• Thomas Tack2019

Fullmäktiges roll i Raseborg

Skriven den . Publicerad i Insändare

I VN den 14 maj 2013 sätter Peter Björklöf ord i min mun. Inför den nyvalda fullmäktigeförsamlingen har jag flera gånger påpekat att fullmäktige har all makt i kommunen. Fullmäktige har alltid beslutanderätten om inte annat uttryckligen stadgats, eller fullmäktige själv med stöd av kommunallagen (§ 14) har delegerat beslutanderätten till något annat organ. Det här är inte mitt påhitt, utan står att läsa i kommunallagens 13:e paragraf. Däremot har jag aldrig sagt att ”fullmäktiges uttryckliga vilja nog förverkligas, även om beslut i ärendet enligt förvaltningsstadgan formellt tas i något annat organ”. Jag beklagar om jag uttryckt mig så otydligt att Peter Björklöf uppfattat mitt budskap fel.

Lokalt är smart

Skriven den . Publicerad i Insändare

Lokalt producerad mat har en stor potential både för konsumenter och producenter. Närproducerad mat är ett miljövänligt val som stöder den regionala ekonomin. Närmatens trumfkort är den korta och transparenta livsmedelskedjan; konsumenterna vet verkligen vad de köper. Hästköttsskandalen som nyligen rasade runtom i Europa visade att det finns brister i uppföljningen inom den multinationella matindustrin. Framförallt visade skandalen hur viktigt det är att livsmedel är tydligt och korrekt märkta. Som konsumenter måste vi kunna veta vad vi köper, och vi måste kunna lita på att det som står på förpackningen är korrekt.

Utredningar och fusioner

Skriven den . Publicerad i Insändare

Som svar på Bertel Sundmans fråga i lördagens tidning (VN 23.3), kan jag konstatera att min kommentar beträffande omintetgjorda kommunfusioner var på en allmän, nationell nivå. Utredningsgruppens förslag gällande anordnandet av social- och hälsovården skulle ha förhindrat flera av de kommunsammanslagningar som lyfts fram och diskuterats under den senaste tiden.