Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Intressebevakning sker på många plan

Jordbrukarnas intresseorganisationers uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen. Uppdraget är entydigt och klart, men samtidigt både omväxlande och utmanande. För SLC Nyland har det under den senaste tiden tex. handlat om att påverka beslutsfattare så att våra medlemmars intressen beaktas och om att diskutera med myndigheter för att få dem att förstå vår verklighet och våra behov.

För lite över en vecka sedan besökte SLC Nyland tillsammans med MTK Uusimaa Nylands NTM-central för att diskutera det lägre vägnätets dåliga skick och bristerna i underhållet. Vi tog initiativ till träffen efter att flera av våra medlemmar under vintern och våren varit i kontakt med oss och önskat/krävt att något ska/måste göras. Vi hade en bra och konstruktiv diskussion med dem som ansvarar för vägunderhållet. Vi kom tex. överens om att NTM-centralen kartlägger var mjölkgårdarna i Nyland finns, och att de ska försöka prioritera vinterunderhållet så att mjölkbilarna kan komma fram till gårdarna i tid. Från NTM-centralens sida betonade man att om en jordbrukare har en viktig leverans på kommande så får man gärna meddela det till Tienkäyttäjän linja (0200 2100) så försöker man prioritera snöplogningen och sandningen på det vägavsnittet. NTM-centralen värdesätter även att vägtrafikanterna är aktiva och meddelar om vägar som är i dåligt skick. De kan då kontakta de ansvariga entreprenörerna, som är skyldiga att genast utreda vilka åtgärder som behöver vidtas. Vi lyfte också upp behovet av att beakta jordbrukets specialbehov (jordbruksmaskinernas bredd etc.) redan när nya vägar och andra trafikarrangemang planeras. Vi är medvetna om att det inte finns tillräckliga budgetanslag för att åtgärda alla brister, men vi tror att man med god vilja och rätt prioriteringar kan komma åtminstone en bit på väg.

Trots att livet på landet är mera än bara jord- och skogsbruk, utgör jordbruksfastigheterna och deras verksamhet ändå ryggraden i den finländska landsbygden. Jordbrukarna har en central roll i att landsbygden hålls levande och att där finns service. För att vi jordbrukare ska ha förutsättningar att hålla i gång vår verksamhet måste myndigheter och beslutsfattare förstå vår verklighet och ha beredskap att svara på de behov som näringsverksamheten på landsbygden förutsätter. En egen matproduktion är lika viktig för ett land som ett trovärdigt försvar. Det inser de flesta finländare. Det anser också de allra flesta beslutsfattare. Att man inte alltid fattar tillräckliga beslut för att garantera att målet nås är sen en annan sak. Men viljan finns och det är en bra grund att stå på.

Kolumn i Landsbygdens Folk 2.6.2017