Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Pandemin understryker vikten av nordiskt klimatsamarbete

År 2020 går till historien som coronapandemins år. Det är svårt att föreställa sig ett enda livsområde som coronan inte skulle ha påverkat. Såväl beslutsfattare som medborgare har varit tvungna att ägna stor uppmärksamhet åt att hantera och förebygga pandemin. Åtgärderna kräver också en stor mängd offentliga medel. Alla länder måste använda stora summor pengar till att rädda ekonomin och stödja sysselsättningen.

Allt detta har givetvis varit nödvändigt. Coronaviruset utgör ett verkligt hot mot folkhälsan och ekonomin. Det måste tas på allvar – och det har vi också gjort i Finland.

Under den akuta kampen mot pandemin hamnar andra hot lätt i bakgrunden. Klimatförändringen är emellertid fortfarande ett faktum. Det finns också en koppling mellan klimatförändringar och pandemier: varmare klimat utsätter fler människor för smittsamma sjukdomar. Coronapandemin hotar att vända utvecklingen i många utvecklingsländer och störta 150 miljoner människor i extrem fattigdom. Situationen kräver politisk uppmärksamhet och ekonomiska satsningar. Återuppbyggnadsarbetet efter coronapandemin är inte heller bara en negativ utmaning. Det ger också en möjlighet att göra saker på ett nytt sätt: bättre, mer ekonomiskt och mer hållbart med tanke på miljön och klimatet.

De nordiska länderna har tillsammans tagit itu med denna utmaning genom att anvisa sammanlagt 350 miljoner euro till Nordiska utvecklingsfonden (Nordic Development Fund, NDF). Det är den första höjningen av NDF:s kapital på tjugo år. Finlands andel är 58,1 miljoner euro.

Nordiska utvecklingsfonden, som inrättades i Helsingfors 1989, har sedan 2009 fokuserat på åtgärder mot och anpassning till klimatförändringar. Under årens lopp har 117 klimatprojekt, bland annat i Rwanda och Zambia, finansierats med sammanlagt 410 miljoner euro genom NDF. Med hjälp av finansiering från NDF utvecklas bland annat sol- och vattenkraft, kollektivtrafik och klimatvänlig teknik.

Tilläggskapitalet ger Nordiska utvecklingsfonden ännu kraftfullare verktyg för klimatarbetet. Det är också vår avsikt att rikta ännu mer finansiering till Afrika söder om Sahara och till åtgärder som främjar anpassningen till klimatförändringen, till exempel förbättring av översvämningssystemen eller utvecklande av livsmedels­säkerheten. Våra nordiska värden syns starkt i NDF:s arbete: att främja jämlikhet är en central del av all fondens verksamhet.

De nordiska länderna bedriver ett aktivt klimatarbete både nationellt och internationellt. Det är viktigt att vi utför detta arbete tillsammans. NDF är vår spjutspets i det internationella klimatarbetet: fonden ger oss en möjlighet att främja värden som är viktiga för oss och visa nordiskt ledarskap i klimatarbetet. Det som gör denna satsning på nordiskt klimatsamarbete särskilt viktig är att vi lyckats göra den mitt under pågående coronakris. Klimatförändringen stannar inte upp för att det pågår en pandemi. Därför kan inte heller främjandet av klimatåtgärder vänta på bättre tider.

Ville Skinnari, utvecklings- och utrikeshandelsminister (SDP)
Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet (SFP)

Insändaren ingick i Hufvudstadsbladet lördag 30.1.2021