Insändare

Problemen i taxitrafiken måste lösas

Skriven den .
Insändare i Västra Nyland och Hufvudstadsbladet 23.11.2018

Problem med att få taxi väcker debatt. Framför allt på glesbygden är tillgången till taxitjänster dålig. Många har problem med beställningen av taxiresor som subventioneras av Folkpensionsanstalten (FPA), väntetiderna är ofta långa och under vissa tider av dygnet kan det vara mer eller mindre omöjligt att få tag på en taxi. Problemen inom taxitrafiken är alltså uppenbara och det finns flera olika källor till problemen.

Den nya taxilagen ingick i en större reform av lagen om transportservice som trädde ikraft i somras. Den minskade regleringen inom taxibranschen. Syftet var att öka konkurrensen, förbättra tillgängligheten och få ned priset. Det är goda målsättningar. Att minska byråkratin och underlätta företagandet är fördelar i den nya lagen. Däremot vågade åtminstone inte jag lita på att den nya taxilagen skulle lösa problemen med tillgången på taxi på glesbygden. Det har den inte heller gjort, men nu bör de här problemen åtgärdas.

Jag stöder Nils Torvalds i presidentvalet

Skriven den .
Presidentvalet står inför dörren. Förhandsröstningen är nu avslutad och nu återstår bara själva valdagen nu på söndag. Efter de opinionsmätningar som publicerats säger många att det inte lönar sig att rösta eftersom resultatet är klart på förhand. Så är det förstås inte, det är bara de avgivna rösterna som räknas. Dessutom tyder de senaste mätningarna på att valet kan bli jämnare än väntat. Det här valet är inte en omröstning om den sittande presidenten skött sig bra eller dåligt, utan det här är ett val där vi visar vilken politik som står oss närmast.

I en västerländsk demokrati är det naturligt att man har olika åsikter, det är så det ska vara. Presidentvalet är ett viktigt val. För mig är det klart att jag stöder mitt partis kandidat, Nils Torvalds. Han har i kampanjen visat att han fyller de krav och förväntningar jag ställer på vår kommande president. Han är kunnig, erfaren, rakryggad och jordnära. Dessutom tycker jag det är viktigt att också i det här valet rösta på en kandidat som i alla lägen står upp för landets båda nationalspråk.

Grundläggande språkliga rättigheter väger tungt

Skriven den .
Debattartikel i HBL, VN o ÖN 15.9.2016

Regeringen fortsätter nonchalera kraven på att utföra grundliga språkkonsekvensbedömningar för att kunna trygga den svenskspråkiga befolkningens rätt till vård på modersmålet. Det framkom när minister Juha Rehula och understatssekreterare Tuomas Pöysti besökte Vasa på måndagen. Rehula kallade kravet på att Vasa centralsjukhus ska vara ett fulljoursjukhus för ett korthus, medan Pöysti medgav att regeringens förslag om grunderna för brådskande vård och jour kan försämra servicen på svenska i praktiken.

Folktinget har upprepade gånger uppmanat regeringen att utföra en grundlig bedömning av sjukvårdsdistriktens förutsättningar att tillhandahålla jourtjänster och specialiserad sjukvård på patientens modersmål. I de utkast till lagförslag som hittills presenterats är bedömningen av de språkliga rättigheterna tyvärr mycket bristfällig.

Bonden betalar för Mavis schabbel

Skriven den .
Insändare i Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland 17.5.2016

I HBL (12.5) kunde vi läsa om hur Landsbygdsverket Mavis agerande och uppskjutna stödutbetalningar har förvärrat jordbrukarnas ekonomiskt redan trängda situation.

Många gårdar är i en verkligt svår nödsituation, pengarna är helt enkelt slut. Producentpriserna har sjunkit drastiskt och det inhemska jordbrukets resultat har minskat med 40 procent år 2015 jämfört med året innan. Detta i kombination med försenade stödutbetalningar gör att situationen är ohållbar. När Mavi schabblar med dataprogrammen är det bonden som får betala. Situationen är fullkomligt oacceptabel.

Turerna kring tågtrafiken på Kustbanan

Skriven den .
Insändare i Västra Nyland 6.2.2016

Turerna kring tågtrafiken på Kustbanan är en av de enskilda frågor som jag ägnat mest tid åt under mina år i riksdagen. På senaste tid har majoriteten av nyheterna kring Kustbanan varit negativa. Många människor har varit i kontakt med mig och uttryckt sin oro och ilska över det som händer. Tågtrafiken påverkar tusentals västnylänningars vardag, många använder tågen varje dag för att ta sig till jobbet och skolan. Många som tar kontakt undrar vad vi politiker gjort för saken. Skriver den här insändaren för att ge en lägesanalys och för att berätta vad som hittills gjorts.

Satsa på kustbanan

Skriven den .
Insändare i HBL den 29.3.2014 tillsammans med Christina Gestrin

Under den senaste tiden har kustbanan diskuterats mycket. VR föreslog i början av året att en del av lokaltågtrafiken på kustbanan skulle slopas med motiveringen att man på så sätt skulle minska på förseningar i fjärrtågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors. Lyckligtvis vann förslaget inte gehör hos trafikministeriet och således hindrades ett beslut som hade slagit hårt mot bl a västra Nyland som region.

Maktfördelningen bygger på förtroende

Skriven den .
Eftersom tre kolleger i Raseborgs fullmäktige framfört kritiska synpunkter med anledning av min insändare i VN den 16 maj, ska jag försöka utveckla och förtydliga mitt resonemang.

Peter Björklöf frågar (VN 22.5) vad jag sade i mitt slutanförande på fullmäktigeseminariet den 9 mars. I min förra insändare försökte jag klargöra vad jag sade om maktfördelningen mellan kommunens förtroendeorgan. Om mitt minne inte sviker, anförandet hölls fritt utan papper och inget protokoll fördes vid tillfället, så talade jag dessutom om ansvar, förtroende och indirekt makt.