Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Närdemokrati i Västnyland

I Västra Nyland den 30.5 ingick en artikel som tyvärr lätt ger en felaktig bild av min inställning till närdemokrati överlag, och Raseborgs närdemokratiprojekt mera specifikt.

Artikeln baserar sig på en rapport gjord av Magma och Kommunförbundet. På basen av att rapportens författare tolkat att jag är ”inne på samma linje” som stadsdirektören då jag ”ser kommunalvalet som medborgarnas sätt att påverka”, kan man rimligtvis inte dra den slutsatsen att jag skulle vara negativt inställd till närdemokrati.  

När jag intervjuades för Magmas undersökning pratade vi om hur kommunsamgången gick till, och varför Raseborgs förvaltning fick den utformning den då fick. I citatet som VN tar fasta på, kommenterar jag en modell för närdemokrati där beslutsfattandet har delegerats, och säger att systemen för utökat medborgarinflytande ofta har den begränsningen att de inte är representativa.

Det här citatet har i VN:s artikel använts i ett helt annat sammanhang, och ger därmed en felaktig bild av vad jag sagt. Personligen ställer jag mig kritiskt till att överföra makt, i synnerhet budgetmakt, till organ som inte är folkvalda eller utsedda av folkvalda. Makt och ansvar måste hållas ihop. Makt utan ansvar är farligt, och ansvar utan påverkningsmöjligheter (makt) blir åtminstone frustrerande för beslutsfattarna.

Att jag kan se vissa begränsningar, betyder ändå inte att jag risar närdemokratin. Att lyfta fram den representativa demokratins betydelse, är knappast heller att ifrågasätta vikten av närdemokrati. Enligt min mening är kommunalvalet det viktigaste sättet att påverka i kommunen. Men jag är också positivt inställd till andra kanaler för inflytande, som förbättrar dialogen, delaktigheten och medbestämmanderätten i kommunen. Även de som inte är valda i allmänna val kan ha en viktig roll.

Det som jag inte tog ställning till i Magmas rapport är hur vi nu ska gå vidare. Drygt fyra år efter att staden grundades har vi all orsak att fundera på hur vi kan bli ännu bättre och bredda delaktigheten ytterligare. I detta sammanhang är projektet Närdemokrati i Västnyland ett verktyg. Jag blev inte tillfrågad om projektet i Magmas rapport, men då mitt stöd nu ifrågasatts, vill jag göra klart att jag stöder både projektet och stadsstyrelsens beslut att Raseborg ska delta i det.

Insändare i Västra Nyland, 6.6.2013