Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Nyckeln till framgång

När blomstertiden nu äntligen kommit, och ett läsår i skolorna åter lider mot sitt slut, är det på sin plats att tänka på och betona utbildningens och bildningens betydelse för barnen, de studerande och hela vårt samhälle. Den hundraåriga jubilaren Finlands framgångar beror faktiskt till stora delar på att vi i vårt land förstått att satsa på utbildning, bildning och forskning.

I framtidsutskottet har vi med anledning av målsättningarna för hållbar utveckling hört många sakkunniga som betonat att utbildning av hög kvalitet, och stabilitet i samhället hör till Finlands framgångsfaktorer. Bra utbildning och bred bildning är utan vidare också en av nycklarna till en hållbar utveckling. Sakkunniga som vi har hört i utskottet betonar att Finland för att klara sig bra bör satsa på utbildning, forskning och innovationer.

Utbildningen i Finland har naturligtvis förändrats en hel del under nationens hundraåriga historia. Den mest betydande händelsen i utvecklingen är införandet av grundskolan, som tryggade allas lika rätt till grundläggande utbildning. Vårt skolsystem är ett resultat av ett långvarigt och målmedvetet utvecklingsarbete. Internationellt har Finland fått erkännande för att vår utbildning är en av världens bästa. Varje barn i Finland har en genuin möjlighet att med ett avgångsbetyg från grundskolan studera vidare och, tack vare att utbildningen är avgiftsfri, utbilda sig så långt den egna förmågan och viljan räcker.

Samhället förändras hela tiden, och även utbildningen måste följa utvecklingen. Vi lever i en brytningstid, där ny teknik snabbt förändrar vårt sätt att leva, arbeta och använda tjänster. Samtidigt sker en annan mindre positiv utveckling i samhället. På fler håll, också i Europa, har vi sett att det finns krafter som ifrågasätter vårt västerländska samhällssystem. Det som ibland kallas postsanning eller alternativa fakta har fått ett fotfäste hos alltför många. Samhällsdebatten blir ofta polariserad och tillspetsad, och det kan vara svårt att veta vad som är relevant och riktig information, och vad som är falsk propaganda. För att möta de här utmaningarna behöver vi ett skolsystem som fortsättningsvis ger en så bred allmänbildning som möjligt.

I skolorna har undervisningen anpassats till förändringarna i samhället bl.a. genom att ta i bruk nya medel och metoder i undervisningen. Det är naturligtvis viktigt att betona kunskaper om ny teknik och informationssökning, men för att kunna behandla information kritiskt och genomskåda lögner behöver vi också utbildning som ger goda kunskaper i bl.a historia, olika språk och kulturer, samt i kritiskt tänkande. En utbildningskedja som håller hög kvalitet från småbarnspedagogik ända upp till universitetsnivå är nyckeln till framgång nu och i framtiden. Tillräckliga satsningar på utbildning och forskning skapar de bästa förutsättningarna för ett stabilt välfärdssamhälle och motverkar därmed polarisering och radikalisering.

Kolumn i Västra Nyland 25.5.2017