Tal arkiv

Tryggandet av kommunal närservice

Skriven den .

Värderade herr talman! Med tanke på hur viktiga kommunerna och framförallt den service de erbjuder är för invånarna och deras vardag, är det glädjande att kunna konstatera att ett av de viktigaste målen med regeringens kommunreform är att kunna garantera en grundläggande service åt alla medborgare, oberoende av i vilken kommun de råkar vara bosatta. För att kommunerna ska klara av det här också i framtiden måste de vara tillräckligt starka. Endast då kan de erbjuda sina invånare en mångfald av kvalitativt högtstående tjänster och bedriva en aktiv näringspolitik som gynnar alla kommuninvånare.

Metropolpolitiken

Skriven den .

Värderade herr talman, arvoisa herra puhemies! Tänään keskustelussa oleva mietintö koskee Helsingin seutua, mutta sillä on merkitystä koko maalle. Puhumme kaikesta huolimatta seudusta, jossa tuotetaan kolmannes maamme kansantuotteesta. Dynaaminen ja hyvin toimiva metropoli hyödyttää näin ollen koko maata.

Finlands livsmedelspolitik

Skriven den .

Herr talman, arvoisa herra puhemies! Ruuan turvallisuus ja saatavuus koskee meitä kaikkia. Ruoka on kuitenkin vielä enemmän kuin vain elintarvikkeita. Tänään puhumme myös kansanterveydestä, ympäristöstä, eläinten hyvinvoinnista, kansantaloudesta ja koko maaseudun tulevaisuudesta.

Jord- och skogsbruket i statsbudgeten

Skriven den .

Värderade fru talman! Jordbruket och de andra primärnäringarna utgör stommen för livet på landet. Också därför är de senaste årens pris- och inkomstutveckling inom sektorn mycket oroväckande. Riksdag och regering kan naturligtvis inte göra så mycket åt prisutvecklingen, men allt som kan göras för att trygga lönsamheten inom sektorn, och därmed tillgången på inhemska livsmedel, bör naturligtvis göras. Minister Anttila har rätt när hon säger att stödpolitiken har varit rätt stabil under den här perioden, och stödnivåerna är kanske inte det största problemet, men nog lönsamheten på gårdarna, och där finns en hel del att göra ännu.

Kommunikationsfrågor i statsbudgeten

Skriven den .

Värderade fru talman! Förslaget till budget för 2011 är ett bra förslag också när det gäller trafik- och kommunikationsministeriet på väldigt många punkter. Som en positiv sak vill jag lyfta fram satsningarna på en fungerade skärgårdstrafik och också tillläggen som finansutskottet nu föreslår till basväghållningen. När det gäller skärgårdstrafiken så håller jag med dem som tidigare här i dag har sagt att det här anslaget naturligtvis med fördel borde ha ingått redan i regeringens förslag, men bra så här.

Statsbudgeten 2011

Skriven den .

Värderade herr talman! Vi befinner oss nu i en situation då vi kan konstatera att Finland under den här regeringen rätt väl har klarat av de stora utmaningar som den globala ekonomiska krisen medförde. I Finland förutspås vi nu igen kunna se fram emot en tid av tillväxt. Därmed inte sagt att tiden av osäkerhet är förbi. Även om världsekonomin håller på att återhämta sig är tillväxten sårbar. Inte minst händelserna på Irland visar på hur oberäknelig utvecklingen är.

Deltagande i EU:s stridsgrupper 2011

Skriven den .

Värderade herr talman! Svenska riksdagsgruppen förordar statsrådets förslag om ett finländskt deltagande i två EU-stridsgrupper under det första halvåret nästa år. Våra motiveringar är både nationellt egoistiska och pragmatiska och samtidigt rent ideella och principiella.

  • 1
  • 2