Tal arkiv

Jord- och skogsbruket i statsbudgeten

Skriven den .

Värderade fru talman! Jordbruket och de andra primärnäringarna utgör stommen för livet på landet. Också därför är de senaste årens pris- och inkomstutveckling inom sektorn mycket oroväckande. Riksdag och regering kan naturligtvis inte göra så mycket åt prisutvecklingen, men allt som kan göras för att trygga lönsamheten inom sektorn, och därmed tillgången på inhemska livsmedel, bör naturligtvis göras. Minister Anttila har rätt när hon säger att stödpolitiken har varit rätt stabil under den här perioden, och stödnivåerna är kanske inte det största problemet, men nog lönsamheten på gårdarna, och där finns en hel del att göra ännu.

Trots att utmaningarna är många för det finländska jordbruket är jag ändå övertygad om att vårt jordbruk har en framtid. Inte minst den ökade kvalitetsmedvetenheten bland konsumenterna gynnar de finländska producenterna då vi kan erbjuda produkter av en mycket hög standard.

Rouva puhemies! Kiinnostus lähiruokaan ja luomutuotteisiin luo uusia mahdollisuuksia kotimaiselle maataloudelle. Kuluttajat haluavat yhä useammin ostaa lähellä tuotettuja elintarvikkeita, ja he haluavat myös tietää, millä tilalla ja millä menetelmillä niitä on tuotettu. Lähiruuan lisääntyvä kysyntä antaa uusia mahdollisuuksia tuottajille lisätä suoramyyntiä tai ainakin vähentää välikäsien määrää ja tällä tavalla parantaa omaa kannattavuutta.

Kun tuotantoketju on läpinäkyvä, kuluttajat voivat olla varmoja tuotteiden alkuperästä. Tällainen kehitys on sekä kuluttajien että tuottajien intressissä. Tuottajat saavat isomman osuuden lopputuotteen hinnasta, ja kuluttajat saavat korkealaatuisia elintarvikkeita, joiden alkuperä on selvillä. Sen lisäksi kuljetukset lyhenevät, ja tästä hyötyy myös luonto.

Men för att våra producenter ska kunna dra nytta av det ökade intresset bland konsumenterna måste vi se till att verksamhetsförutsättningarna är de riktiga. Inom svenska riksdagsgruppen har vi länge arbetat för att den byråkratiska börda som avsevärt försvårat till exempel småskalig förädling ska lättas upp, och det är glädjande att kraven för de små gårdsslakterierna nu äntligen lindras.

Det är också viktigt att regeringen arbetar för att främja den finländska matkulturen. En högre medvetenhet om vikten av hälsosam, närproducerad och säsongbetonad kost bidrar förstås till att höja efterfrågan på inhemskproducerade produkter, men det är även mycket viktigt med tanke på folkhälsan. Jag är därför nöjd över att riksdagen nu föreslås besluta om ett tilläggsanslag på 120 000 euro till Ekocentria för att befrämja hållbara livsmedelsval och närproducerad mat i professionella kök.

Rouva puhemies! Itämeren ja monien Suomen järvien rehevöityminen on suuri ongelma. Tämän seurauksena myös arvokkaiden kalakantojen elinmahdollisuudet ovat vaikeutuneet. Sen sijaan särkikalakannat ovat lisääntyneet nopeasti. Tämän seurauksena poistokalastuksen tarve on kasvanut. Aikaisemmin kalastajat eivät ole saaneet oikeastaan mitään taloudellista korvausta tästä työstä. Talousarviossa on nyt määrärahat poistokalastukselle, joten nyt ammattikalastajat saavat korvausta tehdystä työstä. Huonosta kannattavuudesta kärsivälle alalle tämä on erittäin arvokasta ja tervetullutta. Poistokalastus on sen lisäksi erittäin tehokas, ja erityisesti kustannustehokas, tapa vähentää vesien fosforikuormitusta. Valtiovarainvaliokunnan ehdotus määrärahan lisäämisestä on erittäin tervetullut.

Olen myös tyytyväinen siihen, että valtiovarainvaliokunta on lisännyt vesiensuojeluun ja tulvasuojeluun 4 miljoonaa euroa ja että maaseutuneuvontajärjestöjen toimintaan ehdotetaan lisättävän 1 miljoona euroa.

Fru talman! Som finansutskottet påpekar, finns det strukturella problem med utbetalningen av Kemera-stödet. Nivån på anslaget har varit alltför låg, och då man årligen måste använda nästa års anslag för att kunna betala ut stödet, leder det här till en ond cirkel. Jag befarar därför att årets anslag på allt som allt ungefär 26,5 miljoner euro inklusive energistödet för klena träd inte kommer att räcka till. Däremot är jag glad över att Skogsforskningsinstitutet föreslås tilldelas 1,5 miljoner extra anslag. Institutet är grundläggande viktigt för utvecklingen av vårt skogsbruk.

Fru talman! Avslutningsvis kan jag konstatera att en mycket välkommen förändring är att lantbruksföretagare nu kommer att vara berättigade till sjukdagpenning för självrisktiden enligt såväl lagen om pension för företagare som lagen om pension för lantbruksföretagare. Det här lagförslaget kom tidigare och inte nu i samband med budgeten, men det har naturligtvis också inverkan på budgeten. Det hör också ihop med mitt allra första riksdagsinitiativ, som jag faktiskt lämnade in två veckor efter att jag blivit invald. Det här lagförslaget har jag väntat länge på, och det var ett väldigt bra sådant som regeringen gav och som riksdagen godkände.

Inlägg i budgetdebatten, jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, 16.12.2010