Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Värderingar i praktiken

Asta Seppänen skriver (VN 22.02) om hur viktigt det är att jobba för arbete och rättvisa. Det tycker jag också. Däremot skiljer sig våra uppfattningar om hur man bäst uppnår målen.

Seppänen har rätt i att den sittande regeringen har velat främja företagsamhet. Men att sätta ett likhetstecken mellan företagare och kapitalister är inte bara en grov generalisering utan en felaktig beskrivning av de allra flesta småföretagares verkliga situation. Även nästa regering bör främja företagsamhet, eftersom det gynnar sysselsättningen i landet.

Beskattningens huvudsakliga målsättning är att samla in tillräckliga medel för att kunna upprätthålla den välfärd vi vill ha. Skatternas funktion varierar också beroende på om ekonomin växer eller befinner sig i en lågkonjunktur. Under den ekonomiska krisen var det nödvändigt att stimulera den finländska ekonomin. Genom att ta lån, investera i infrastruktur och införa skattelättnader gynnades sysselsättningen i landet och vi kunde bevara den finländska välfärden.

Däremot anser jag också att det är regeringens skyldighet att ta itu med hållbarhetsunderskottet nu när vi har konjunkturnedgången bakom oss. Seppänen konstaterar att socialdemokraterna vill ”flytta tyngdpunkten i beskattningen från att beskatta arbete till beskattning av kapitalinkomster och förmögenhet”. SDP får naturligtvis vilja återinföra förmögenhetsskatten – en skatt som de själva var med och avskaffade – men tyvärr befarar jag att en sådan reform inte skulle räcka till att balansera den offentliga ekonomin, inte ens om man höjer kapitalinkomstskatten. Jag anser att förvärvsinkomstskatten ska utformas så att den gynnar sysselsättningen. I nuläget tror jag ändå inte att vi har möjlighet att sänka den generellt.

Däremot kan det vara motiverat att höja kapitalskatten från 28 till 30 procent. Helt oproblematisk är en höjning ändå inte. Dels kan man säga att i många fall beskattas man en andra gång när t.ex. hyresinkomster eller dividendinkomster beskattas, förutsatt att hyreslägenheten eller aktierna köpts med inkomster som man betalt förvärvsinkomstskatt på. Dels är en höjning inte rättvis för en skogsägare som redan nu för en liten inkomst har en skatteprocent som är 28, när motsvarande förvärvsinkomstskatteprocent är betydligt lägre.

I sin insändare tar Seppänen också upp den svarta ekonomin. Frågan är relevant. Under den här riksdagsperioden har regeringen beslutat grunda en enhet som ska bekämpa den svarta ekonomin. Resurserna för polisen, domstolarna och åklagarväsendet har ökats. Det utvidgade hushållsavdraget bidrar också till att minska på svartarbete, men fortfarande finns det en hel del att göra, det ska erkännas.

För mig är det viktigt att vi kan skapa förutsättningar för en livskraftig och expanderande privat sektor. Lyckas vi med det har vi också råd att upprätthålla den välfärd som vi behöver.

Insändare i Västra Nyland, 27.2.2011