Pressmeddelanden

Viktigt att aktivt främja det nordiska samarbetet

Skriven den .

Idag firar vi Nordens dag. Den 23 mars 1962 var datumet då de nordiska länderna undertecknade Helsingfors-avtalet, vilket fortfarande ligger till grund för både det parlamentariska samarbetet och samarbetet regeringarna emellan. Nordens dag är ett tillfälle att fira den nordiska samhörigheten och de nordiska ländernas nära samarbete. Under det gångna året har följderna av coronapandemin ändå väckt frågor kring det nordiska samarbetet.
 
- Det står klart att covid-19 varit en utmaning även för det nordiska samarbetet. Det senaste året har varit en påminnelse om att inget kan tas för givet och att vi hela tiden aktivt ska arbeta för att förbättra och fördjupa det nordiska samarbetet, konstaterar Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Bra kompletteringar i riksdagsbehandlingen av budgeten

Skriven den .
Riksdagen har behandlat statsbudgeten för nästa år och gjort vissa tillägg gällande olika enskilda projekt. Finansutskottet beslöt i dag om de slutliga budgetmedlen.

- Viktiga trafikprojekt är till exempel belysningsarbetena på stamväg 51 och förbättringen av Fagervikvägen. Stamväg 51 är en mycket livligt trafikerad väg med rätt mycket tung trafik och belysningen har en mycket viktig roll för att förbättra trafiksäkerheten. Fagervikvägen har länge varit i ytterst dåligt skick med hål i beläggningen vilket utgjort en klar säkerhetsrisk. Förbättringsprojekt av den här typen har också en positiv klimatinverkan då trafiken löper smidigare, påpekar minister Blomqvist.

Hyviä lisäyksiä talousarvion eduskuntakäsittelyssä

Skriven den .

Eduskunta on käsitellyt ensi vuoden talousarviota ja tehnyt siihen eräitä lisäyksiä koskien yksittäisiä projekteja. Talousvaliokunta päätti tänään lopullisista budjettivaroista.

- Tärkeitä liikenneprojekteja ovat esimerkiksi valaistustyöt kantatien 51 osalta sekä Fagervikintien perusparannustyöt. Kantatie 51 on hyvin vilkkaasti liikennöity tie, jossa on paljon raskasta liikennettä ja valaistuksella on merkittävä rooli liikenneturvallisuuden kannalta. Fagervikintie on pitkään ollut erittäin huonossa kunnossa ja päällystevauriot muodostavat selkeän turvallisuusriskin. Tämäntyyppisillä parannusprojekteilla on myös positiivinen ilmastovaikutus, sillä ne vaikuttavat myönteisesti liikenteen sujuvuuteen, huomauttaa Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

Sote-uudistus tehdään ihminen keskiössä

Skriven den .
Hallitus antoi tänään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ison lakipaketin eduskunnalle.

-  Meille on ollut tärkeää varmistaa, että uudistus tehdään ihmisten vuoksi. Uudistuksen keskiössä on kaikkien oikeus tasavertaiseen hoitoon. Kun ihmiset voivat hyvin, myös yhteiskunta voi hyvin, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.
 
 - Yhtä tärkeää on, että rakenteet ja rahoitus ovat kestävällä pohjalla pitkällä tähtäimellä. Me Suomen ruotsalaisessa kansanpuolueessa olemme johdonmukaisesti kannattaneet rahoitusmallia, joka turvaa kaikkien hyvinvointialueiden kyvyn tarjota hyviä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja myös jatkossa, ministeri Blomqvist sanoo.

Välkommet extra stöd till drabbade kommuner

Skriven den .
Statsrådet beslöt i dag bevilja vissa kommuner ett förhöjt behovsprövat stöd av statsandelarna. Stödet på sammanlagt 60 miljoner euro beviljades till 66 kommuner.

– Den kommunala ekonomin har varit trängd redan länge och har nu dessutom rammats mycket hårt av coronapandemin. Nästan hälften av landets kommuner, hela 149 stycken, hade sökt om stödet vilket visar den svåra situationen på det lokala planet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Blomqvist: Nordiska ordförandeskapet 2021 ska prioritera beredskap, integration och hållbarhet

Skriven den .
Finland tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 1.1.2021. Ordförandeskapets linjedragningar behandlas brett under den här veckan som vanligtvis är en supervecka för nordiskt samarbete, nämligen Nordiska rådets Session. På grund av coronapandemin behandlas ordförandeskapet ändå genom en mängd virtuella möten.

- Jag ser mycket framemot att Finland vid årsskiftet ta över ordförandeskapet. De nordiska samtalen på politisk nivå, både formella och informella, har varit tätare än på många, som följd av coronapandemin. Det är nu viktigt att vi under ordförandeskapet håller upp den täta kontakten, som uppstått, men även klarar av att se till att samtalen utmynnar i något konkret. Målsättningen är bland annat att granska hur vi kan utveckla vårt samarbete kring bättre beredskap inför framtida kriser, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.