Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Prioritera kustbanan, inte ”entimmeståget”

Finansministeriet och Kommunikationsministeriet kom i veckan med en utredning om de stora banprojektens miljökonsekvenser och även om de ekonomiska effekterna. Förutom snabbare tågförbindelser på sträckan Helsingfors-Åbo (”entimmeståget”), planeras det också …

Läs mer

Rösta i välfärdsområdesvalet

För mången av oss är det en självklarhet att rösta i alla val. Det är viktigt för demokratin och för att kunna påverka. Det gäller i högsta grad också i …

Läs mer

Sukupuolten tasa-arvon vastainen liike uhkaa myös demokratiaa

Naisten sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien purkaminen ei ole sattumanvaraista vaan järjestäytynyttä toimintaa. Tasa-arvo Suomessa on koko maailman mittapuulla kehittynyttä. Jo saavutetut virstanpylväät on tärkeä tiedostaa, ja niistä on syytä …

Läs mer

Blomqvist får inte ta ställning

Som svar på insändaren av styrelsemedlemmar i Klinkbackan koti- ja kouluyhdistys (9.6.2020) ”Finska skolbarn diskrimineras i Raseborg” vill jag svara följande. I mina svar på e-post meddelanden om Klinkbacka samt …

Läs mer

Vård och omsorg

Det är viktigt att tillgången till sjuk- och hälsovård på eget modersmål inom rimligt avstånd kan tryggas. Därför behövs bland annat Borgå sjukhus och Raseborgs sjukhus också i framtiden. Det …

Läs mer

Satsa på Kustbanan

Redan under flera valperioder har behovet av förbättringar och reparationer i den befintliga infrastrukturen varit uppenbart. Det har i olika repriser gjorts försök att förbättra situationen, och vissa satsningar har …

Läs mer

SFP säger nej

I en insändare (HBL Debatt 6.2) frågar Peter Elg hur SFP röstar när lagförslaget om valfrihet och fri konkurrens om vårdtjänsterna kommer till omröstning. Precis som skribenten säger är frågan …

Läs mer

Taxilagen bör korrigeras

Insändarskribenten Simon Holmstedt (ÖT 15.1) frågar varför SFP stödde den nya taxilagen som visat sig vara problematisk.Taxilagen godkändes i riksdagen som en del av en större trafikreform – lagen om …

Läs mer

Problemen i taxitrafiken måste lösas

Problem med att få taxi väcker debatt. Framför allt på glesbygden är tillgången till taxitjänster dålig. Många har problem med beställningen av taxiresor som subventioneras av Folkpensionsanstalten (FPA), väntetiderna är …

Läs mer

Jag stöder Nils Torvalds i presidentvalet

Presidentvalet står inför dörren. Förhandsröstningen är nu avslutad och nu återstår bara själva valdagen nu på söndag. Efter de opinionsmätningar som publicerats säger många att det inte lönar sig att …

Läs mer

Grundläggande språkliga rättigheter väger tungt

Regeringen fortsätter nonchalera kraven på att utföra grundliga språkkonsekvensbedömningar för att kunna trygga den svenskspråkiga befolkningens rätt till vård på modersmålet. Det framkom när minister Juha Rehula och understatssekreterare Tuomas …

Läs mer

Bonden betalar för Mavis schabbel

I HBL (12.5) kunde vi läsa om hur Landsbygdsverket Mavis agerande och uppskjutna stödutbetalningar har förvärrat jordbrukarnas ekonomiskt redan trängda situation. Många gårdar är i en verkligt svår nödsituation, pengarna …

Läs mer

Turerna kring tågtrafiken på Kustbanan

Turerna kring tågtrafiken på Kustbanan är en av de enskilda frågor som jag ägnat mest tid åt under mina år i riksdagen. På senaste tid har majoriteten av nyheterna kring …

Läs mer

Satsa på kustbanan

Under den senaste tiden har kustbanan diskuterats mycket. VR föreslog i början av året att en del av lokaltågtrafiken på kustbanan skulle slopas med motiveringen att man på så sätt …

Läs mer

Maktfördelningen bygger på förtroende

Eftersom tre kolleger i Raseborgs fullmäktige framfört kritiska synpunkter med anledning av min insändare i VN den 16 maj, ska jag försöka utveckla och förtydliga mitt resonemang. Peter Björklöf frågar …

Läs mer

Närdemokrati i Västnyland

I Västra Nyland den 30.5 ingick en artikel som tyvärr lätt ger en felaktig bild av min inställning till närdemokrati överlag, och Raseborgs närdemokratiprojekt mera specifikt. Artikeln baserar sig på …

Läs mer

Fullmäktiges roll i Raseborg

I VN den 14 maj 2013 sätter Peter Björklöf ord i min mun. Inför den nyvalda fullmäktigeförsamlingen har jag flera gånger påpekat att fullmäktige har all makt i kommunen. Fullmäktige …

Läs mer

Lokalt är smart

Lokalt producerad mat har en stor potential både för konsumenter och producenter. Närproducerad mat är ett miljövänligt val som stöder den regionala ekonomin. Närmatens trumfkort är den korta och transparenta …

Läs mer

Utredningar och fusioner

Som svar på Bertel Sundmans fråga i lördagens tidning (VN 23.3), kan jag konstatera att min kommentar beträffande omintetgjorda kommunfusioner var på en allmän, nationell nivå. Utredningsgruppens förslag gällande anordnandet …

Läs mer

Trygga livskraftig transportbransch

Transportbranschen i vårt land är för tillfället hårt utsatt. Företagare och intresseorganisationer vittnar om allt mer utmanande verksamhetsförhållanden. Dieselskatten har höjts i ett par repriser, och långt ifrån alla företag …

Läs mer

Sjukhus eller hälsocentral

I VN den 3.11 påstår Niklas Andersson, Erkki Rissanen och Harri Korhonen dels att jag använt min kolumn (VN 29.10) på ”ett mindre hedervärdigt sätt”, och dels att den innehåller …

Läs mer

Snålblåst kring garnisonen

Rykten om att Nylands brigad skulle vara nedläggningshotad cirkulerar titt som tätt, nu senast i en kolumn i Helsingin Sanomat (11.4). I det här fallet rör det sig om en …

Läs mer

Värderingar i praktiken

Asta Seppänen skriver (VN 22.02) om hur viktigt det är att jobba för arbete och rättvisa. Det tycker jag också. Däremot skiljer sig våra uppfattningar om hur man bäst uppnår …

Läs mer

Finland och kärnkraften

Roger Wide hävdar i ÖN (19.6.) att jag inte ännu förklarat hur jag resonerar angående kärnkraftsfrågan. Mitt ansvar som riksdagsledamot är att se riskerna med kärnkraften, men också möjligheterna. Det …

Läs mer

Fungerande energilösningar

Den första juli röstar riksdagen om kärnkraften. Det är onekligen ett av de största besluten under denna regeringsperiod, kanske till och med det största. Eftersom man i en insändare i …

Läs mer

Fungerande energilösningar

I min kolumn förra månaden (VN 24.4) skrev jag att jag inte är en kärnkraftsivrare. Som svar på Roger Wides fråga (VN 21.5) kan jag säga att jag inte är …

Läs mer