Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Sosiaalinen Media

Regeringens förslag till budget 2022 blev klart för två veckor sedan och nästa vecka är budgetförslaget i remissdebatt i riksdagen. Statsbudgeten handlar i allra högsta grad om prioriteringar, vad man satsar resurser på och varför. I samband med årets budgetria sattes också en hel del ...fokus på klimatfrågan och sysselsättningen. Ett förhandlingsresultat kräver alltid balansering av olika intressen och prioriteringar. Också den här gången krävdes både tid och ansträngningar för att komma i mål, med det kändes ändå bra att stiga ur Ständerhuset efter budgetförhandlingarna. Tillväxt, hållbar klimatpolitik och framtidstro är ledorden i nästa års budget.

Läs mer om prioriteringarna i regeringens budgetförslag i min senaste kolumn i Västra Nyland. https://www.vastranyland.fi/artikel/en-budget-for-framtiden/

https://www.thomasblomqvist.fi/kolumner/en-budget-for-framtiden/

Image for shared link
En budget för framtiden

Hösten är alltid en fartfylld tid inom politiken. De senaste veckorna har inom regeringen dominerats av arbetet med nästa års statsbudget....

www.thomasblomqvist.fi

"Regeringen har idag överlämnat till riksdagen en proposition om att förnya familjeledigheterna. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläds över förslaget som är ett viktigt steg mot att modernisera vårt familjeledighetssystem.

- Reformen ...stöder ett mer jämställt föräldraskap och gör det lättare att förena arbete och familjeliv, säger Blomqvist. Det här är ett välkommet steg mot ett mer jämställt familjeledighetssystem, som bättre svarar på samhällets värderingar och behov."

"Hallitus on antanut esityksen perhevapaauudistuksesta eduskunnalle tänään. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist iloitsee esityksestä, joka on tärkeä askel perhevapaajärjestelmämme nykyaikaistamisessa.

- Perhevapaan tasaisemmalla jakautumisella pyritään kannustamaan isiä käyttämään enemmän vanhempainvapaita. Tällä hetkellä suomalaiset isät käyttävät vain kymmenesosan vanhempainpäivärahasta, joka on huomattavasti vähemmän kuin isät muissa pohjoismaissa. On jo korkea aika kuroa eroa umpeen. Tasa-arvoinen vanhemmuus edistää lapsen oikeuksia, isien mahdollisuutta osallistua perhe-elämään ja pitkällä tähtäimellä myös tasa-arvoa työelämässä, Blomqvist sanoo."

Image for shared link
Blomqvist: Föräldraledighetsreformen stöder ett mer jämställt föräldraskap - sfp.fi

Regeringen har idag överlämnat till riksdagen en proposition om att förnya familjeledigheterna. Minister för nordiskt samarbete och...

sfp.fi

Under måndag och tisdag har de nordiska samarbetsministrarna hållit möte på Åland. Att hålla mötet på Åland, som är en nordisk gränsregion är både rätt och viktigt nu när vi blickar framåt och vill förstärka och fördjupa det nordiska samarbetet. Vi måste ta lärdom av ...erfarenheterna från pandemitiden. Vårt mål är att Norden ska vara världens mest integrerade region, och då bör vi också gemensamt bereda oss på kommande kriser.

De centrala ärendena under det här mötet på Åland var Ministerrådets budget för 2022 och diskussion om nordiska gränshindrens tillstånd med Gränshinderrådet. Vi hade riktigt bra diskussioner både under mötet och utanför mötet.

Förutom det egentliga mötet har vi också hunnit umgås och besöka bl.a. Sälvstyrelsegården, Föglö, Smakbyn, Klobben och Carlsro badhotell som är en lyckad kombination av Åland och Danmark.

Tack till alla medverkande och tack till Ålands samarbetsminister Anette Holmberg-Jansson, som stod värd för vårt möte, för två fina dagar på Åland! 🇦🇽

"De nordiska samarbetsministrarna sammanträder i Mariehamn under ledning av minister Thomas Blomqvist den 13–14 september 2021. Under mötet bereder ministrarna ministerrådets budget för 2022 och diskuterar de nordiska gränshindrens tillstånd med Gränshinderrådet. Det fjärde ...samarbetsministermötet under Finlands ordförandeskap ordnas i nära samarbete med Åland och uppmärksammar Ålands 100-årsjubileum som självstyrande område.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit kokoontuvat ministeri Thomas Blomqvistin johdolla Maarianhaminassa 13.-14.9.2021. Ministerit valmistelevat kokouksessaan ministerineuvoston budjettia vuodelle 2022 sekä pureutuvat pohjoismaisten rajaesteiden tilaan tavatessaan Rajaesteneuvostoa. Suomen puheenjohtajuuskauden neljäs yhteistyöministerikokous järjestetään tiiviissä yhteistyössä Ahvenanmaan kanssa ja se juhlistaa myös Ahvenanmaan 100-vuotista taivalta itsehallintoalueena."

