Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Skogspolitiken behöver också framöver vara en nationell angelägenhet

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av att den skogsstrategi som EU håller på att utarbeta är balanserad och lyfter upp alla värden som skogen ger på ett balanserat sätt. Skogen är viktig för EU ur flera perspektiv: socialt, ekonomiskt och ur miljösynvinkel. Skogen är speciellt viktig för oss finländare.

– Medlemsländernas syn på skogsfrågor skiljer sig mycket från varandra. Skogen är viktig för alla – men på väldigt olika sätt. Det är därför logiskt och mest ändamålsenligt att EU:s skogsstrategi görs på en övergripande strategisk nivå medan själva skogspolitiken så som tidigare bör skötas nationellt så att den bäst beaktar de nationella och lokala förhållandena, säger Blomqvist.

– De linjedragningar Finlands regering har gjort gällande skogsfrågorna i EU är bra och har ett helhetsperspektiv som vi bättre måste förmedla till beslutsfattarna i Bryssel. Det är viktigt att skogsstrategin ger möjlighet till ett bärkraftigt nyttjande av skogen, att den respekterar ägarnas rättsskydd och att den samtidigt bidrar till att nå klimat- och biodiversitetsmålen, understryker minister Blomqvist.

Blomqvist poängterar att skogens och skogsprodukternas roll har blivit ännu viktigare än tidigare då vi allt mera kan använda trä för att ersätta fossila material. Träbaserade material kan till exempel användas i klimatsmarta bioplaster som ersätter vanlig traditionell plast i t.ex. dricksflaskor, medan ett ökat träbyggande lagrar kol för en lång tid framåt. 

Tilläggsuppgifter:
Specialmedarbetare Carolina Nordling  029 515 0278