Gångna veckan arkiv

Infrastruktur på flera nivåer

Skriven den .
En innehållsrik vecka är slut. Riksdagsarbetet har igen fört med sig många intressanta frågor. Veckan körde igång med mina första utskottsmöten som medlem av jord- och skogsbruksutskottet, ett viktigt utskott med många tunga frågor på sitt bord. Denna vecka har vi bl.a. kommit igång med behandlingen av förslaget till ny skogslag och även med hörandet av minister Koskinen kring 141-stöden.

I övrigt har veckan varit späckad med infrastruktur, börjandes med en diskussion i media om statsrådets förordning om höjningen av vikt- och längdbegränsningarna för tung trafik. Bakgrunden till förordningen är att Finland länge har haft väldigt höga logistikkostnader i jämförelse med andra europeiska länder vilket i sin tur har lett till en försämrad konkurrenssituation för den finska industrin.

Branschen har länge efterlyst en förändring, något som ministeriet nu hoppas att förordningen ska kunna bidra med. Huvudtanken med höjda vikt- och längdbegränsningar är att man i framtiden ska kunna transportera mera med färre fordon och i förlängning öka konkurrenskraften i det finska näringslivet.

Förordningen har fått ett delat mottagande med positiva reaktioner inom industrin och mindre positiva bland transportföretag. Själv hade jag förmånen att vara med och diskutera ämnet på slaget efter tolv på torsdag . I diskussionen deltog även experter och representanter från branschen. I huvudsak tycker man nog att förslaget är bra men framför allt känner man från transportbolagens sida att beslutet kommer väldigt plötsligt, något jag också kan hålla med om. Inom transportbranschen känner man också en viss oro (som jag delar) för att det är de som får stå för en del av de kostnader som uppstår, fast avsikten är att reformen ska vara kostnadsneutral får åkerierna.


Också för mig finns det en del oklarheter kring tankarna bakom beslutet. Eftersom det rör sig om en förordning så har varken kommunikationsutskottet eller riksdagen behandlat det som ett beslutsärende, och jag har därmed inte haft någon direkt insyn i de diskussioner som förts på ministeriet. Däremot vet jag att alla våra vägar och broar i dagens läge inte håller den belastning som förordningen nu tillåter.


Så länge det inte finns tillräckliga medel för att göra rusta upp dem tror jag att det tyvärr finns en stor risk att förändringen inte kommer få önskad effekt. Samtidigt har jag förstått att tanken inte är att förändringarna ska göras i ett kör utan snarare stegvis och i dialog med branschen, så kanske man på lite längre sikt kommer fram till ett fungerande koncept.

Även inom flygsektorn pågår ett arbete med att sänka kostnader och effektivisera. Idag behandlade kommunikationsutskottet ett steg mot en mera enhetlig och effektiv flygtrafik, nämligen EU-förordningen Single European Sky (SES). Genom förordningen vill man strukturera om flygledningen i Europa och på så sätt utvidga lufttrafikens kapacitet och uppnå rakare flygrutter, inbesparingar i flygtider, exaktare flygtidtabeller och minskade utsläpp från lufttrafiken.


Jämfört med andra områden i samma storleksklass som t.ex. USA så är vi inte tillräckligt effektiva i Europa - USA hanterar dubbelt så mycket flyg som vi gör men till samma kostnad. Single European Sky är ett intressant förslag och kan om det går vägen leda till en större förändring i såväl kostnader som miljöpåverkan av flyg i Europa. Förordningen kommer ännu behandlas såväl på nationell som på internationell nivå men jag är hoppfull om att det kommer leda till en mera dynamisk flygtrafik.

Sist men inte minst vill jag nämna ett mycket viktigt möte denna vecka. Mötet var mellan Västra Nylands handelskammare och NTM-centralen i Nyland och gällde en fråga jag varit med och jobbat för länge, nämligen ökade anslag för Riksväg 25. Vi hade en bra diskussion med NTM-centralens representanter; alla var överens om att riksväg 25 borde förbättras, och att Hangö-Hyvinge banan bör elektrifieras. Det som saknas är pengar. Nylands NTM-central har åtminstone inte just nu budgetmedel för alla projekt som borde förverkligas.

Nu gäller det för alla att jobba och lobba för att tillräckliga anslag beviljas Nylands NTM-central, och att man där prioriterar också projekt utanför huvudstadsområdet. Goda förbindelser är avgörande för att våra regioner skall kunna utvecklas också i framtiden. Därför kommer ökade anslag för 25:an att stå högt på den västnyländska önskelistan när budgeten behandlas nästa vecka.