Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Företagsamhet nyckeln till framgång

Senaste vecka nåddes vi av ett tråkigt besked då Sporrong meddelade att man stänger fabriken i Ekenäs och flyttar produktionen till Estland. De som mister sitt jobb drabbas naturligtvis allra hårdast, men det är också en dålig nyhet för hela regionen. Tyvärr är inte Sporrong det enda företaget som har problem och som bedömer att det är bättre att flytta sin verksamhet till vårt södra grannland. Det framstår som helt klart att vi i Finland nu måste fundera på vad vi kan göra bättre så att företagen vill stanna kvar i landet och skapa fler arbetsplatser här. Vi bör göra det enklare att grunda och driva företag. I SFP:s valprogram, som lanserades förra veckan, finns flera konkreta åtgärder för att underlätta företagandet i Finland.

Företagsamhet och välfärd går hand i hand. Finland behöver flera lönsamma företag som skapar sysselsättning och välfärd. Små och medelstora företag har en stor tillväxtpotential och skulle kunna skapa många nya arbetsplatser. Vi kan förbättra förutsättningarna för de här företagen att delta i offentlig upphandling t.ex. genom att delupphandla större volymer, beakta miljökonsekvenser i fråga om transporter och avstånd och sätta större vikt vid kvalitetsaspekter. Ett annat förbättringsförslag är att höja momslättnadsskalans övre gräns till 50 000 euro.

En annan konkret förbättringsåtgärd är att beskattningstidpunkten på den inkomst som förblir i företaget skjuts upp och skatt betalas först då inkomsten delas ut till ägarna. Detta skulle sporra till viktiga investeringar i företaget och därmed skapa fler arbetsplaster. Skatt skulle alltså betalas först då när man lyfter vinst ur företaget.

Gynnsamma verksamhetsförutsättningar för företagare handlar inte bara om optimala skattenivåer och förenklad byråkrati. Det behövs också ett förbättrat socialskydd för företagare. En företagare har inte samma skyddsnät som en lönetagare vad kommer till exempel till sjukdagpenning och föräldraledigt. Här finns rum för förbättringar.

Det ska alltid löna sig att arbeta. Därför ska utkomstskyddet för arbetslösa utvecklas så att det alltid är ekonomiskt fördelaktigt att ta emot jobb. Både arbetsgivare och arbetstagare behöver mera flexibilitet på arbetsmarknaden så att det lönar sig att anställa och att den anställda trivs i sitt arbete och orkar jobba längre. Förvärvsinkomstskatten bör stimulera sysselsättningen, men samtidigt vara på en sådan nivå att finansieringen av vårt välfärdssamhälle kan tryggas.

Ett sätt annat sätt att stöda företag är genom företagsrådgivning. I vår region kan vi glädjande nog märka att Novagos företagarrådgivningstjänster uppskattas och är till nytta. Totalt 487 nya företag grundades i västra Nyland under fjolåret. Många nya arbetstillfällen skapades på det här sättet i verksamhetsområdet Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo.

Det är bara genom mera arbete och företagsamhet som Finland klarar sig ur den nuvarande ekonomiska krisen.

Kolumn i Västra Nyland 6.2.2015