Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Problemen i taxitrafiken måste lösas

Problem med att få taxi väcker debatt. Framför allt på glesbygden är tillgången till taxitjänster dålig. Många har problem med beställningen av taxiresor som subventioneras av Folkpensionsanstalten (FPA), väntetiderna är ofta långa och under vissa tider av dygnet kan det vara mer eller mindre omöjligt att få tag på en taxi. Problemen inom taxitrafiken är alltså uppenbara och det finns flera olika källor till problemen.

Den nya taxilagen ingick i en större reform av lagen om transportservice som trädde ikraft i somras. Den minskade regleringen inom taxibranschen. Syftet var att öka konkurrensen, förbättra tillgängligheten och få ned priset. Det är goda målsättningar. Att minska byråkratin och underlätta företagandet är fördelar i den nya lagen. Däremot vågade åtminstone inte jag lita på att den nya taxilagen skulle lösa problemen med tillgången på taxi på glesbygden. Det har den inte heller gjort, men nu bör de här problemen åtgärdas.

Det är för tidigt att döma ut den nya lagen eller ens dra några definitiva slutsatser om vilka effekterna kan bli. Det kan ännu uppstå nya former av tjänster som förbättrar tillgången till taxin också på glesbygden, men till skillnad från minister Berner är jag långt ifrån säker på att alla problem försvinner med tiden. Det som vi redan nu kan notera är att det finns en hel del problem inom taxisektorn. Det är alltså inte för tidigt att konstatera att det är flera saker som inte verkar fungera med den nya lagen, och att kommunikationsministeriet därför bör se över vad som kan och behöver göras för att råda bot på de missförhållanden som finns.

Speciellt problematisk är situationen för människor som har rätt att använda sig av FPA-taxi. Den problematiken beror främst på förändringar i upphandlingen av taxiresorna som subventioneras av FPA. Den upphandlingen styrs bland annat av sjukförsäkringslagen och lagen om transportservice, och ändringarna i de här lagarna ledde till att FPA måste göra en ny upphandling av taxiresorna. FPA vill trygga tillgången till färdtjänster i alla delarna av landet, men tyvärr verkar upphandlingen i bland annat Nyland har misslyckats till den här delen. Ur kundens synvinkel är problemen särskilt tydliga på glesbygden där det rapporterats om taxin som aldrig har kommit och om oskäligt långa väntetider. Ett annat missförhållande är att kunden inte längre kan välja vilken taxiföretagare man vill anlita. I Västnyland är det Lähitaksi som ansvarar för FPA-taxina och bestämmer vilken taxi som får uppdraget.

Situationen som vi har idag är ohållbar och oacceptabel. De som har rätt till FPA-taxi måste kunna lita på att de kan få en taxi dygnet runt och oberoende var de bor. FPA bör lösa de här problemen snarast och därför är det bra att FPA nu förbereder en ny upphandling åtminstone i Nyland. Samma sak gäller kommunens färdtjänst. Kommunerna måste vara alerta och följa med att de avtal man slutit följs och att färdtjänsten fungerar.

Insändare i Västra Nyland och Hufvudstadsbladet 23.11.2018