Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Satsa på kustbanan

Under den senaste tiden har kustbanan diskuterats mycket. VR föreslog i början av året att en del av lokaltågtrafiken på kustbanan skulle slopas med motiveringen att man på så sätt skulle minska på förseningar i fjärrtågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors. Lyckligtvis vann förslaget inte gehör hos trafikministeriet och således hindrades ett beslut som hade slagit hårt mot bl a västra Nyland som region.

Ministeriets beslut tryggar dock tågtrafiken endast till slutet av 2015, och löser naturligtvis inte heller de problem som finns på kustbanan.  I februari riktade vi undertecknade ett spörsmål till trafikministern kring regeringens långsiktiga plan för sträckan. I svaret konstaterar ministern att man inte i nuläget planerar några större åtgärder för att förbättra banan, och att man har varit tvungen att prioritera bland flera projekt än det funnits pengar till. Det är förståeligt att man i ekonomiskt kärva tider inte kan satsa på allt, men vi anser att det finns goda och tillräckliga motiveringar för att prioritera kustbanan.

Kustbanan är utan tvekan en av de viktigaste delarna av infrastrukturen i södra Finland. Det finns ändå en hel del brister som borde åtgärdas för att den ska fylla de krav som ställs på en så här viktig trafikled. Som det nu är räcker inte kapaciteten alltid till för att hantera den mängd trafik som rör sig på banan, vilket orsakar problem och förseningar.  Det här kunde dock relativt lätt åtgärdas exempelvis genom att bygga dubbla spår längs vissa sträckor. Dessutom borde det vidtas en del andra förbättrings- och förstärkningsarbeten på själva bangrunden. De här åtgärderna är helt i linje med den av riksdagen godkända Trafikpolitiska redogörelsen som slår fast att vi ska satsa på att förbättra befintlig infrastruktur i stället för att bygga nytt.

Det är viktigt att betona att kustbanan inte är ett lokalprojekt för Västnyland, utan en viktig förbindelse såväl mellan Åboregionen och metropolområdet som mellan Finland och resten av Europa. Finland är ett exportberoende land och för att ha fungerande varutransporter behövs en adekvat infrastruktur. Kustbanan utgör också en viktig länk mellan Ryssland och EU-länderna, vilket även EU-kommissionen har lyft upp i sitt arbete med att skapa fungerande transportkorridorer i Europa.

Kustbanan har stor potential. För att uppnå den och för att gagna så många som möjligt behövs en långsiktig plan för hur den ska utvecklas under denna eller nästa regeringsperiod. Det finns inte hållbara motiveringar för att bygga en ny järnväg mellan Åbo och Helsingfors och framförallt har vi inte råd med det. Istället för att bygga nytt ska vi satsa på den infrastruktur vi redan har. Genom att utveckla kustbanan kan vi stärka områdena längs banan och samtidigt bidra till att skapa ett grönare, mera konkurrenskraftigt och dynamiskt Finland.

Insändare i HBL den 29.3.2014 tillsammans med Christina Gestrin