Funderingar

Oklart in i det sista

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 15.6.2018

Vi har otaliga gånger hört att kommunerna inte klarar av de stigande kostnaderna för social- och hälsovården. Det stämmer i och för sig. Man säger att en modell med större helheter som ansvarar för grundtryggheten, socialvården och specialsjukvården är kostnadseffektivare och tryggar en bättre vård för alla. Dessutom ska en ökad valfrihet också leda till att tillgången på vårdtjänster och vårdens kvalitet blir mer jämlik. Frågan är om målsättningarna kan nås med det lagpaket som varit i riksdagens utskottsbehandling de senaste månaderna och som under processen har förvandlats till en kamp om politiska poäng. Helheten där 18 nya landskap, utan beskattningsrätt, ska ansvara för social- och hälsovården med en inbyggd valfrihetsmodell och ansvara för alla myndighetsuppgifter i den nuvarande regionalförvaltningen är så komplex att den är svår att greppa och nästan omöjlig att genomföra.

Mera motion och idrott

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 10.5.2018

Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen har förändrat vårt sätt att leva. Allt fler jobb utförs sittande framför en dator och många tekniska lösningar har underlättat vår vardag. I dagens samhälle behöver varken unge eller gammal röra på sig speciellt mycket om man inte vill. Det är förstås bekvämt och du sparar tid, men det finns också en avigsida med den bekväma tillvaron. Sjukdomar som förorsakats av att människor sitter stilla för mycket och motionerar för lite har ökat, likaså kostnaderna för vården av de här hälsoproblemen.

En färsk rapport från UKK-institutet visar att Finland kunde minska i sjukvårdskostnaderna med upp till 3 miljarder euro om samhället skulle satsa mer på förebyggande åtgärder som motion och idrott. Jag tror det är betydligt mera realistiskt än regeringens mål att spara motsvarande summa genom vård- och landskapsreformen.

Hela landskapet ska utvecklas

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 6.4.2018

Det råder inget tvivel om att vi behöver en vårdreform, men det finns olika uppfattningar om hur den borde förverkligas. Regeringens förslag övertygar åtminstone inte mig. Däremot finns det mer tvivel om landskapsreformens nödvändighet. Personligen anser jag att den kunde bli ogjord.

I vårt samhälle har vi länge varit rätt eniga om att en balanserad utveckling av alla regioner i vårt land är nödvändig och något positivt för hela nationen. Att man i beslutsfattandet tar hänsyn till befolkningens olika behov, också de båda språkgruppernas, i de olika delarna av landet och de kommande landskapen är en viktig förutsättning för en utveckling på lika grunder. Nu när regeringen vill att landskapsreformen ska genomföras, skulle det vara viktigt att man fäster mycket uppmärksamhet på hur man ska skapa förutsättningar för en balanserad utveckling av hela landskapet. Åtminstone för landskapet Nylands del måste man konstatera att så inte är fallet. Det här riskerar bli problematiskt i synnerhet för de invånare som bor utanför huvudstadsregionen.

Händelserikt år i sikte

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 2.3.2018

Det här året har för min egen del kommit i gång med buller och bång. Litet oväntat meddelade vår tidigare ordförande Stefan Wallin att han inte längre står till förfogande och jag fick frågan om jag kan tänka mig att axla ansvaret som Svenska riksdagsgruppens ordförande. Jag är tacksam över förtroendet och ser fram emot ett intressant arbete. Den här valperioden har fört med sig nya utmaningar för vår riksdagsgrupp och vi har efter många års regeringsmedverkan nu fått lära oss att kritisera regeringen. I många frågor har regeringens politik varit en besvikelse och verkligen förtjänat kritik, bland annat nedskärningarna i utbildningen, språkförsöket, tingsrättsreformen och familjeledighetsreformen är exempel på dåliga förslag och beslut.

En av de viktigaste frågorna under den här våren är förslaget till ny spaningslagstiftning. Det är helt nödvändigt att vi förnyar den här lagstiftningen eftersom omvärlden tyvärr har förändrats så att våra myndigheter inte har tillräckliga redskap för att möta dagens hotbilder. Det är ändå viktigt att vi för en grundlig diskussion om hur lagarna ska ändras så att vi kan ge underrättelsemyndigheterna tillräckliga befogenheter samtidigt som vi slår vakt om individens integritetsskydd. Vi måste alltså gå en rätt krävande balansgång mellan å ena sidan effektiv övervakning och å andra sidan skydd för privatlivet. Riksdagen ska dessutom bedöma hur och enligt vilken tidtabell grundlagen ska ändras.

Viktigt att hjulen hålls i rullning

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 26.1.2018

Trafiklederna är på sätt och vis landets blodådror, längs och på dem pulserar livet och där cirkulerar en ändlös ström av människor och varor. Transport av personer och varor utgör en av de viktigaste delarna av vårt samhälles ekonomiska system. Transportföretagen ser fortsättningsvis ut att vara livsviktiga för det dagliga livet och för den ekonomiska tillväxten. För att varutransporterna ska fungera måste två grundförutsättningar uppfyllas. Dels måste transportföretagen ha möjlighet att bedriva en lönsam verksamhet, och dels måste vägnätet vara i bra eller åtminstone hyfsat skick.

Julbordet

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 22.12.2017

Julen är en benämning för den kristna kyrkohögtiden till minnet av Kristi födelse. Det vet vi alla, men ordet jul är äldre än så och beskriver också en förkristen hednisk midvinterfest. I dag betyder julen olika saker för olika människor. Det är en fest, men också en tid för lugn. Många smyckar julen med traditioner, medan andra helst vill bryta dem och skapa något nytt och eget. För mig är jultiden framför allt en tid då det finns en möjlighet att stanna upp och tillbringa tid med familjen. Till julen hör också att njuta av god mat vid julbordet och att göra hemmet "juligt" med julgran och andra julprydnader. Det bästa och viktigaste med julhelgen är att komma ihåg och ta vara på gemenskapen mellan människor, att vi försöker vara snälla mot varandra och bry oss om våra nära och kära, men också om dem som vi kanske inte känner, men som behöver hjälp och stöd.