Insändare

Satsa på Kustbanan

Skriven den .
En sammanfattning publicerad som insändare i valhörnan i Västra Nyland, Östnyland och Hufvudstadsbladet 15.3.2019

Redan under flera valperioder har behovet av förbättringar och reparationer i den befintliga infrastrukturen varit uppenbart. Det har i olika repriser gjorts försök att förbättra situationen, och vissa satsningar har gjorts, men fortfarande är behovet av grundförbättringar i vårt vägnät mycket stort. Det har tyvärr inte funnits tillräckliga anslag i statsbudgeten, och därför har vi i dag en reparationsskuld som uppgår till ca 2,5 miljarder euro. Vi bör alltså i första hand satsa på det befintliga vägnätet, inte bygga nytt.

SFP säger nej

Skriven den .
Insändare i Hufvudstadsbladet 11.2.2019

I en insändare (HBL Debatt 6.2) frågar Peter Elg hur SFP röstar när lagförslaget om valfrihet och fri konkurrens om vårdtjänsterna kommer till omröstning.

Precis som skribenten säger är frågan nu under behandling och den kommer eventuellt till omröstning före valet som en del av hela vårdreformen – det är åtminstone regeringspartiernas ambition.

Inom vår riksdagsgrupp finns en gemensam syn på att den här helheten är sådan att vi inte kan godkänna den. I den form som landskaps- och vårdreformen föreligger röstar vi alltså emot. Det är entydigt klart.

Thomas Blomqvist ordförande, Svenska riksdagsgruppen

Taxilagen bör korrigeras

Skriven den .
Insändare i Österbottens Tidning 21.1.2019

Insändarskribenten Simon Holmstedt (ÖT 15.1) frågar varför SFP stödde den nya taxilagen som visat sig vara problematisk.
Taxilagen godkändes i riksdagen som en del av en större trafikreform – lagen om transportbalken – som kommunikationsministeriet hade berett. Vår bedömning var att flera av reformåtgärderna var berättigade. Helheten bestod av cirka 70 olika förslag allt från användargränssnitt i datakommunikation till reglering av trafiktraktorer.

Den största allmänna diskussionen gällde ändå just taxibiten. Där fanns ett förändringsbehov bland annat eftersom den digitala utvecklingen höll på att springa förbi lagstiftningen. Trots en del dubier gällande just taxilagen röstade de flesta i gruppen för reformpaketshelheten, som inkluderade de cirka 70 olika lagförslagen. Som insändarskribenten säkert noterat röstade inte alla i gruppen för reformen.

Problemen i taxitrafiken måste lösas

Skriven den .
Insändare i Västra Nyland och Hufvudstadsbladet 23.11.2018

Problem med att få taxi väcker debatt. Framför allt på glesbygden är tillgången till taxitjänster dålig. Många har problem med beställningen av taxiresor som subventioneras av Folkpensionsanstalten (FPA), väntetiderna är ofta långa och under vissa tider av dygnet kan det vara mer eller mindre omöjligt att få tag på en taxi. Problemen inom taxitrafiken är alltså uppenbara och det finns flera olika källor till problemen.

Den nya taxilagen ingick i en större reform av lagen om transportservice som trädde ikraft i somras. Den minskade regleringen inom taxibranschen. Syftet var att öka konkurrensen, förbättra tillgängligheten och få ned priset. Det är goda målsättningar. Att minska byråkratin och underlätta företagandet är fördelar i den nya lagen. Däremot vågade åtminstone inte jag lita på att den nya taxilagen skulle lösa problemen med tillgången på taxi på glesbygden. Det har den inte heller gjort, men nu bör de här problemen åtgärdas.

Jag stöder Nils Torvalds i presidentvalet

Skriven den .
Presidentvalet står inför dörren. Förhandsröstningen är nu avslutad och nu återstår bara själva valdagen nu på söndag. Efter de opinionsmätningar som publicerats säger många att det inte lönar sig att rösta eftersom resultatet är klart på förhand. Så är det förstås inte, det är bara de avgivna rösterna som räknas. Dessutom tyder de senaste mätningarna på att valet kan bli jämnare än väntat. Det här valet är inte en omröstning om den sittande presidenten skött sig bra eller dåligt, utan det här är ett val där vi visar vilken politik som står oss närmast.

I en västerländsk demokrati är det naturligt att man har olika åsikter, det är så det ska vara. Presidentvalet är ett viktigt val. För mig är det klart att jag stöder mitt partis kandidat, Nils Torvalds. Han har i kampanjen visat att han fyller de krav och förväntningar jag ställer på vår kommande president. Han är kunnig, erfaren, rakryggad och jordnära. Dessutom tycker jag det är viktigt att också i det här valet rösta på en kandidat som i alla lägen står upp för landets båda nationalspråk.

Grundläggande språkliga rättigheter väger tungt

Skriven den .
Debattartikel i HBL, VN o ÖN 15.9.2016

Regeringen fortsätter nonchalera kraven på att utföra grundliga språkkonsekvensbedömningar för att kunna trygga den svenskspråkiga befolkningens rätt till vård på modersmålet. Det framkom när minister Juha Rehula och understatssekreterare Tuomas Pöysti besökte Vasa på måndagen. Rehula kallade kravet på att Vasa centralsjukhus ska vara ett fulljoursjukhus för ett korthus, medan Pöysti medgav att regeringens förslag om grunderna för brådskande vård och jour kan försämra servicen på svenska i praktiken.

Folktinget har upprepade gånger uppmanat regeringen att utföra en grundlig bedömning av sjukvårdsdistriktens förutsättningar att tillhandahålla jourtjänster och specialiserad sjukvård på patientens modersmål. I de utkast till lagförslag som hittills presenterats är bedömningen av de språkliga rättigheterna tyvärr mycket bristfällig.

Bonden betalar för Mavis schabbel

Skriven den .
Insändare i Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland 17.5.2016

I HBL (12.5) kunde vi läsa om hur Landsbygdsverket Mavis agerande och uppskjutna stödutbetalningar har förvärrat jordbrukarnas ekonomiskt redan trängda situation.

Många gårdar är i en verkligt svår nödsituation, pengarna är helt enkelt slut. Producentpriserna har sjunkit drastiskt och det inhemska jordbrukets resultat har minskat med 40 procent år 2015 jämfört med året innan. Detta i kombination med försenade stödutbetalningar gör att situationen är ohållbar. När Mavi schabblar med dataprogrammen är det bonden som får betala. Situationen är fullkomligt oacceptabel.