Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Tasa-arvo on miestenkin asia

Kansainvälistä miestenpäivää vietetään marraskuussa, tänä vuonna perjantaina 19.11. Miesten päivänä juhlistetaan miehiä ja kiinnitetään huomiota esimerkiksi miesten terveyteen ja yhteiskunnallisiin oloihin. Työtä tasa-arvon eteen on tehtävä vuoden jokaisena päivänä. Eri teemaiset vuosipäivät toimivat kuitenkin tärkeinä muistutuksina siitä, että työ ei ole valmis, ja tuovat näkyvyyttä tietyille ryhmille ja tasa-arvoteemoille.

Tasa-arvoministerinä saankin usein myös kysymyksiä miesten tasa-arvosta. Tasa-arvo koskettaa kaikkia sukupuolia ja koko yhteiskuntaa. Myös miehet kohtaavat tasa-arvo-ongelmia eri alueilla, esimerkiksi koulutuksessa, työ- ja perhe-elämässä. Mies-nainen-jaottelun sijaan on oleellista nähdä myös miesten ja poikien väliset ja risteävät erot. Miehet ovat yliedustettuja sekä syrjäytyneiden että menestyvien joukossa. Miesten tasa-arvohaasteet ovat, kuten usein monen muun tasa-arvohaasteen kohdalla kytköksissä asenteisiin, kulttuuriin, ja rakenteisiin. Näiden muuttamiseen on harvoin tarjolla nopeita tai helppoja ratkaisuja. Tätä tärkeää työtä on siis jatkettava sinnikkäästi.

Hallitusohjelmassa ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on monia poikia ja miehiä koskettavia toimenpiteitä. Yksi merkittävä uudistus on oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen. Toisen asteen koulutuksen suorittaminen ehkäisisi nuorten, etenkin poikien ja nuorten miesten, syrjäytymistä. Syrjäytyneistä nuorista noin kaksi kolmasosaa on miehiä, ja monet syrjäytymisen osatekijät vaikuttavat jo kouluiässä.

Myös työelämän segregaatio – eli se, että työmarkkinat ovat vahvasti jakautuneet niin sanottuihin ”naisten” ja ”miesten” ammatteihin – on ongelmallista miesten näkökulmasta. Nuori voi kokea, että jotkut ammatit eivät ole hänelle itselleen sopivia sukupuolen perusteella, mikä kaventaa tulevaa uravalikoimaa ja –mahdollisuuksia. Segregaation purkamista edistetään osana hallituksen samapalkkaohjelmaa.

Lisäksi perhevapaauudistus on erittäin tärkeä tasa-arvouudistus myös miesten kannalta. Pohjoismaiset tutkimukset osoittavat, että useat vanhemmat pitävät tärkeänä sitä, että isä on tiiviisti mukana lastenhoidossa ja, että vanhempainvapaat jaetaan tasapuolisesti. Samaan aikaan perhevapaista vain 10% on isien käyttämiä. On selvää, että usealle isälle syntyy kynnys tai esteitä käyttää perhevapaita. Uudistus on tärkeä edistysaskel, joka vahvistaa isien mahdollisuuksia osallistua perhe-elämään tasa-arvoisesti. Lisäksi hallitus edistää vuoroviikkoasumista ja tasa-arvoista vuorovanhemmuutta muun muassa mahdollistamalla lapsille kaksi tasa-arvoista osoitetta.

Iso tasa-arvokysymys on yleinen asevelvollisuus, joka koskee vain miehiä. Nyt ensimmäistä kertaa yleisen asevelvollisuuden kehittäminen on selvityksen alla myös tasa-arvonäkökulmasta. Parlamentaarisen komitea selvittää maanpuolustusvelvollisuuden, asevelvollisuuden ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen nykytilaa. Tasa-arvotyössä ei ole kyse nollasummapelistä. Tasa-arvo tarkoittaa juuri tasa-arvoa, kaikille sukupuolille – ei enempää, ei vähempää. Useimmiten tasa-arvoteot edistävätkin sekä naisten että miesten asemaa, kuten perhevapaauudistuksen kohdalla. Tasa-arvon tilasta on kuitenkin todettava, että erityisesti naisten tasa-arvon toteutumiseen on vielä matkaa. Tasa-arvo tarvitsee puolestapuhujia ja puolustajia, ja tässä myös miehillä on keskeinen rooli. Toivon, että yhä useampi mies lähtee täysin sydämin mukaan työhön tasa-arvon eteen.