Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Sjukhus eller hälsocentral

I VN den 3.11 påstår Niklas Andersson, Erkki Rissanen och Harri Korhonen dels att jag använt min kolumn (VN 29.10) på ”ett mindre hedervärdigt sätt”, och dels att den innehåller ”så många felaktiga påståenden” att de måste kommentera den. Vad som är mindre hedervärt i min kolumn säger skribenterna inget om, så det är omöjligt att bemöta. Det kan väl knappast vara fel att jag i kolumnen för fram min åsikt om hur jag vill att hälso- och sjukvården ska utvecklas i vår region. Lika litet som det är fel eller icke hedervärt att fullmäktigeledamöter för fram sina åsikter i form av en motion till fullmäktige.

I sin insändare skriver Niklas Andersson & co att deras motion till fullmäktige inte alls handlar om att göra om sjukhuset till en hälsocentral. Det är tydligen det felaktiga påståendet i min kolumn. Så har jag ändå uppfattat motionen, och att någon kan komma till en annan slutsats har jag fortfarande svårt att förstå. Motionen utmynnar nämligen i att undertecknarna förutsätter att man utreder möjligheten att sköta specialsjukvården i regionen tillsammans med Lojo sjukhus och att man samtidigt utreder hur man i Raseborg kan bygga landets bästa bashälsovårds-, diagnostik- och dejoureringssystem (med andra ord hälsovårdscentral). Erkki Rissanen kommenterar och motiverar dessutom motionen på radio Vegas hemsida på följande sätt: ”Sjukhuset i Ekenäs har ingen framtid som sådant, utan borde bli en hälsovårdscentral som ger god, men billigare vård”. Vi ska inte heller bygga till vid sjukhuset enligt Rissanen, och han förtydligar ytterligare med att säga: ”Vi ska ha landets bästa hälsocentral i Västra Nylands sjukhus i stället”. I intervju på Vegas webbsida säger Rissanen vidare att den mest krävande specialsjukvården ska köpas från Helsingfors (så är fallet redan i dag, min kommentar) medan den övriga specialsjukvården kunde skötas av Lojo sjukhus, och i Raseborg kunde vi sköta primärhälsovården. Tydligare än så här kan det knappast sägas…

På basen av det ovanstående kan jag därför inte komma till någon annan slutsats än det som jag skrev i min kolumn; nämligen att samlingspartiet och kristdemokraterna vill göra om Västra Nylands sjukhus till en hälsovårdscentral och att Lojo sjukhus ska sköta den specialiserade sjukvården. Att man i insändaren (3.9) för fram en hel massa ekonomiska argument för varför det bör göras, ändrar inte på detta. Inte heller det att grundtrygghetsdirektören, åtminstone enligt skribenternas tolkning, tycker att syftet med motionen är gott, ändrar på min inställning. Om det som Niklas Andersson & co antyder, nämligen att grundtrygghetsdirektören omfattar innehållet i motionen stämmer, finns det allt skäl för fullmäktiges ordförande att ta en diskussion med honom. Motionen tar nämligen sikte på en utveckling som står i strid med de målsättningar fullmäktige hittills ställt upp.

För min egen del vidhåller jag det jag skrev i kolumnen till alla delar. Jag vill få ned kostnaderna genom att gränserna mellan primärvården och den specialiserade vården suddas ut, verksamheten vid sjukhuset anpassas till befolkningens behov, och om möjligt effektiveras ytterligare. Om vi genom att koncentrera en del av primärhälsovårdsverksamheten rent fysiskt kring VNs kan bidra till det, ska vi göra så, också om det handlar om att bygga till sjukhuset. Vi behöver vårt sjukhus.

Insändare i Västra Nyland, 5.11.2011