https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/pohjoismaiset-yhteistyoministerit-kokoontuvat-ahvenanmaalla

Image for shared link
De nordiska samarbetsministrarna samlas på Åland - Utrikesministeriet

De nordiska samarbetsministrarna sammanträder i Mariehamn under ledning av minister Thomas Blomqvist den 13–14...

um.fi

Idag har regeringen avslutat budgetförhandlingarna på Ständerhuset. Trots att förhandlingarna drog ut en aning är det nu lätt att glädas över slutresultatet: Vi har ett budgetförslag som stärker vår tillväxt, förbättrar sysselsättningen och förverkligar regeringens ambitiösa ...klimatpolitik.

Hög sysselsättning skapar grunden för vårt välfärdssamhälle. För tillfället har vi en rätt stark ekonomisk tillväxt, och vi står inför vad som i sig är ett lyxproblem – en skriande brist på arbetskraft inom många sektorer. Det får inte bli en flaskhals för tillväxten. Vi behöver fler som vill komma till vårt land för att arbeta, och att jobba ska alltid vara lönsamt och lockande. Det här svarar regeringen tydligt på i sitt budgetpaket. Höjningen av hushållsavdraget, höjningen av studerandes inkomstgränser och äldre personers arbetsinkomstavdrag, samt satsningarna på arbetskraftsinvandring är behövliga och välkomna.

Inför budgetbehandlingen har resurserna för polisen och för forskning väckt intresse. I budgetrian tryggar regeringen Finlands Akademis finansiering. Polisens anslag höjs för 2022, och resurserna riktas så att polisens närvaro och synlighet säkras. Också de här är beslut som är lätta att glädas över.

Klimatfrågan var central i höstens budgetria. SFP vill se ett klimatneutralt Finland år 2035. Regeringens beslut och linjedragningar gör att vi på ett trovärdigt sätt kan uppnå klimatmålen och samtidigt stöder de en hållbar tillväxt. Jag är särskilt glad över att vi skapar incitament och acceptans för åtgärderna, och alla sektorer har möjlighet att bidra till målsättningarna. Bland annat satsningarna på elektrifiering och på biogas är viktiga pusselbitar för att nå våra klimatmål. Regeringen ser jord- och skogsbrukssektorns potential för att bidra i arbetet för klimatneutralitet. De är de enda sektorer som också binder CO2-utsläpp – och är därför en viktig del av lösningen.

https://sfp.fi/artiklar/henriksson-tillvaxt-hojt-hushallsavdrag-och-ambitiosa-klimatbeslut/?fbclid=IwAR3zBGTi7a1rIFWFaSzfUD_8iaVJNEKsUARr8rG2MQKBnDR7IhTo1V06zDk

Image for shared link
Henriksson: Tillväxt, höjt hushållsavdrag och ambitiösa klimatbeslut - sfp.fi

Regeringen har idag avslutat årets budgetförhandlingar på Ständerhuset i Helsingfors. Resultatet är ett budgetförslag som stärker tillväxten,...

sfp.fi

Hjärtligt tack till Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) som ordnade informationstillfället "verkställ klimatvägkartorna" om jord- och skogsbrukets klimatåtgärder och nödvändiga incentiv.

...Toimialojen tiekartat ovat olleet erittäin hyvä tapa kerätä käytännönläheistä tietoa ja ajatuksia sekä sitouttaa laajoja joukkoja toimijoita meille kaikille tärkeään ilmastotyöhön. Hienoa, että myös MTK ja SLC ovat tässä mukana – edustattehan ainoaa hiiltä sitovaa sektoria.

Den vägkarta MTK och SLC har gjort upp är viktig – dels för producenterna, men också för oss i regeringen. Det har varit bra att ha den här vägkartan som bakgrundsmaterial då regeringen förberett sig för budgetförhandlingarna.

Jordbruket är viktigt för Finland. Om inte tidigare så har vi senast nu i och med coronapandemin sett, att i kristider är det tyvärr så att gränshinder kan uppstå mycket snabbt och det är viktigt att vi har en ordentlig försörjningsberedskap också vad gäller matproduktion.

Metsien osalta on hyvä nähdä linkki MTK:n ja SLC:n ilmastotiekartan ja metsäteollisuuden vastaavan tiekartan osalta. Metsänhoidon kautta metsien hiilinieluvaikutus vahvistuu ja hiilivarasto kasvaa – mutta perimmäinen tarkoitus on tuottaa puuta raaka-aineeksi ihmiskunnalle välttämättömille tuotteille. Tuotteille jotka ovat paitsi tarpeellisia ja välttämättömiä – myös korvaavat fossiilisia tuotteita.

