Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Hela landskapet ska utvecklas

Det råder inget tvivel om att vi behöver en vårdreform, men det finns olika uppfattningar om hur den borde förverkligas. Regeringens förslag övertygar åtminstone inte mig. Däremot finns det mer tvivel om landskapsreformens nödvändighet. Personligen anser jag att den kunde bli ogjord.

I vårt samhälle har vi länge varit rätt eniga om att en balanserad utveckling av alla regioner i vårt land är nödvändig och något positivt för hela nationen. Att man i beslutsfattandet tar hänsyn till befolkningens olika behov, också de båda språkgruppernas, i de olika delarna av landet och de kommande landskapen är en viktig förutsättning för en utveckling på lika grunder. Nu när regeringen vill att landskapsreformen ska genomföras, skulle det vara viktigt att man fäster mycket uppmärksamhet på hur man ska skapa förutsättningar för en balanserad utveckling av hela landskapet. Åtminstone för landskapet Nylands del måste man konstatera att så inte är fallet. Det här riskerar bli problematiskt i synnerhet för de invånare som bor utanför huvudstadsregionen.

De kommande landskapen kommer ansvara för en stor mängd olika tjänster förutom social- och hälsovården, som är den klart största sektorn. Bland övriga viktiga funktioner kan nämnas planering och styrning av områdesanvändningen, planering av trafiksystem, regional väghållning, räddningsväsendet, trafik- och miljötjänster och lantbruksmyndighetstjänster. Landskapet Nyland kommer att vara en gigantisk organisation med tiotusentals anställda.

I landskapsfullmäktigevalet som planeras hållas i höst utgör hela Nyland en valkrets. Det faktum att största delen av befolkningen bor i huvudstadsregionen kommer med mycket stor sannolikhet att leda till att också en stor majoritet av de invalda beslutsfattarna kommer härifrån. Då finns det en uppenbar risk att de mera perifera delarna av Nyland som t.ex. Väst- och Östnyland blir dåligt representerade. Det i sin tur kan leda till en ojämn utveckling i landskapet och en centralisering av tjänster.

Det är viktigt att komma ihåg att livet är lokalt. I kommunerna i Västnyland är vi därför oroliga. Vi känner oro för hur vår landsändas intressen ska kunna bevakas och tryggas, när vår representation i landskapsfullmäktige högst antagligen blir liten. Vi bör göra allt vi kan för att landskapet ser till att servicen också i de mera perifera delarna av Nyland tryggas. Det här ska vi naturligtvis sköta genom att se till att få personer med kännedom om vår region och om den svenskspråkiga befolkningens behov invalda, men också genom att nu försöka påverka den beredning som redan pågår inom landskapet. Därför är det ytterst viktigt att alla områden och båda språkgrupperna är representerade i den tjänstemannagrupp som ska leda beredningsarbetet, och som snart ska utses.

För att alla delar av landskapet ska ha ens någorlunda förutsättningar att utvecklas på lika grunder krävs att alla delar av landskapet och båda språkgrupperna är representerade i beslutsfattandet i landskapsfullmäktige, men också redan nu i beredningsskedet.

Kolumn i Västra Nyland 6.4.2018