Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Taxilagen bör korrigeras

Insändarskribenten Simon Holmstedt (ÖT 15.1) frågar varför SFP stödde den nya taxilagen som visat sig vara problematisk.
Taxilagen godkändes i riksdagen som en del av en större trafikreform – lagen om transportbalken – som kommunikationsministeriet hade berett. Vår bedömning var att flera av reformåtgärderna var berättigade. Helheten bestod av cirka 70 olika förslag allt från användargränssnitt i datakommunikation till reglering av trafiktraktorer.

Den största allmänna diskussionen gällde ändå just taxibiten. Där fanns ett förändringsbehov bland annat eftersom den digitala utvecklingen höll på att springa förbi lagstiftningen. Trots en del dubier gällande just taxilagen röstade de flesta i gruppen för reformpaketshelheten, som inkluderade de cirka 70 olika lagförslagen. Som insändarskribenten säkert noterat röstade inte alla i gruppen för reformen.

När det gäller taxilagen vill vi här framföra två saker som framstår som stora problem. Det ena problemet gäller slopandet av dejoureringsansvaret som blottar en klar brist i den nya taxilagen. Det andra problemet gäller FPA-taxi och kommunernas färdtjänst, som försämrats – men här vill vi understryka att detta inte har med den ändrade taxilagen att göra.
Slopandet av trafikanternas jourplikt har visat sig ha lett till stora problem särskilt i glesbygden, där det som Holmstedt säger har blivit svårare att få tag på en taxi vardagskvällar och nätter. Vi medger att vi inte såg problemet, eftersom de sakkunniga som hördes inte heller vid lagberedningen problematiserade detta. Den här saken måste nu med facit på hand korrigeras.

Också när det gäller FPA-taxi och kommunernas färdtjänst – fastän de inte har med den nya taxilagen att göra – måste problemen utan dröjsmål åtgärdas. De som har rätt till FPA-taxi måste kunna lita på att de kan få en taxi dygnet runt och oberoende var de bor. FPA bör lösa de här problemen snarast och därför är det bra att FPA nu har gjort en ny upphandling åtminstone i Nyland. Samma sak gäller kommunens färdtjänst. Kommunerna måste vara alerta och följa med att de avtal man slutit följs och att färdtjänsten fungerar.

Summa summarum: Den nya taxilagen ingick i en större reform av lagen om transportservice som trädde ikraft i somras. Den minskade regleringen inom taxibranschen. Syftet var att öka konkurrensen, förbättra tillgängligheten och få ned priset. Det är goda målsättningar. Att minska byråkratin och underlätta företagandet är fördelar i den nya lagen.

I samband med att taxilagen godkändes förutsatte riksdagen ”att statsrådet uppmärksamt följer konsekvenserna av de aktuella lagarna och vid behov utan dröjsmål vidtar åtgärder för att ändra regleringen.”
Därför bör man nu rätta till lagen när det gäller dejoureringsansvaret och samtidigt se till att vi får sådana upphandlingsprocedurer som garanterar tillgången och en tillräckligt hög servicenivå på färdtjänsten och FPA-taxitjänster i alla delar av landet.

Thomas Blomqvist
gruppordförande Svenska riksdagsgruppen

Mats Löfström
medlem i riksdagens trafikutskott

Insändare i Österbottens Tidning 21.1.2019