Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Det främsta syftet


Den tredje söndagen i maj minns vi dem som stupat i krig. Samma dag som hjältegravar runtom i landet uppvaktades, fattade republikens president och statsrådet ett historiskt beslut: Finland ska gå med i Nato. Med dem som tvingats ge sitt liv för vårt land i åtanke, men framför allt med tanke på kommande generationer, agerade regeringen för att garantera Finlands säkerhet.

I Finland har vi alltid tagit ansvar för vår egen säkerhet. Vi har genom åren bibehållit ett starkt och trovärdigt eget försvar. Beslutet att nu gå med i Nato handlar även det om att ta ansvar för vår säkerhet. Det har skett en grundläggande förändring i vår säkerhetspolitiska omgivning. Putins Ryssland för ett brutalt och olagligt anfallskrig mot sitt grannland Ukraina, vill återinföra intressesfärer och underminera andra länders självbestämmanderätt, och struntar i överenskomna internationella principer och internationell lag.

I Finland svarade statsledningen på situationens allvar och inledde en process för att se över vår säkerhetspolitiska lösning. Diskussionen som förts under våren har varit värdefull; det är viktigt att ett historiskt beslut baserar sig på en bred diskussion och stor enighet.

Samtidigt som beslutet att gå med i Nato innebär en grundläggande förändring, är det även mycket som inte kommer att ändras: vår värnplikt och vårt trovärdiga nationella försvar kommer fortsättningsvis att utgöra grunden för vår försvarspolitik. Likaså kommer samarbetet inom Norden och EU fortsätta vara viktigt. Vi kommer även alltjämt att ha samma granne i öst. De 1300 gemensamma kilometrarna kommer även i framtiden att kräva praktiska lösningar och kontakt mellan våra länder.

Vårt beslut att gå med i Nato är inte en provokation eller hot mot någon annans säkerhet. Vi agerar för att maximera vår egen säkerhet. Finlands och finländarnas trygghet är alltid regeringens främsta syfte. Inget annat försvarssamarbete kan erbjuda motsvarande säkerhetsgarantier som Natos kollektiva försvar. Ett fullvärdigt medlemskap i Nato är den bästa lösningen för att stärka Finlands säkerhet. Genom medlemskapet höjer vi ytterligare tröskeln för ett militärt angrepp.

Samarbete i olika former är på många sätt det bästa försvaret. Sverige är Finlands närmaste bilaterala partner och under vårens gång har vi fått se hur väl vårt täta samarbete fungerat i praktiken. Den säkerhetspolitiska ordningen är i gungning och Finland och Sverige gör gemensam sak. Vi har koordinerat våra processer och tidtabeller och sida vid sida fatta våra historiska beslut.

Det faktum att alla nordiska länder kommer att ingå i Nato är betydelsefullt. Vi skapar nu helt nya förutsättningar för det nordiska försvarssamarbetet. Vår värdegrund – demokrati, rättsstatsprincipen, välfärdssamhället, mänskliga rättigheter, öppenhet – utgör alltid basen för vårt samarbete. Samtidigt höjer vi vår säkerhets- och försvarspolitiska profil och tillsammans skapar vi stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet.

Kolumnen är publicerad i tidningen Västra Nyland 20.5.2022