Motioner

Anslag för landsbygdsrådgivning

Skriven den .

Till riksdagen

Lantbruks- och hushållningssällskapen i Finland ger lantbrukare och landsbygdsföretagare rådgivnings- och planeringshjälp. Landsbygdsrådgivningen i Finland utförs i huvudsak av den svenska landsbygdsrådgivningsorganisationen, Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) och av den motsvarande finska organisationen, Pro Agria Maaseutukeskusten Liitto.

Anslag för basväghållningen i Nyland

Skriven den .

Till riksdagen  

Ett fungerande nätverk av vägar underlättar människornas vardag och är en grundläggande förutsättning för ett aktivt näringsliv. Vägnätets skick har även en stor betydelse för trafiksäkerheten.

Finansieringen av bastrafikledshållningen har ändå varit otillräcklig under många år, och med tiden riskerar situationen att bli ohållbar. Samtidigt som trafikmängden har ökat, har köpkraften minskat. Största delen av anslaget går till skötsel och underhåll, och utrymmet för investeringar är litet.

Anslag för förbättring av riksväg 25 på sträckan Hangö-Mäntsälä

Skriven den .

Till riksdagen  

Riksväg 25 är den mest betydande vägen för tvärgående trafik i Väst- och Mellannyland. Vägen har också mycket stor betydelse för områdets näringsliv och speciellt för godstrafiken som riktar sig utanför huvudstadsregionen. Riksväg 25 har en stor mängd tung trafik, t.ex. biltransporterna från Hangö till Vaalimaa. När det gäller den interna trafiken i området är riksväg 25 den viktigaste trafikaxeln. Utvecklingen av vägen skulle förbättra förbindelserna till Mellersta Nyland.

Anslag för iståndsättning av byggnader vid Strömfors bruk

Skriven den .

Till riksdagen  

Strömfors bruk är en av de byggda kulturmiljöer med riksintresse som ingår i miljöministeriets och Museiverkets utredning (Den byggda kulturmiljön, 1993), vilka också berörs av de riksomfattande målen för områdesanvändningen som statsrådet fastställde år 2000.

  • 1
  • 2