Insändare

Turerna kring tågtrafiken på Kustbanan

Skriven den .
Insändare i Västra Nyland 6.2.2016

Turerna kring tågtrafiken på Kustbanan är en av de enskilda frågor som jag ägnat mest tid åt under mina år i riksdagen. På senaste tid har majoriteten av nyheterna kring Kustbanan varit negativa. Många människor har varit i kontakt med mig och uttryckt sin oro och ilska över det som händer. Tågtrafiken påverkar tusentals västnylänningars vardag, många använder tågen varje dag för att ta sig till jobbet och skolan. Många som tar kontakt undrar vad vi politiker gjort för saken. Skriver den här insändaren för att ge en lägesanalys och för att berätta vad som hittills gjorts.

Satsa på kustbanan

Skriven den .
Insändare i HBL den 29.3.2014 tillsammans med Christina Gestrin

Under den senaste tiden har kustbanan diskuterats mycket. VR föreslog i början av året att en del av lokaltågtrafiken på kustbanan skulle slopas med motiveringen att man på så sätt skulle minska på förseningar i fjärrtågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors. Lyckligtvis vann förslaget inte gehör hos trafikministeriet och således hindrades ett beslut som hade slagit hårt mot bl a västra Nyland som region.

Maktfördelningen bygger på förtroende

Skriven den .
Eftersom tre kolleger i Raseborgs fullmäktige framfört kritiska synpunkter med anledning av min insändare i VN den 16 maj, ska jag försöka utveckla och förtydliga mitt resonemang.

Peter Björklöf frågar (VN 22.5) vad jag sade i mitt slutanförande på fullmäktigeseminariet den 9 mars. I min förra insändare försökte jag klargöra vad jag sade om maktfördelningen mellan kommunens förtroendeorgan. Om mitt minne inte sviker, anförandet hölls fritt utan papper och inget protokoll fördes vid tillfället, så talade jag dessutom om ansvar, förtroende och indirekt makt.

Närdemokrati i Västnyland

Skriven den .
I Västra Nyland den 30.5 ingick en artikel som tyvärr lätt ger en felaktig bild av min inställning till närdemokrati överlag, och Raseborgs närdemokratiprojekt mera specifikt.

Artikeln baserar sig på en rapport gjord av Magma och Kommunförbundet. På basen av att rapportens författare tolkat att jag är ”inne på samma linje" som stadsdirektören då jag "ser kommunalvalet som medborgarnas sätt att påverka", kan man rimligtvis inte dra den slutsatsen att jag skulle vara negativt inställd till närdemokrati.

Fullmäktiges roll i Raseborg

Skriven den .

I VN den 14 maj 2013 sätter Peter Björklöf ord i min mun. Inför den nyvalda fullmäktigeförsamlingen har jag flera gånger påpekat att fullmäktige har all makt i kommunen. Fullmäktige har alltid beslutanderätten om inte annat uttryckligen stadgats, eller fullmäktige själv med stöd av kommunallagen (§ 14) har delegerat beslutanderätten till något annat organ. Det här är inte mitt påhitt, utan står att läsa i kommunallagens 13:e paragraf. Däremot har jag aldrig sagt att ”fullmäktiges uttryckliga vilja nog förverkligas, även om beslut i ärendet enligt förvaltningsstadgan formellt tas i något annat organ”. Jag beklagar om jag uttryckt mig så otydligt att Peter Björklöf uppfattat mitt budskap fel.

Lokalt är smart

Skriven den .

Lokalt producerad mat har en stor potential både för konsumenter och producenter. Närproducerad mat är ett miljövänligt val som stöder den regionala ekonomin. Närmatens trumfkort är den korta och transparenta livsmedelskedjan; konsumenterna vet verkligen vad de köper. Hästköttsskandalen som nyligen rasade runtom i Europa visade att det finns brister i uppföljningen inom den multinationella matindustrin. Framförallt visade skandalen hur viktigt det är att livsmedel är tydligt och korrekt märkta. Som konsumenter måste vi kunna veta vad vi köper, och vi måste kunna lita på att det som står på förpackningen är korrekt.

Utredningar och fusioner

Skriven den .

Som svar på Bertel Sundmans fråga i lördagens tidning (VN 23.3), kan jag konstatera att min kommentar beträffande omintetgjorda kommunfusioner var på en allmän, nationell nivå. Utredningsgruppens förslag gällande anordnandet av social- och hälsovården skulle ha förhindrat flera av de kommunsammanslagningar som lyfts fram och diskuterats under den senaste tiden.