Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Vårdsektorn – en grundpelare i välfärdssamhället

Alla står vi en dag inför en situation då vi är i behov av vård och omsorg och då måste vi kunna lita på att vi får det i tid, inom rimligt avstånd och på vårt eget modersmål. Vi ska kunna lita på att kvaliteten på vården är hög och att personalen är motiverad och kunnig. Vårdsektorn är en grundpelare i vårt välfärdssamhälle och därför måste vi ta oss an de utmaningar som sektorn står inför idag. För att vårdaryrket ska ses som lockande behöver arbetsförhållandena vara bra, ledarskapet fungerande och kompensationen för arbetet på en skälig nivå. Det är därför oerhört viktigt och bra att man nu kommit fram till en löneuppgörelse som parterna är nöjda med, men vi behöver fortsatt arbete för att vårdbranschen ska må bra.

Vården berör oss alla och det har vi fått bevis på under årens lopp. Få frågor har engagerat vår region på samma sätt som inskränkningar i vården i våra närsjukhus. Frågan är igen aktuell, eftersom de funnits tankar om nedskärningar av verksamheten i våra nyländska sjukhus. HUS sammanslutningens tankar om nedskärningar i verksamheten har, helt berättigat, väckt kraftigt motstånd. Både regionens invånare och beslutsfattare har ställt upp för att försvara sjukhusen och krävt att man inte ska acceptera de förslag som förts fram eftersom de skulle äventyra patientsäkerheten och människors rätt till jämlik och tillgänglig vård. Därför är det bra att HUS styrelse har remitterat ärendet. Det presenterade förslaget var helt enkelt oacceptabelt och ogenomförbart.

Också när det gäller förlossningstjänster så vet vi att riskerna ökar ju längre avståndet blir och både föderskans och barnets hälsa äventyras. Vi har redan långa avstånd i och med de olyckliga stängningarna av BB och senare samjouren på Raseborgs sjukhus ett antal år sedan.

Hittills har det varit samkommunen HUS som haft ansvaret för specialsjukvården i Nyland och det är de som har fattat besluten, men efter 1 januari 2023 är det inte längre HUS som bär ansvaret utan fyra välfärdsområden och Helsingfors. HUS samkommunen upplöses, men verksamheten vid sjukhusen fortsätter naturligtvis, nu i HUS sammanslutningens regim. Sammanslutningen ägs av välfärdsområdena och det är de som ska bestämma vilken service HUS ska tillhandahålla och vad de är beredda att betala för den. I vår region är det Västra Nylands välfärdsområde som har det här ansvaret. Det behövs nu en aktiv dialog i första hand mellan välfärdsområdena och HUS, men också kommunerna för att komma överens om vilken service man vill att HUS ska erbjuda och hur man kan trygga närsjukhusens verksamhetsförutsättningar.

Kolumnen publicerades i tidningen Västra Nyland, 7.10.2022