Funderingar

Vi behöver vårt sjukhus

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 2.11.2018

Regeringens förordning om att en hel del ingrepp ska koncentreras till stora sjukhus tillsammans med Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikts (HUS) egna beslut kan hota de små sjukhusens verksamhetsförutsättningar och framtid. Enligt HUS chefsläkare ska alla gynekologiska operationer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område centraliseras till Hyvinge och Helsingfors. Det verkar allt tydligare att trenden med att lägga ner mindre enheter och centralisera det mesta till de stora sjukhusen håller i sig och t.o.m. hotar stärkas.

Ingen vit fläck

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 28.9.2018

I ett glesbefolkat land som Finland är avstånden ofta långa och goda förbindelser för både personer och varor mycket viktiga. Vi har därför byggt ut vårt trafiknät för att möta de här behoven och idag har vi över 5 900 kilometer järnväg, 700 kilometer motorväg samt över 78 000 kilometer landsvägar att underhålla.

Under de senaste decennierna har anslagen för trafiknätets underhåll varit otillräckliga. Det har lett till att vi i dag har en s.k. reparationsskuld som uppgår till 2,5 miljarder euro. Det är alltså den summa som krävs för att sätta vårt vägnät i det skick det var när det byggdes. I statsbudgeten är anslagen till NTM-centralerna för vägunderhållet fortfarande otillräckliga, reparationsskulden växer alltså fortsättningsvis. De knappa resurserna innebär också att man är tvungen att göra besvärliga prioriteringar bland vägprojekten över allt i Finland. Situationen är extra problematisk i Nyland där trafiken innanför Ring III kräver stora satsningar. Västnyland och Östnyland ska alltså samsas eller slåss om vägpengar med den växande huvudstadsregionen. Vi har svårt att klara oss i en prioritering som har befolkningsunderlaget och trafikmängden som grund, men att Nylands NTM-central helt prioriterat bort vägnätet i Västnyland under de fyra kommande åren är ändå varken förståeligt eller acceptabelt. Kommunerna och vi riksdagsledamöter från regionen ska tillsammans göra allt vi kan för att få en förbättring till stånd. Västnyland får inte bli en vit fläck på kartan som visar var satsningar görs på att utveckla infrastrukturen. Vi måste behandlas jämlikt med övriga regioner i landet.

Jordbrukets framtid

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 24.8.2018

Jordbruksnäringen och jordbrukarna har prövats hårt de senaste åren. I fjol var problemet en sval sommar med allt för stora mängder regn. I år är det torkan som pinat grödorna och som leder till dåliga skördar och akut foderbrist för många husdjursgårdar. Variationer i väderleken och besvärliga skördeår måste vi bönder räkna med, och det kan vi också hantera om bara verksamheten annars är lönsam. Det stora problemet är att lönsamheten i jordbruket har varit mycket svag under flera år. Jordbruksstöden har sjunkit, medan produktionskostnaderna har stigit samtidigt som priset på de produkter vi säljer har hållits på en alltför låg nivå alltför länge. Därför har de flesta jordbrukare ingen ekonomisk buffert längre. Det här tillsammans med svaga skördar som de vi upplevt de senaste åren har lett till att vi nu har den svåraste situationen på trettio år, kanske någonsin, för många gårdar.

Därför finns det nu verkligen skäl för extra stöd till jordbruket. EU:s jordbrukskommissionär har ändå konstaterat att skördeskadorna är så utbredda att EU inte har råd att hjälpa bönderna. Vi måste alltså kunna lösa våra problem nationellt, men finansministeriets förslag till statsbudget bjuder tyvärr inte på några glädjeämnen. Regeringen måste komma med ett bättre förslag när man sitter i budgetförhandlingar i början av nästa vecka. Vår livsmedelsförsörjning och matproduktionens arbetsplatser bör räddas med ett nationellt krispaket så fort som möjligt. Gårdarna har inte råd att vänta.

Sommar i Västnyland

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 20.7.2018

Sommaren i Västnyland är händelserik. Det ordnas byadagar, lopptorg, sommartorg, konserter, teaterföreställningar mm. Det är lyx att kunna få innehåll i semestern med så många upplevelser på hemmaplan. Under mina två första lediga veckor har jag hunnit besöka flera olika evenemang och planerar att ännu hinna med många till. Vi har ett fint och brett utbud av tillställningar med något för alla. Enda problemet är att det inte är möjligt att besöka alla intressanta ställen. Särskilt veckosluten är så händelserika att man är tvungen att välja bland alla lockande evenemang. Det är fantastiskt fint att det händer så här mycket i vår region, och speciellt imponerad jag av de oerhörda insatser som görs med talkokrafter inom ideella föreningar.

Många turister hittar hit på somrarna. Enligt färsk statistik ökar turismen i Finland och i synnerhet besökarantalen från Centraleuropa och Asien växer. Det nära avståndet till Helsingfors borde göra det möjligt att ytterligare öka det utländska turistflödet också till Västnyland speciellt under sommarmånaderna. Det här kräver antagligen större och mer målmedvetna satsningar på turismen både av kommunerna och av privata aktörer. Samarbetet mellan kommunerna har blivit bättre under de senaste åren, men säkert finns det ännu en hel del att göra.

Oklart in i det sista

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 15.6.2018

Vi har otaliga gånger hört att kommunerna inte klarar av de stigande kostnaderna för social- och hälsovården. Det stämmer i och för sig. Man säger att en modell med större helheter som ansvarar för grundtryggheten, socialvården och specialsjukvården är kostnadseffektivare och tryggar en bättre vård för alla. Dessutom ska en ökad valfrihet också leda till att tillgången på vårdtjänster och vårdens kvalitet blir mer jämlik. Frågan är om målsättningarna kan nås med det lagpaket som varit i riksdagens utskottsbehandling de senaste månaderna och som under processen har förvandlats till en kamp om politiska poäng. Helheten där 18 nya landskap, utan beskattningsrätt, ska ansvara för social- och hälsovården med en inbyggd valfrihetsmodell och ansvara för alla myndighetsuppgifter i den nuvarande regionalförvaltningen är så komplex att den är svår att greppa och nästan omöjlig att genomföra.

Mera motion och idrott

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 10.5.2018

Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen har förändrat vårt sätt att leva. Allt fler jobb utförs sittande framför en dator och många tekniska lösningar har underlättat vår vardag. I dagens samhälle behöver varken unge eller gammal röra på sig speciellt mycket om man inte vill. Det är förstås bekvämt och du sparar tid, men det finns också en avigsida med den bekväma tillvaron. Sjukdomar som förorsakats av att människor sitter stilla för mycket och motionerar för lite har ökat, likaså kostnaderna för vården av de här hälsoproblemen.

En färsk rapport från UKK-institutet visar att Finland kunde minska i sjukvårdskostnaderna med upp till 3 miljarder euro om samhället skulle satsa mer på förebyggande åtgärder som motion och idrott. Jag tror det är betydligt mera realistiskt än regeringens mål att spara motsvarande summa genom vård- och landskapsreformen.