Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Trafikbesluten viktiga för regionen

Under början av året har en hel del trafik- och infrastrukturfrågor aktualiserats. Flera av dessa har stor betydelse också för Västnyland. Förra veckan godkände regeringen avtalet för VR:s köptrafik för de kommande nio åren. Genom avtalet köper staten trafik på sådana rutter som anses nödvändiga, även om de i sig inte är ekonomiskt lönsamma. Det tryggar en fungerande service bland annat på mer glesbebyggda områden.

För Västnylands del ingår tågtrafiken mellan Karis och Hangö i avtalet, vilket är en trygghetsfaktor för den fortsatta trafiken på sträckan. Samtidigt är det viktigt att notera att uppdateringar kan göras också under avtalsperioden, till exempel för att beakta ändringar i baninfrastrukturen. Det här är viktigt med tanke på att elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan blir färdig under perioden, och det kan finas behov och möjligheter att utveckla förbindelserna på sträckan Hangö-Helsingfors.

Förra veckan publicerades också Trafikledsverkets förslag till investeringsprogram för åren 2022-29. I praktiken är programmet dels en åtgärdsplan för att förverkliga den här regeringens linjedragningar angående de långsiktiga trafiksatsningarna och dels ett förslag till nya investeringar. SFP och regeringen har velat satsa på Västnyland, vilket också syns i förslaget. Här ingår många välkomna förslag ur ett västnyländskt perspektiv. Med finns bland annat förverkligandet av det tidigare beslutet att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan och även satsningarna på riksväg 25 och stamväg 51. Det här är frågor som både regionen och SFP länge efterlyst och jobbat för. Att de nu genomförs visar att vårt arbete bär frukt.

Vilka av de nya projekten som får finansiering bestäms i sista hand av riksdagen. Ett nytt och viktigt projekt i Trafikledsverkets förslag är exempelvis en fördjupning av farleden till Koverhar så att större fartyg kan nyttja hamnen. Samtidigt finns det också projekt där utvecklingspotentialen kunde beaktas bättre och som gärna skulle få ingå i förslaget. Ett sådant exempel är Kustbanan. Även om vi den här perioden redan gjort budgetsatsningar på Kustbanan, är det oerhört viktigt att arbetet för att utveckla och förbättra banan kan fortsätta.

I december gav EU-kommissionen sitt förslag om att uppdatera det europeiska trafiknätverket, TEN-T. TEN-T-nätverket är ett verktyg för utvecklingen av trafiknäten på EU-nivå, med avsikten att skapa ett smidigt trafiknätverk i Europa. Personligen tycker jag det finns goda argument för att Hangö hamn borde ingå i det så kallade stomnätet, och att Ingå hamn borde ingå i det som kallas det övergripande nätet. I praktiken har TEN-T-nätverket stor inverkan på hur den nationella infrastrukturen utvecklas, och till exempel vilka projekt som får EU-finansiering.

Trafiken handlar om helheter som behöver fungera. Det är därför viktigt att alla delar av trafiksystemet fungerar, också busstrafiken. Trafiklösningarna och -investeringarna hör till den offentliga sektorns centrala uppgifter. Fungerande trafiksystem och bra trafikleder underlättar var och ens vardag. De skapar också bättre förutsättningar för det regionala näringslivet och tillväxten, de ökar trafiksäkerheten och minskar på klimatutsläppen. Därför är trafikfrågorna så viktiga.

Kolumnen publicerades i Västra Nyland 4.2.2022