Tal arkiv

Skogslagarna

Skriven den .
Inlägg i debatten om skogslagar i plenum 4.12.2013

Ärade herr talman!


Skogen är utan tvekan en av de viktigaste resurserna vi har i Finland. Skogen betyder exportvara för oss, den utgör en femtedel av Finlands export och står för nästan en lika stor del av arbetskraften inom industrin. Det är därför ytterst viktigt att vi i politiken främjar ett hållbart och långsiktigt skogsbruk, inte bara ur skogsbrukets synvinkel och skogsägarnas synvinkel utan även av nationalekonomiska skäl. Finland har ett starkt kunnande inom skogsbruket.

Skogsindustrin genomgår ändå som bäst en förändringsfas. Förutsättningarna för cellulosaindustrin är goda medan den mer traditionella tillverkningen av papper på grund av den teknologiska utvecklingen blir allt mindre. Men också i framtiden kommer skogsbruket att vara viktigt, och här finns också möjligheter att utveckla bioenergisektorn.

Herra puhemies! Mielestäni on ilahduttavaa, että metsien ekologinen tila on kohentunut. Siitä on kiittäminen niitä talousmetsissä tehtyjä toimenpiteitä, jotka ovat johtaneet siihen, että metsien suojelupinta-alat ovat kolminkertaistuneet siihen verrattuna, mitä ne olivat 35 vuotta sitten.

Haluan tässä yhteydessä kuitenkin muistuttaa siitä, että metsälain tarkoitus on nimenomaan talousmetsien kestävä hoitaminen. Jotta metsätaloutta voidaan kehittää ja jotta vihreän kullan tarjoamaa potentiaalia voidaan hyödyntää, on tärkeää, että metsien käyttö taloudellisen hyödyn saamiseksi hyväksytään. Kestävällä tavalla hoidetut metsät tarjoavat vankan pohjan tulevaisuuden vahvalle biotaloudelle, joka puolestaan voi lisätä vaurautta ja luoda taloudellista kasvua. Tältä osin tämä uusi metsälaki luo hyvät edellytykset tällaiselle kehitykselle.

En viktig fråga i utskottsbehandlingen var avgränsningen av särskilt viktiga livsmiljöer. Här föreslås nu att nya biotoper tas med och definitionen av vad som är ett särskilt viktigt område måste vara klar och tydlig. Den nya skogslagen är en klar förbättring till det tidigare, men det kommer också i fortsättningen att finnas utmaningar i att avgränsa de här områdena, och det här har utskottet fäst uppmärksamhet vid. För att de här områdena inte ska bli ett hinder för ett hållbart skogsbruk är det viktigt att man har klara och ändamålsenliga anvisningar för hur man korrekt identifierar och avgränsar områdena.

Herra puhemies! Koska hallituksen esityksen mukaan arvokkaiden metsäympäristöjen suojelu johtaa taloudellisiin menetyksiin, voidaan hakea poikkeuslupaa, jotta metsänomistajan kokema menetys olisi pienempi. Hallituksen ehdotuksessa tällaisen poikkeusluvan raja oli 4 000 euroa. Valiokunta tuli siihen tulokseen, että se oli liian korkea ja se alennettiin 3 000 euroon, mikä on hyvä asia. Lausumassa valiokunta myös painottaa sitä, että metsänomistajien kokemaa taloudellista menetystä seurataan ja arvioidaan, onko syytä lakia muuttaa.

Herr talman! Regeringens förslag till skogslag ökar skogsägarnas valfrihet och ansvar. Genom att erbjuda ett större urval av olika former för skogsbruk kan man samordna skogsägarnas mål bättre än vad man kan i dag. Skogsvårdens möjligheter kommer bättre att svara mot skogsägarnas behov, och då kan man förvänta sig att den aktiva användningen av skogarna också ökar. I den nya skogslagen är det viktigt att vi, trots en större frihet för skogsägarna att avverka och sköta sin skog som han eller hon vill, inte glömmer bort de rent skogsbruksmässiga synpunkterna.

Herra puhemies! Vielä muutama sana metsänhoitoyhdistyslaista. Hallituksen metsälakiesityksen ohella käsiteltiin koko syksyn ajan valiokunnassa tätä lakia metsänhoitoyhdistyksistä. Uuden ehdotuksen mukaan metsänhoitoyhdistykset voivat myös jatkossa harjoittaa taloudellista toimintaa kuten myös tänä päivänä. Eroavaisuutena nykyiseen tulee olemaan se, että uuden lainsäädännön kautta niillä on sama kilpailutilanne kuin muilla samojen palvelujen tuottajilla. Tämä tarjoaa myös yhdistyksille mahdollisuudet kehittää palveluitaan.

Herr talman! Enligt propositionen kommer regeringen att följa upp vilken påverkan ändringarna har på serviceproducenternas verksamhet och på hur kravet på konkurrensneutralitet uppfylls. Det är viktigt att lagen följs upp, men jag har i likhet med utskottet svårt att förstå den tanke som fanns i regeringens ursprungliga förslag om en behovsprövning och att lagen kanske skulle vara tillfällig. Därför är det mycket viktigt att utskottet nu har stannat för det att lagen ska gälla tills vidare som alla andra lagar. Men naturligtvis ska också den här lagen följas upp och det ska ses hur den påverkar verksamheten på fältet.

Det faktum som ändå inte ändras är det att skogsvårdsföreningarna i framtiden också kommer att ha en viktig roll som intressebevakare och stöd för skogsägarna. Föreningarna har genom ett långvarigt arbete kunnat skapa en verksamhet som skogsägare är beroende av och vill ha, och verksamheten är i dag en förutsättning för god skogsvård, störningsfri virkeshandel och kontinuerlig tillgång på virke.

Därför är det viktigt, herr talman, inte bara ur föreningarnas synvinkel utan även här ur ett nationalekonomisk perspektiv att man, när man nu gör de här förändringarna, kan sköta övergången till det nya systemet på ett lugnt och behärskat sätt utan att virkeshandeln eller serviceutbudet störs.