Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Utredningar och fusioner

Som svar på Bertel Sundmans fråga i lördagens tidning (VN 23.3), kan jag konstatera att min kommentar beträffande omintetgjorda kommunfusioner var på en allmän, nationell nivå. Utredningsgruppens förslag gällande anordnandet av social- och hälsovården skulle ha förhindrat flera av de kommunsammanslagningar som lyfts fram och diskuterats under den senaste tiden.

I västra Nyland skulle utredarnas förslag ha omöjliggjort en fusion till exempel mellan Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. För Vichtis del skulle förslaget ha förhindrat samarbete med Esbo.

Jag förhöll mig även i övrigt kritisk till utredningsgruppens förslag eftersom det inte tog hänsyn till de riktlinjer som regeringen redan tidigare kommit överens om. Kommunreformen ska styra social- och hälsovårdsreformen, inte tvärtom. Starka primärkommuner är fortfarande regeringens målsättning.

Tack vare de direktiv som regeringen slog fast i slutet av förra veckan, har reformen satts på rätt spår igen. Det är ändå beklagligt att den ansvarige socialdemokratiska ministern uppenbarligen hade gett så otydliga direktiv åt arbetsgruppen att de kunde komma med förslag som gick stick i stäv med regeringens fastslagna linjer.

Avslutningsvis vill jag konstatera att jag som fullmäktigeordförande står fast vid Raseborgs linje och mina tidigare uttalanden. Raseborg har varit och är öppen för att diskutera och utreda fusioner med både Hangö och Ingå.

Insändare i Västra Nyland, 26.3.2013