Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Satsa på befintlig infrastruktur

Under den senaste tiden har nyheter om olika trafikvisioner seglat upp. Det finns idéer om bro till Åland, tunnel till Tallinn och nu i veckan kom trafikverkets pressmeddelande kring planerna på en ny järnvägsdragning mellan Esbo, Lojo och Salo.

Hur vi ska ha pengar att förverkliga dylika projekt förstår jag inte. Vi kommer inom de närmaste åren att behöva göra stora satsningar på det befintliga basvägnätet och järnvägsnätet. Under många år har anslagen nämligen inte räckt till, utan väg- och spånätet har blivit i allt sämre skick. I den senaste parlamentariska arbetsgruppen som utredde hur reparationsskulden ska hanteras, och i den senaste trafikpolitiska redogörelsen, har man konstaterat att vi uttryckligen ska satsa på den befintliga infrastrukturen i stället för att bygga nytt.

Redan för åtta år sedan skrev jag på denna plats att en eventuell ny järnväg mellan Esbo-Lojo-Salo skulle vara en olönsam investering. En av kommunikationsministeriet tillsatt arbetsgrupp kom 2006 fram till att utvecklingen av en snabb tågförbindelse ska basera sig på en förbättring av den nuvarande kustbanan. Nu har trafikverket tydligen kommit till en annan slutsats. Åtminstone för mig är det obegripligt hur man kunnat göra det.

Enligt Trafikverkets utredningar skulle en investering i en höghastighetsbana mellan Esbo-Lojo-Salo kosta ca 1,5 miljarder euro. Avståndet mellan Åbo och Helsingfors är för kort för en sådan här satsning, befolkningsunderlaget för litet och passagerarmängderna är för små för att projektet kan bli lönsamt. Nytto-kostnadsförhållandet beräknas vara 0,12 (borde vara minst 1,0), vilket visar att det är en olönsam investering. Skillnaden i resetid mellan en grundförbättrad kustbana och en nydragning är enligt Trafikverkets utredning i själva verket endast ca 15 min. Varken behov eller lönsamhet talar för en höghastighetsbana. Det finns alltså inte någon hållbar grund för ett dyrt nybygge av den här storleksklassen. Utredningen konstaterar att projektet kunde inledas efter 2030 och kustbanan därmed kunde frigöras för lokaltågstrafik. Ett beslut om en ny bansträckning skulle innebära att kustbanan sakta men säkert förfaller i väntan på byggstart av det nya spåret.

Kommunikationsministeriet måste ta ett helhetsansvar för landets infrastruktur. Det kan inte vara så att man först lägger ner lokaltågstrafiken och nu vill trafikverket dra in också resten av tågförbindelserna och därmed lämna en region helt utan fungerande tågförbindelser. Att man i utredningen säger att Kustbanan frigörs för lokaltågstrafik om det byggs en ny bana är en bedömning som närmast kan kallas tragikomisk efter att ministeriet nyligen fattat beslut om att lägga ner lokaltågstrafiken på kustbanan. Tusentals västnylänningar pendlar till huvudstadsregionen varje dag och kommunerna har länge uppmanats att bygga kring kustbanan. Nu måste ministeriet förbinda sig till att underhålla och utveckla den!

Kolumn i Västra Nyland 22.1.2016