Tal arkiv

Budgetpropositionen 2014

Skriven den .
Inlägg i remissdebatten om budgetpropositionen för år 2014

Ärade herr talman!


Ett allmänt budgetpolitiskt anförande ännu i det här skedet.Vi har flera år av ekonomiskt utmanande tider bakom oss, och tyvärr måste man konstatera att de ser ut att fortsätta. Vi kan därför inte vänta oss nya eller ökade anslag i statsbudgeten, utan det vi behöver allra mest just nu är nya modeller för att klara av att finansiera vår nuvarande välfärd.

Vi har en ohållbar struktur med för lite inkomster för att finansiera våra utgifter. Det system vi har i dag skapades för en helt annan befolkningsstruktur med flera i arbetsför ålder som betalar skatt jämfört med de grupper som på ett eller annat sätt är beroende av samhället. Vi måste därför hitta nya lösningar och strukturer som är mera kostnadseffektiva och bättre anpassade till dagens verklighet.

Herra puhemies!
Hallituksen esitys vuoden 2014 talousarvioksi muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden, jossa ilmenee tahto vastuun ottamiseen yhteiskunnasta myös pitkällä aikavälillä. Suomen talouden kohentamiseksi tarvitsemme rakenneuudistuksia useilla yhteiskunnan osa-alueilla. Meidän on oltava vahvempia, parempia ja tehokkaampia. Minua ilahduttaa erityisesti se, että hallitus on antanut talousarvioesityksen, joka kannustaa työhön ja kasvuun.


Työ on hyvinvointimme merkittävin kulmakivi. Talouden suunnan kääntämiseksi kaikkien panos on tarpeen. Päätöksentekijöinä meidän on löydettävä tasapaino veropaineeseen: emme saa tukahduttaa kasvua keräämällä liian paljon veroja mutta emme myöskään saa romuttaa hyvinvointia liian pienillä verotuloilla. Yhteisöveron 4,5 prosenttiyksikön alentaminen on yksi tapa kannustaa yritystoiminnan kasvuun. Valitettavasti se ei koske kaikkia, ja monia työllistävät ammatin- ja elinkeinonharjoittajat eivät hyödy siitä. Seuraavassa vaiheessa onkin huolehdittava siitä, että myös nämä saavat kehitykseen ja kasvuun tarvittavia kannustimia.

Herr talman!
Det gläder mig att se att man nu försöker åtgärda en av de större flitfällorna och gör det möjligt för arbetslösa att ta emot snuttjobb utan att de mister sin arbetslöshetsersättning. Jag tror att det här är rätt väg att gå, men det kan kanske också utvecklas ytterligare.


Vi behöver inte bara fler som jobbar utan också fler jobb. Som beslutsfattare måste vi skapa förutsättningar för tillväxt och ge stöd åt de nuvarande och framtida tillväxtbranscherna. Budgetpropositionen innehåller ett antal satsningar på det finländska näringslivet inom ramen för det tillväxtfinansieringsprogram som föreslås. Finansieringsprogrammet innehåller stöd för nya växande branscher och kommer bland annat att utmynna i grundandet av en tillväxtfond med uppdrag att stärka kapitalinvesteringsmarknaden och framför allt stöda små och medelstora företags tillväxt. Dessa satsningar är viktiga, inte minst för att vi i längden ska kunna stå oss i den internationella konkurrensen och vara föregångare inom teknik och innovation.

Vaikka panostaminen kasvualoihin on erittäin tärkeää, emme myöskään saa unohtaa muita, perinteisempiä aloja. Maatalous on viime vuosien aikana joutunut osaltaan uudistamaan rakenteitaan ja sillä tavalla kantanut kortensa rakenneuudistuskekoon. Meidän on pidettävä huolta kotimaisesta maataloudestamme, emmekä saa ajaa sitä liian tiukoille. Olemme nyt erittäin lähellä sitä rajaa. Meillä on yhä enemmän tiloja, joilla on suuria kannattavuus- ja maksuvalmiusongelmia. Toivonkin ponnisteluja sen eteen, että löydettäisiin toimenpiteitä, joilla maatalouden kustannuskuormaa voitaisiin pienentää.

Herr talman!
Ofta kan vi ta den infrastruktur som vi har omkring oss för given och länge har också väganslagen i statsbudgeten setts som en driftsutgift när de enligt mig i de allra flesta fall borde ses som investeringar. Ett fungerande nätverk av vägar gör det inte bara lättare att köra till sommarstugan, utan det ökar framför allt Finlands konkurrenskraft och det gör också livet lättare, och kanske till och med möjligt för dem som bor på glesbygden. Om vi trots en ansträngd statsbudget vill stimulera ekonomin så vore det klokt att göra det via investeringar som är nödvändiga och lönsamma för så många sektorer som möjligt. Satsningar på vägar är också satsningar på tillväxt. Ett exempel på en sådan är riksväg 25 som går mellan Hangö och Mäntsälä. Där är olycksrisken stor och där skulle en investering vara en bra och helt nödvändig satsning.


Herra puhemies!
Lopuksi totean, että myös julkisen sektorin on säästettävä ja lisättävä tehokkuutta. Tärkeä hanke on kuntauudistus, mutta se ei yksin tule riittämään, vaikka se antaa varmasti edellytykset sille, että kunnat voivat lisätä tuottavuutta ja tehokkuutta. Täytyy myös miettiä, mitä tehtäviä ja velvoitteita voidaan karsia.


För att komma vidare och skapa fungerande och kostnadseffektiva kommuner, och samhälle över lag, måste vi se över de över 500 uppgifter som kommunerna har och se vilka som kanske inte längre behöver skötas av det offentliga. Vi måste våga vara kreativa och ha modet att minska antalet uppgifter då det är ändamålsenligt. Det är bara genom att fatta svåra beslut i dag som vi på lång sikt kan skapa ett samhälle som klarar av att ge service också för kommande generationer.