Tal arkiv

Statsbudgeten 2011

Skriven den .

Värderade herr talman! Vi befinner oss nu i en situation då vi kan konstatera att Finland under den här regeringen rätt väl har klarat av de stora utmaningar som den globala ekonomiska krisen medförde. I Finland förutspås vi nu igen kunna se fram emot en tid av tillväxt. Därmed inte sagt att tiden av osäkerhet är förbi. Även om världsekonomin håller på att återhämta sig är tillväxten sårbar. Inte minst händelserna på Irland visar på hur oberäknelig utvecklingen är.

Herra puhemies! Tämän huomioon ottaen valtion vuoden 2011 talousarvio muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden. Painopisteen oltua elvyttävissä toimenpiteissä siirrymme nyt asteittain tiukempaan politiikkaan saadaksemme velkataakan kumuloitumisen kuriin. Pidän erityisen tärkeänä, että huolehdimme nyt julkisen talouden tasapainoon saattamisesta. Vaikka tänä vuonna lainaamme noin 5 miljardia euroa viimevuotista vähemmän, on huolestuttavaa, että Suomen velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa. Meidän on nyt mahdollisimman nopeasti hoidettava kestävyysvaje. Hyviin asioihin kuuluu sen sijaan työllisyystilanteen parantuminen, ja erityisen ilahduttavaa on nuorisotyöttömyyden pieneneminen. Tämä on yhtenä perusedellytyksenä myönteiselle talouskasvulle.

Under recessionen gällde det att stimulera ekonomin för att främja sysselsättningen och trygga välfärden. Även nu, trots att vi måste minska på statens utgifter, gäller det att investera klokt. En sådan investering är alla de sociala stöd som från och med nästa år indexbinds. Det som tyvärr saknas är studiestödet, som måste få en positiv lösning under nästa riksdagsperiod. Garantipensionen i sin tur kommer att underlätta vardagen för många pensionärer.

Angående reformerna inom social- och hälsovården vill jag ännu påpeka att även om det är mycket bra att den här regeringen introducerar flera förändringar, som alla är välkomna förbättringar, bör man se till att kommunerna verkligen har kapacitet och resurser att implementera de här reformerna. Speciellt den nya hälso- och sjukvårdslagen är efterlängtad. Förhoppningsvis ger den verktyg för att förbättra effektiviteten, få bort överlappningar mellan special- och primärsjukvård och på så sätt dämpa kostnadsökningen och samtidigt förbättra servicen för medborgarna. Det är i och för sig positivt att det redan nu i budgeten ingår en höjning på dryga 21 miljoner euro, alltså från regeringens förslag, för att bekosta utvecklingen av social- och hälsovården, men det finns skäl att noggrant följa med om den här summan är tillräcklig.

Pystyäksemme rahoittamaan kaikki tarpeelliset uudistukset kansainvälisen kilpailukykymme on oltava hyvä. Tämän saavuttamiseksi meidän on panostettava tutkimukseen, kehitystoimintaan, innovaatioihin ja yrittäjyyteen. Laadukas koulutus alkaen perusopetuksesta peruskouluissa on perustava edellytys.

Arvoisa puhemies! Toinen alue, jolla kannattaa tehdä investointeja, on liikenneverkosto. Oli hyvä, että eduskunta päätti korottaa perustienpidon määrärahaa vajaalla 10 miljoonalla eurolla. Nämä vajaat 10 miljoonaa euroa ovat hyvin tarpeellisia. Valitettavasti tällä sektorilla on edelleenkin suuri vaje, joka käy ajan myötä yhä ongelmalliseksi. Tie-, rautatie- ja vesiliikenteellä on ratkaiseva merkitys sille, että ihmiset pystyvät elämään ja asumaan haja-asutusalueella ja saaristossa. Kuten ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa todettiin, seuraavan hallituksen tulee laatia ohjelma maamme liikenneinfrastruktuurin ylläpitämiseksi. Meidän on ajateltava pitkällä tähtäimellä, jotta pystyisimme hoitamaan useiden vuosien liian alhaisesta rahoituksesta johtuneet ongelmat.

Glesbygden är inte enbart beroende av ett fungerande vägnät, i en lika avgörande ställning är tillgången till en snabb och fungerande bredbandsuppkoppling. Med tanke på hur avgörande tillgången till bredband är för att landsbygden ska hållas levande, måste vi vara beredda att investera tillräckliga resurser i bredbandsprogrammet. Vi måste se till att det optiska fibernätet dras ut till alla hushåll och att vi kan garantera att installationskostnaderna inte blir oskäligt höga för kunderna.

Lopuksi puhuessani maaseudun erityistarpeista haluan todeta, että puhun myös osassa Uuttamaata olevista tarpeista. Uusimaa on nimittäin edelleen kovin heterogeeninen alue, vaikka pelkäänkin, että Uudenmaan maakunta liitetään monissa tapauksissa niin vahvasti Helsingin seutuun, että maakunnan läntiset ja itäiset osat unohdetaan.

Herr talman! Min mening med det här är inte att ställa huvudstadsregionen mot den nyländska landsbygden. En stark metropol ger nytta åt hela landskapet, men också småstäder och byar ger mervärde åt regionen. Och de här områdena får inte glömmas bort när resurser tilldelas landskapet.

Inlägg i den allmänna budgetdebatten, 13.12.2010