Tal arkiv

Redogörelse om elektroniska medier

Skriven den .

Ärade herr talman! Elektroniska medier är en bransch i konstant förändring. Tekniken går hela tiden framåt, ibland med snabba ryck, och det är svårt att förutspå vad som komma ska. Trots det, eller kanske just på grund av det här, är det mycket välkommet att regeringen kommer med en redogörelse som samlar alla de här frågorna och tar fasta på helheten. Tack också till ministern för ett väl utfört arbete.

Fråga om Rundradions svenska programutbud

Skriven den .

Värderade herr talman! Det kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier är till största delen tekniskt till sin karaktär. Men i programmet finns ändå vissa synpunker på programutbudet i de elektroniska medierna. Jag tycker att i det här sammanhanget är det på plats att understryka Rundradions, Yle:s, ansvar som public service-bolag för det svenska programutbudet i vårt tvåspråkiga land, men också för andra minoriteter, till exempel det samiska språket.

Trafikpolitiska redogörelsen 2012

Skriven den .

Ärade herr talman! Trafiken är samhällets blodomlopp, utan vilket inget fungerar. Svenska riksdagsgruppen är väl medveten om det här, och också om det att våra vägar, järnvägar och farleder är i skriande behov av förbättring, upprustning och komplettering. Tyvärr är ändå samhällets, både statens och kommunernas, resurser begränsade och vi har inte utrymme att ytterligare öka lånebördan, så allt kan inte åtgärdas. Såsom både regeringen och kommunikationsutskottet konstaterar, tvingar detta fram hårda prioriteringar. Lönsammast är, så som utskottet också fastslår, att satsa där behovet är störst och effekten kan maximeras. För det ändamålet behövs bättre, bredbasiga och långsiktiga kostnadseffektivitetsanalyser.

Fråga om transportbranschens konkurrenskraft

Skriven den .

Arvoisa puhemies! Valiokunta korostaa mietinnössään Suomen kilpailukykyä ja kuljetusten ja muun logistiikan korkeita kustannuksia. Selonteossa tunnustetaan se tosiasia, että tämä on tärkeää, ja sanotaan, että elinkeinoelämän kilpailukykyä tulee arvioida. Kysyisin ministeriltä, onko jo nyt ajatuksia siitä, mitä voisivat olla nämä konkreettiset toimenpiteet, joilla Suomen kilpailukykyä parannetaan juuri liikenteeseen paremmin satsaamalla.

Inlägg i responsdebatten om statsrådets trafikpolitiska redogörelse, 19.6.2012

Lagar om Rundradion

Skriven den .

Ärade herr talman! Den helhetslösning som de här två lagförslagen, lagen om rundradioskatt och lagen om Rundradion, utgör är välkomna. Det är bra att vi äntligen får en lösning på ett ärende och en debatt som pågått i många år. Det är en helhetslösning som vi nu ska hålla fast vid. Det är viktigt att vi kan trygga Yles finansiering på långsikt så att bolaget har arbetsro och kan koncentrera sig på att producera program och tjänster av hög kvalitet. Tack för det jobb som gruppledarna och minister Kiuru har gjort för att också behandlingen här i riksdagen kunde vara så smärtfri som den trots allt har varit.

Debatt om kommunreformen

Skriven den .

Ärade herr talman! Ända sedan förhandlingarna på Ständerhuset avslutades och det stod klart att regeringen ska genomföra en riksomfattande kommunreform har debatten gått het, inte så mycket om målsättningarna men desto mera om vilken väg man ska välja för att nå fram till de här målsättningarna. En genomgripande reform kräver ett grundligt förarbete. Vi varken kan eller ska förhasta oss, vi måste låta utvärderingarna och planeringen ta sin tid, men samtidigt måste målsättningen med reformen hållas klar.

Muntligt spörsmål om social- och hälsovården

Skriven den .

Värderade herr talman! Den nu gällande lagen som kom i samband med kommun- och servicestrukturreformen stipulerar att det i en kommun eller inom ett samarbetsområde som sköter primärvården och socialvården ska finnas åtminstone 20 000 invånare. Den här lagen går ut vid årsskiftet, och därför frågar jag vad som nu kommer att hända.