Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Sosiaalinen Media

I december gav jag en intervju för NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring. Samtalet kretsade kring hållbar och jämställd utbildning, om nordiska gränshinder och det unika med nordisk utbildning. Tack till redaktören Camilla Lindberg för ett bra samtal!

Du kan lyssna på ...podcasten via den här länken:

Image for shared link
Intervju med Thomas Blomqvist, finländsk minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Thomas Blomqvist är en finländsk minister med ansvar för nordiskt samarbete och jämställdhet. Han är också bonde och driver ett jordbruk i byn...

soundcloud.com

Alltsedan pandemin började har det många gånger sagts att vi lever i exceptionella tider, och det är kanske något av en klyscha att säga att det gångna året varit speciellt, men icke desto mindre är det sant.

2021 årets sista kolumn av mig i Västra Nyland, en återblick till ...året som gått fanns att läsa i tidningen på nyårsaftonen.

https://www.vastranyland.fi/artikel/ett-ar-i-aterblick/

Image for shared link
Ett år i återblick

Året 2021 lider mot sitt slut. Alltsedan pandemin började har det många gånger sagts att vi lever i exceptionella tider, och det är kanske ...

www.thomasblomqvist.fi

Mitt tal under budgetens reponsdebatt i riksdagen på onsdag. Puheevuoroni eduskunnan palautekeskustelussa valtion budjetista keskiviikkona 15.12.:

Arvoisa puhemies, värderade talman! Suomi on, kuten tiedätte, tänä vuonna toiminut Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana, ja ...keskeinen viestimme on ollut ”Pohjoismaat, yhdessä”. Suomi on edistänyt puheenjohtajana pohjoismaista visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visiota on edistetty kolmella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola sekä sosiaalisesti kestävä Pohjola.

Värderade talman! Hållbarhet och integration har varit ledord för våra tre ordförandeskapsprojekt.

Ett projekt strävar efter att främja en gränsöverskridande vardag med hjälp av nya digitala lösningar, ett annat skapar nordiska kompetensnätverk för cirkulär ekonomi inom byggbranschen och det tredje projektet består av två oberoende forskningsinsatser.

Den första delen har granskat de samhälleliga konsekvenserna av inresebegränsningarna medan den andra delen har analyserat Ålands, Grönlands och Färöarnas deltagande i det nordiska samarbetet som ett exempel på hållbar demokrati.

Koronapandemia on luonnollisesti näkynyt myös ministerineuvoston työssä. Esimerkiksi pohjoismainen yhteistyö kriisiaikana sekä huoltovarmuusyhteistyö, jonka tiivistämisestä Pohjoismaiden pääministerit antoivat yhteisen julkilausuman marraskuun alussa, ovat olleet puheenjohtajuuskautemme keskeisiä teemoja.

Aina tärkeän ja ajankohtaisen rajaestetyön osalta haluan erikseen nostaa esiin Pohjoismaiden edustajista koostuvan rajaesteneuvoston mandaatin uusimisen.

Arvoisa puhemies! Vielä vähän tasa-arvosta:

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimeenpano on käynnissä. Mukana ovat kaikki ministeriöt, ja toimenpiteitä tehdään pääosin ministeriöiden perusrahoituksella. Lisärahoitusta osoitetaan tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelmiin 0,5 miljoonaa euroa vuosittain. Samapalkkaisuuden edistämistä jatketaan. Hallituksen palkka-avoimuutta koskevan esityksen on tarkoitus lähteä lausunnolle ensi vuoden alkupuolella. Myös samapalkkaisuusohjelman toimeenpano on alkanut. Lisäksi hallituksen tasa-arvopoliittisen selonteon valmistelu on meneillään, ja tavoitteena on, että selonteko annetaan eduskunnalle ensi vuoden alkupuolella.

Tasa-arvon edistäminen edellyttää laajaa yhteistyötä yhteiskunnassa. Monet kansalaisjärjestöt ja sidosryhmät tekevät äärimmäisen arvokasta työtä tasa-arvon edistämiseksi maassamme. Onkin tärkeää varmistaa keskeisten tasa-arvopolitiikkaan osallistuvien järjestöjen rahoituksen jatkuvuus, ja haluan tässä yhteydessä myös kiittää eduskuntaa tasa-arvojärjestöille osoitetusta lisämäärärahasta.

Arvoisa puhemies! Hallituksen työ sukupuolitietoisen budjetoinnin edistämiseksi jatkuu. Tällä budjettikierroksella VM tarkensi ohjeitaan, ja ministeriöt ovat onnistuneet tasa- arvoyhteenvedoissaan aiempaa paremmin. Mutta tiedostamme myös sen, että työtä on kuitenkin edelleen syytä jatkaa.

Minunkin puolestani kiitos valiokunnalle ja koko eduskunnalle tästä budjettikäsittelystä. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. — Kiitos, tack.

Regeringen godkände igår Finlands nationella plan för den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU (CAP). Avsikten med den gemensamma jordbrukspolitiken är att garantera en lönsam livsmedelsproduktion inom EU och för vår del i Finland. jag tycker den nationella planen regeringen godkände är ...balanserad. Den är ett viktigt medel för att verkställa EU:s jordbrukspolitik och för att vi också i framtiden i Finland kan producera världens renaste och hälsosammaste livsmedel som innehåller minst pesticider och antibiotika.

Image for shared link
Finlands nationella plan för EU:s jordbrukspolitik är balanserad

Regeringen godkände i dag Finlands nationella plan för den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU (CAP). Varje medlemsland skall sända in sin plan...

www.thomasblomqvist.fi

Familjevårdsreformen är klar.