Producenterna ska ha ett tack för det jobb de redan har gjort. Med den vägkost vi fått med oss idag kommer jag att arbeta för ett resultat i regeringens budgetförhandlingar, där såväl jordbrukets som klimatåtgärdernas behov tillgodosetts och förenas.

Demo Finland (de finländska riksdagspartiernas ideologiskt, partipolitiskt och religiöst obundna samarbetsorganisation) har en blogg där turen att skriva roterar mellan riksdagspartierna. Jag blev nyligen tillfrågad om jag vill bidra med en text till bloggen. Jag tackade förstås ja till ...erbjudandet. I min text reflekterar jag över det globala jämställdhetsarbetets tillstånd och om Finlands målsättningar i jämställdhetsarbetet.

Regeringens målsättning är att göra Finland till ett ledande land i fråga om jämställdhet. I praktiken handlar det om att målmedvetet fortsätta bli bättre på hemmaplan, men också att vi ska ha en aktiv roll på den globala jämställdhetsfronten. Globalt sett finns det idag ett verkligt och tydligt behov av ledarskap i jämställdhetsfrågor.

Under de senaste åren har en oroande motreaktion mot jämställdhetsarbetet och kvinnors rättigheter vuxit fram runt om i världen – också i våra egna närregioner. Grundprinciper gällande kvinnors rättigheter, som till exempel kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, ifrågasätts allt oftare och jämställdhet framställs ibland som ett hot mot traditionella familjevärderingar eller mot männens ställning i samhället. På olika håll har vi sett skärpningar till exempel i abortlagstiftningen, kampanjer mot sexuella minoriteter och hur tidigare vedertagna begrepp gällande könsmångfald ifrågasätts. Även den aktuella situationen i Afghanistan är oerhört oroande och alla vi förkämpar för jämställdhet har en utmanande och viktig uppgift framför oss för att försvara de mänskliga rättigheterna.

Läs bloggen här https://demofinland.org/det-globala-jamstalldhetsarbetet-behovs/

Image for shared link
Det globala jämställdhetsarbetet behövs - Demo Finland

Många jämställdhetsutmaningar kvarstår i Finland och globalt, och jämställdhet måste främjas systematiskt, skriver Thomas Blomqvist.

demofinland.org

Det var en fullspäckad och intressant dag på Åland igår. Vi började dagen med ett möte med minister Annette Holmberg-Jansson, jämställdhetsminister Annika Hambrudd, senior rättssakkunnig Niclas Slotte och specialsakkunnig i jämställdhet Kristin Mattsson. Vi träffade också Lagtingets ...talman Bert Häggblom. Sedan fortsatte jag, Holmberg-Jansson, Slotte och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström vidare till Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), där vi träffade en gammal bekant från Raseborg, Jeanette Pajunen, som nu är hälso- och sjukvårdsdirektör för ÅHS.

På eftermiddagen blev det fler träffar och besök. Först till Ålands sjöbevakningsstation, där vi hade ett möte med sjöbevakningschef Kim Westman och landshövding Peter Lindbäck. Efter det blev det en diskussion om Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda med utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson.

Dagen kronades av ReGeneration 2030’s galakväll i Alandica Kultur och Kongress. ReGeneration Week är ett ungdomsevenemang som skapar en plattform för unga att diskutera med beslutsfattare och bidra med lösningar till en mer hållbar framtid.
På galakvällen träffade jag också Ålands lantråd Veroncia Thörnroos och EU kommissionären för miljö, hav och fiske Virginijus Sinkevičius.

Tack för alla givande diskussioner!

"Att få bort gränshinder är en ständigt pågående kamp som varje år resulterar i listor som kan te sig små, men som döljer stora irritationer bland nordbor: Att körkort och ledarhundar kan följa med nordbor över gränserna och kännas igen, och långa rader andra tekniska ...lösningar.

Så kom 2020.

– Det var säkert en chock för alla nordbor, men särskilt påtagligt var det för alla i gränsområdena, som i Tornedalen, på Åland och säkert också i Kvarkenområdet. Det var en enorm omställning, och något vi inte sett sedan världskriget, säger Nordenminister Thomas Blomqvist i efterhand om hur gränserna plötsligt slöts i det passfria området.

Som nordisk samarbetsminister är Blomqvist inte den som hanterar gränsfrågorna i sig, men han har försökt koordinera och puffa på i regeringen för att lösa frågorna. Pendlingsområdena hanterades sedan separat, och på bunten av gränshinder lades nya saker till, som att utbetalningen av sociala förmåner inte skulle ändras även om man blev strandsatt i distansarbete i ett annat nordiskt land."