Insändare

Närdemokrati i Västnyland

Skriven den .
I Västra Nyland den 30.5 ingick en artikel som tyvärr lätt ger en felaktig bild av min inställning till närdemokrati överlag, och Raseborgs närdemokratiprojekt mera specifikt.

Artikeln baserar sig på en rapport gjord av Magma och Kommunförbundet. På basen av att rapportens författare tolkat att jag är ”inne på samma linje" som stadsdirektören då jag "ser kommunalvalet som medborgarnas sätt att påverka", kan man rimligtvis inte dra den slutsatsen att jag skulle vara negativt inställd till närdemokrati.

Fullmäktiges roll i Raseborg

Skriven den .

I VN den 14 maj 2013 sätter Peter Björklöf ord i min mun. Inför den nyvalda fullmäktigeförsamlingen har jag flera gånger påpekat att fullmäktige har all makt i kommunen. Fullmäktige har alltid beslutanderätten om inte annat uttryckligen stadgats, eller fullmäktige själv med stöd av kommunallagen (§ 14) har delegerat beslutanderätten till något annat organ. Det här är inte mitt påhitt, utan står att läsa i kommunallagens 13:e paragraf. Däremot har jag aldrig sagt att ”fullmäktiges uttryckliga vilja nog förverkligas, även om beslut i ärendet enligt förvaltningsstadgan formellt tas i något annat organ”. Jag beklagar om jag uttryckt mig så otydligt att Peter Björklöf uppfattat mitt budskap fel.

Lokalt är smart

Skriven den .

Lokalt producerad mat har en stor potential både för konsumenter och producenter. Närproducerad mat är ett miljövänligt val som stöder den regionala ekonomin. Närmatens trumfkort är den korta och transparenta livsmedelskedjan; konsumenterna vet verkligen vad de köper. Hästköttsskandalen som nyligen rasade runtom i Europa visade att det finns brister i uppföljningen inom den multinationella matindustrin. Framförallt visade skandalen hur viktigt det är att livsmedel är tydligt och korrekt märkta. Som konsumenter måste vi kunna veta vad vi köper, och vi måste kunna lita på att det som står på förpackningen är korrekt.

Utredningar och fusioner

Skriven den .

Som svar på Bertel Sundmans fråga i lördagens tidning (VN 23.3), kan jag konstatera att min kommentar beträffande omintetgjorda kommunfusioner var på en allmän, nationell nivå. Utredningsgruppens förslag gällande anordnandet av social- och hälsovården skulle ha förhindrat flera av de kommunsammanslagningar som lyfts fram och diskuterats under den senaste tiden.

Trygga livskraftig transportbransch

Skriven den .

Transportbranschen i vårt land är för tillfället hårt utsatt. Företagare och intresseorganisationer vittnar om allt mer utmanande verksamhetsförhållanden. Dieselskatten har höjts i ett par repriser, och långt ifrån alla företag har kunnat överföra de ökade kostnaderna på sina priser. Förhöjda kostnader i kombination med fortsatt osäkra tider gör att många firmor har det verkligt kämpigt.

Sjukhus eller hälsocentral

Skriven den .

I VN den 3.11 påstår Niklas Andersson, Erkki Rissanen och Harri Korhonen dels att jag använt min kolumn (VN 29.10) på ”ett mindre hedervärdigt sätt”, och dels att den innehåller ”så många felaktiga påståenden” att de måste kommentera den. Vad som är mindre hedervärt i min kolumn säger skribenterna inget om, så det är omöjligt att bemöta. Det kan väl knappast vara fel att jag i kolumnen för fram min åsikt om hur jag vill att hälso- och sjukvården ska utvecklas i vår region. Lika litet som det är fel eller icke hedervärt att fullmäktigeledamöter för fram sina åsikter i form av en motion till fullmäktige.

Snålblåst kring garnisonen

Skriven den .

Rykten om att Nylands brigad skulle vara nedläggningshotad cirkulerar titt som tätt, nu senast i en kolumn i Helsingin Sanomat (11.4). I det här fallet rör det sig om en enskild journalist som spekulerar friskt gällande hur reformen av försvarsmakten kommer att utfalla.