Motioner

Anslag för att förse Påvalsbyvägen-Hommansbyvägen med beläggning

Skriven den .

Till riksdagen  

Väg 11911 Påvalsbyvägen inom NTM-centralen i Nylands ansvarsområde grundförbättrades år 2010, men försågs inte med beläggning. Tyvärr är grusvägar mycket känsliga för längre perioder av regn, och vägarna blir lätt i mycket dåligt skick under hösten. Därför skulle det vara motiverat att förse Påvalsbyvägen-Hommansbyvägen med beläggning för att undgå behovet av upprepade förbättringar. Överlag är det skäl att inte förringa bygdevägarnas betydelse; ett fungerade vägnät har en avgörande roll för att människor ska kunna leva och bo på landsbygden.

Med stöd av det ovan anförda föreslår jag

att riksdagen ökar moment 31.10.20 i budgeten för 2013 med 800 000 euro för att förse Påvalsbyvägen-Hommansbyvägen med beläggning i Nyland.

Budgetmotion, 28.9.2012