Tal arkiv

Tryggandet av kommunal närservice

Skriven den .

Värderade herr talman! Med tanke på hur viktiga kommunerna och framförallt den service de erbjuder är för invånarna och deras vardag, är det glädjande att kunna konstatera att ett av de viktigaste målen med regeringens kommunreform är att kunna garantera en grundläggande service åt alla medborgare, oberoende av i vilken kommun de råkar vara bosatta. För att kommunerna ska klara av det här också i framtiden måste de vara tillräckligt starka. Endast då kan de erbjuda sina invånare en mångfald av kvalitativt högtstående tjänster och bedriva en aktiv näringspolitik som gynnar alla kommuninvånare.Herra puhemies! Oppositio on huolissaan kuntalaisten oikeudesta palveluihin. Välikysymyksessä kiinnitetään huomiota hyvin tärkeään asiaan. Olipa kyse terveydenhuollosta, päivähoidosta tai ympäristönsuojelusta, kunta on usein kansalaisen ensimmäinen ja monesti ainoa kosketuspinta suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Todellisuus tänä päivänä on kuitenkin kovin erilainen eri puolilla maata. Meillä on jopa samalla alueella kuntia, joiden palvelutarjonnassa on suuria eroja samoin kuin veroprosentissa ja kuntatalouden tilassa. Kuntalaisilla on oikeus odottaa peruspalvelujen saamista samanlaisin perustein maan kaikissa kunnissa.

Hallituksen tavoite onkin elinvoimaisten peruskuntien luominen ja oikeudenmukaisen palvelutarjonnan turvaaminen koko maassa. Yhteistoiminta-alueet ja kuntayhtymät voivat olla toimivia, mutta demokratiavaje niissä on huomattava, kun suuri osa kunnan budjetista ja päätösvallasta siirretään pois kuntalaisten valitsemilta luottamushenkilöiltä. Yleisratkaisuna tämä ei ole oikea etenemistapa, mutta se voi olla ainoa toimiva vaihtoehto poikkeustapauksissa. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että yhteistyö kunnan sisällä toimii paljon paremmin kuin kuntien välinen yhteistyö.

Ett sätt att närma sig frågan om hurudana kommuner vi ska ha i framtiden är att, liksom regeringen, beakta existerande pendlingsområden. Liksom i de flesta andra fall, är det ändå skäl att inte stirra sig blind på siffror. Det viktigaste är under alla förhållanden att kvaliteten på servicen kan garanteras, och att man beaktar att varje område har sina egna speciella egenskaper som bör beaktas. Det är därför bra att regeringen redan i regeringsprogrammet konstaterar att det finns särdrag, som långa avstånd, skärgårdsmiljöer och språkliga förhållanden, som ska beaktas under reformen. I ett tvåspråkigt land är det ytterst viktigt att de språkliga aspekterna beaktas redan nu i planeringsskedet och också i varje annat steg genom hela processen.

Herra puhemies! Tunne yhteiskunnallisesta osallisuudesta saa osallistumaan ja kiinnostumaan asioista. Tämän vuoksi on tärkeää, että hallitus nostaa esiin demokratia-aspektin kuntauudistuksessa. Kun kuntalakia uudistetaan, on syytä tarkastella paikallisdemokratiaa uusin silmin, ja luoda sellainen päätöksentekojärjestelmä, jossa kaikki voivat tuntea osallisuutta. Pienten kuntien vahvuutena on vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Tämä on suunnaton voimavara ja rikkaus, josta meidän on pidettävä huolta etenkin kuntaliitosten yhteydessä.

Ett sätt att förankra och förbättra närdemokratin i de nya större kommunerna är att ta i bruk nya arbetssätt i beslutsprocessen. Jag stöder varmt de tankar som fördes fram i svenska riksdagsgruppens gruppanförande om att ge ungdomsfullmäktige en större roll, att utnyttja stadsdels-, kommundels- och byaråd i beslutsfattandet. Ett annat sätt att trygga den lokala förankringen och representationen kunde vara att, liksom vissa kommuner i Sverige har gjort, indela kommunen i olika så kallade valkretsar, så att alla delar av den nya kommunen har sin representation tryggad i fullmäktige. Då kommunerna blir större blir pressen också större på de förtroendevalda och arbetsbördan allt tyngre. Också i den här frågan kan det vara skäl att se på vad som gjorts och vilka modeller man använder i de andra nordiska länderna.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag poängtera att regeringen ska lyssna på de kommunala beslutsfattarna och framför allt på kommuninvånarna när processen går vidare. Det bästa slutresultatet når vi om man i kommunerna tar egna initiativ för att uppnå en struktur som tryggar det demokratiska inflytandet och tillgången på service i livskraftiga kommuner. Regering och riksdag kan ändå inte fly sitt ansvar. Tillsammans kan vi skapa tillräckligt starka primärkommuner som klarar av också morgondagens utmaningar.

Inlägg i interpellationsdebatten om tryggandet av kommunal närservice, 28.9.2011