Förslaget till familjevårdsreform har idag godkänts i riksdagen. Det betyder att den nya modellen träder ikraft 1.8.2022.

Samhället förändras när vi förändrar det. Genom reformen moderniseras vårt familjeledighetssystem, på ett sätt ...som särskilt stöder ett mer jämställt föräldraskap och gör det lättare att förena arbete och familjeliv.

I familjer med en mamma och en pappa sporras nu särskilt pappor till att ta ut en jämlik andel föräldraledighet. Det här främjar både barnets rättigheter, pappors möjlighet att delta i familjelivet och på sikt även jämställdheten på arbetsmarknaden. Idag använder finländska pappor bara en tiondel av föräldradagpenningen, vilket är betydligt mindre än i våra nordiska grannländer. Det är dags att vi kommer ikapp.

I och med reformen ska också alla barn behandlas jämlikt oavsett familjeform, vilket bättre beaktar mångfalden inom familjer.

Det här är båda väldigt välkomna uppdateringar – och på tiden att de görs. Samtidigt står det klart att det ännu finns saker att förbättra. Det här arbetet fortsätter. Utöver lagen behöver vi bl.a. en attitydförändring i samhället och på arbetsmarknaden, för att komma åt osynliga hinder och diskriminering. Att värdesätta tid och omvårdnad av barn ska ligga i hela samhällets intresse.

En regiondag, med besök både i Raseborg och i Åboland.
Jag startade dagen på Raseborgs sjukhus. Sjukhuset och dess verksamhet är viktigt för regionen både idag och i framtiden.

I Åboland besökte jag bl.a. läkemedelsföretaget Orion, motionstrappor och träffade SFP-aktiva ...från regionen.
Tack för alla goda och intressanta diskussioner idag!

Det har igen varit en intressant arbetsvecka. Onsdag till fredag har jag varit på Färöarna på en nordisk Coronakonferens https://um.fi/pressmeddelanden/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/ministeri-blomqvist-farsaarille-korona-ajan-kokemuksia-kasittelevaan-pohjoismaiseen-konferenssiin. Det ...var en lyckad konferens med diskussioner om konsekvenser och lärdomar av Coronakrisen i ett nordiskt perspektiv.

Den 25 november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen startar orange dagar, som pågår till den 10 december och som är FN:s kvinnoorganisations UN Women kampanj för att uppmärksamma våldet mot kvinnor och arbetet för att avskaffa våldet mot kvinnor. ...Färgen orange symboliserar hopp om framtiden och allas rätt till ett liv fritt från våld.

Kampanjen har ett viktigt budskap, för våld mot kvinnor är ett utbrett problem, i världen, men också i Finland. Ungefär en tredjedel av alla kvinnor i Finland har blivit utsatta för våld av en nuvarande eller före detta partner. Coronapandemin har dessutom ökat risken för redan utsatta grupper att utsättas för våld i hemmet runt om i världen. I regeringen arbetar vi aktivt för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, både på nationellt plan och genom EU. Regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor och EU:s jämställdhetsstrategi är viktiga verktyg i det här arbetet.

Även Finlands internationella jämställdhetspris (International Gender Equality Prize) uppmärksammar i år arbetet mot våld mot kvinnor. Prisutdelningen skedde i Tammerfors på måndag, och det var en ära att träffa årets pristagare We Will Stop Femicide Platform, som arbetar med våld mot kvinnor i Turkiet.

Det var också betydelsefullt att nobelprisvinnaren Nadia Murad besökte Finland med anledning av prisutdelningen. Jag hade äran och glädjen att träffa henne under besöket, och höra hennes historia och viktiga arbete för kvinnors och flickors rättigheter och mot våld mot kvinnor i konfliktområden.
#orangedagar #orangetheworld #fnsdagmotvåldmotkvinnor

25. marraskuuta on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Tänään alkaa myös YK:n naisjärjestön UN Women maailmanlaajuinen Oranssit päivät-kampanja, joka jatkuu kahden viikon ajan ja päättyy 10. joulukuuta. Oranssilla värillä on tarkoitus kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja toimia aktiivisesti sen lopettamiseksi. Väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.

Kampanjan sanoma on tärkeä, koska naisiin kohdistuva väkivalta on suuri maailmanlaajuinen ongelma. Myös Suomessa joka kolmas nainen on kohdannut väkivaltaa parisuhteessa. Lisäksi koronapandemia on lisännyt jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien riskiä joutua perheväkivallan uhreiksi.

Myös Suomen kansainvälinen tasa-arvopalkinto (International Gender Equality Prize) annettiin tänä vuonna työstä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Oli kunnia tavata palkinnonsaajat We Will Stop Femicide Platform palkinnonjakoseremoniassa maanantaina Tampereella.

Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Nadia Murad osallistui myös IGEP-palkinnonjakoseremoniaan. Oli suuri ilo ja kunnia tavata hänet hänen Suomen vierailunsa aikana ja merkityksellistä kuulla hänen tarinansa ja hänen tärkeästä työstänsä naisten ja tyttöjen oikeuksien sekä konfliktialueilla naisiin kohdistuvan väkivallan parissa.

#oranssitpäivät #väkivaltaavastaan

❗Alla har rätt till ett liv fritt från våld! ❗

I dag uppmärksammar vi FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Coronapandemin har på många sätt påverkat hela samhället och ökat risken för redan utsatta grupper, såsom kvinnor och barn, att utsättas ...för våld i hemmet runt om i världen. Det är viktigt att offer för våld får tillgång till stödinsatser både under och efter pandemin.