Tal arkiv

Finlands livsmedelspolitik

Skriven den .

Herr talman, arvoisa herra puhemies! Ruuan turvallisuus ja saatavuus koskee meitä kaikkia. Ruoka on kuitenkin vielä enemmän kuin vain elintarvikkeita. Tänään puhumme myös kansanterveydestä, ympäristöstä, eläinten hyvinvoinnista, kansantaloudesta ja koko maaseudun tulevaisuudesta.

Alkutuotanto on toimivan elintarvikesektorin perusta. Tämä kuulostaa ehkä ilmeiseltä, mutta ottaen huomioon maatalouden heikon kannattavuuden on syytä toistaa tämä. Mietinnössään maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa, että kotimaisen alkutuotannon nykyinen heikko kannattavuus on merkittävä uhka koko elintarvikeketjun toiminnalle. Kannattavuus ei vaikuta ainoastaan elintarvikkeiden saatavuuteen vaan myös elintarviketurvallisuuteen, koska resurssien puute voi vaikeuttaa korkean laatutason säilyttämistä.

Livsmedelsindustrins och handelns andel av det slutliga priset på livsmedel har ökat kraftigt på bekostnad av producenternas andel. I det här sammanhanget är det oroväckande att lagförslaget gällande producent- och branschorganisationerna inte ännu avgetts. Lagen skulle på ett bra sätt stärka producenternas ställning på marknaden i förhållande till de stora handelskedjorna, och skulle vara ett steg i ledet att förbättra lantbrukets lönsamhet. Jag hoppas att lagförslaget kan avges så snart som möjligt.

Herr talman! I Finland åtnjuter vi en mycket hög livsmedelssäkerhet, något vi ska fortsätta att vara måna om. Men vi ska också utnyttja våra livsmedels höga kvalitet – det är den främsta konkurrensfördelen vi har. I takt med att konsumenterna blir alltmer hälso- och miljömedvetna, kommer de rena, färska och hälsosamma inhemska produkterna att värdesättas allt högre.

Jag vill här speciellt lyfta fram den närproducerade maten. Närmat gynnar både producenten och konsumenten. Konsumenterna kan vara säkra på varans ursprung, tillika som de kan stöda den regionala matkulturen och ekonomin. På grund av de korta transportavstånden, är närmat också ett miljövänligt val på många sätt. För producenternas del innebär den kortare livsmedelskedjan rimligtvis ett bättre pris.

Jag är glad över de åtgärder som regeringen vidtagit för att främja närmat och den finska matkulturen överlag. Principbeslutet angående offentlig hållbar upphandling och Programmet för främjande av finländsk matkultur är bra initiativ som förstärker den inhemska livsmedelsproduktionen. Men det är kanske ändå skäl att komma ihåg att principbeslutet endast är en rekommendation för kommunerna. Med tanke på hur viktig massbespisningen är i vårt land har principbeslutet stora möjligheter att inverka på finländarnas kostvanor. Men det förutsätter naturligtvis att det förverkligas, och här finns ännu mycket att göra i kommunerna.

Puhemies! Puhuessamme ruokapolitiikasta on mahdotonta sivuuttaa elintarvikehuoltoa koskevat globaalit suuntaukset. Ilmastonmuutos tekee sadoista epävarmempia, vaihtelut tulevat olemaan entistä suurempia, ja nopeasti kasvava väestömäärä ja muuttuneet ravintotottumukset nostavat elintarvikkeiden kysyntää. Maa- ja metsävaliokunta toteaa, että ruoka on globaalisti niukkeneva voimavara. Tämä tulee merkitsemään, että oma huoltovarmuus korostuu entisestään. Alkutuotannon on oltava kannattavaa ja sellainen elinkeino, johon myös nuoret uskaltavat satsata. Suomen osalta tämä merkitsee, että myös pienten ja keskisuurten tilojen toimintaedellytykset on turvattava, samoin kun pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten mahdollisuudet pärjätä markkinoilla. Tässä yhteydessä on ilahduttavaa, että hallitus esitteli joulukuussa lakiehdotuksen, joka helpottaa myös pienimuotoista jalostusta.

Herr talman! Mat är politik. Genom våra val kan vi främja, inte bara den egna hälsan, utan även miljön, djurens välbefinnande, sysselsättningen, den finländska matkulturen och den finländska landsbygden. För att konsumenterna ska kunna göra rätt val, måste varan naturligtvis finnas att tillgå och dess ursprung tydligt framgå. Jag understöder fullt och fast jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut att inrätta ett spårbarhetssystem för att konsumenterna alltid ska kunna veta råvarornas ursprung och framställningssätt.

Inlägg i responsdebatten om statsrådets redogörelse om livsmedelssäkerheten och livsmedelspolitiken, 27.1.2011