Gångna veckan arkiv

Vecka 6/2011

Skriven den .

Riksdagen inledde veckan med att debattera oppositionens interpellation om inkomstklyftorna och beskattningsstrukturen. Temat i sig är väldigt viktigt och förtjänar att uppmärksammas. Däremot stämmer det inte att den sittande regeringen skulle ha misskött sig i dessa frågor. Redan under regeringen Vanhanens (2:a) första budgetår, år 2008, minskade inkomstskillnaderna för första gången på flera år. Det här var alltså innan lågkonjunkturens ankomst; en viktig poäng, eftersom en lågkonjunktur i sig oftast dämpar ökningen av de högsta inkomsterna och på så sätt minskar inkomstskillnaderna. Regeringen har de facto aktivt bidragit till att underlätta låginkomsttagares ställning genom att höja grundavdraget, indexbinda sociala förmåner, höja på studiestödet och introducera en garantipension som märkbart höjer de lägsta pensionerna.

Även skattelättnaderna under denna regeringsperiod har främst gynnat små- och medelinkomsttagare. Ändå är det naturligtvis all orsak att fundera på hur de som har de sämst ställt i vårt samhälle ska klara sig, och framförallt ur ett rättviseperspektiv se till att inkomstskillnaderna inte blir för stora. I sitt gruppanförande konstaterade svenska riksdagsgruppen att man måste se på skatternas ekonomiskpolitiska funktion och den dynamik man kan uppnå genom en rätt anpassad beskattning. En strängare beskattning ger inte per automatik högre skatteintäkter. Det bästa sättet att bekämpa fattigdomen i vårt land är att främja åtgärder som verkar höjande på sysselsättningsgraden. I onsdagens interpellationsvotering fick regeringen fortsatt förtroende med rösterna 112-70.

Veckan avslutades med en annan viktig fråga: avloppsvattenhanteringen i glesbygden. På fredagen godkände riksdagen slutgiltigt ändringarna i miljöskyddslagen, och miljöministeriet ska nu utarbeta en ny förordning i frågan. Enligt min mening är de nya bestämmelserna välkomna, eftersom de bättre beaktar individuella särdrag, både beträffande husägarnas ålder och sociala situation, liksom området där huset är beläget. I allmänhet blir reningskraven lindrigare, men om fastigheten är belägen på ett ur miljöperspektiv känsligt område, så som strand- eller grundvattenområde, kan kommunerna ställa strängare krav.

Efter måndagens styrelsemöte gick Nylands förbund ut med sina målsättningar inför nästa regeringsprogram. Jag vill speciellt lyfta fram att förbundet kräver att servicenivån på datakommunikationerna förbättras och att man i dessa frågor inte får glömma bort glesbygderna här i södra Finland. Anslagen för bastrafiklederna måste också fås på en hållbar nivå, anser förbundet. Förbundet vill också att en möjlig metropolförvaltning i främsta hand ska utvecklas genom att stärka de redan existerande aktörernas resurser och ställning. Den sista frågeställningen kommer att vara föremål för mycket diskussion, och här finns det säkert flera olika åsikter.

Veckan bjöd också på en paneldebatt. Tillfället ordnades av Svenska temagruppen inom landsbygdsutvecklingen och Svenska studiecentralen. Temat var närdemokrati i byn. Inledningsanförandena var bra, speciellt kommunminister Tapani Tölli imponerade, både det han sade och hur han gjorde det. Ministern talade mycket medryckande om den representativa demokratins betydelse och vikten av att få medborgarna att känna sig delaktiga i politiken. Också paneldebatten var livlig, och åtminstone för mig, både tankeväckande och lärorik.