Pressmeddelanden

Bra att naturvärden och jaktmöjligheter tryggas i nyländska skyddsområden

Skriven den .
– Jag gläder mig över att beslutet om nya naturskyddsområden i Nyland kombinerar skydd av naturvärden med fortsatta möjligheter till jakt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Införandet av skyddsområden hjälper till att trygga värdefulla nyländska naturvärden, samtidigt som en fortsatt jakt fyller en viktig funktion med tanke på trafiksäkerhet, naturens mångfald och rekreation.

Statsrådet har i dag beslutat inrätta 29 naturskyddsområden på statsägd mark i Nyland. Den totala arealen är 5 883 hektar, av vilka 5 099 hektar landområden och  784 hektar vattenområden. Genom miljöministeriets förordning ska ytterligare 2300 hektar fredas.

–  Genom att tillåta jakt kan man se till att beståndet av främmande arter eller skadliga djur inte blir alltför stort. På denna punkt spelar jakt en viktig roll också med tanke på vår natur, poängterar minister Blomqvist. På de nyinrättade områdena har bland annat möjligheten till jakt på vitsvanshjort, vildsvin, mink och mårdhund beaktats.

Vitsvanshjorten har ökat mycket kraftigt i södra Finland och utgör bland annat en trafikfara på flera håll. Vildsvin, mink och mårdhund i sin tur har en starkt negativ inverkan på exempelvis populationen av skogshönsfågel ifall inte bestånden hålls på en rimlig nivå.

Jakt på rådjur ska i fortsättningen också vara tillåten bland annat på skyddsområdena Ingå Stormossen, Finnträsk i Kyrkslätt, Långå i Raseborg och i naturskyddsområdet för Ekenäs kust.

På de områden där jakt inte får bedrivas ska drivande av djur fortsättningsvis i huvudsak vara tillåtet och dessa områden får även räknas in i jaktområdets storlek. Speciellt i Nyland med splittrade skyddsområden är det här en viktig fråga.


---


Hyvä että luontoarvoja ja metsästystä turvataan osassa Uudenmaan suojelualueita

– Olen iloinen päätöksestä perustaa uusia suojelualueita Uudellamaalle ja siitä, että luontoarvoja turvataan rajoittamatta metsästysmahdollisuuksia täysin, sanoo Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tas-arvon ministeri. Suojelualueita perustamalla edistämme arvokkaita uusmaalaisia luontoarvoja samalla tiedostaen metsästyksen tärkeän roolin liikenneturvallisuuden, luonnon monimuotoisuuden sekä virkistyksen kannalta.

Valtioneuvosto on tänään päättänyt perustaa 29 luonnonsuojelualuetta valtion maille Uudellamaalla. Kokonaispinta-ala on 5 883 hehtaaria, josta 5 099 hehtaaria maa-alueita ja 784 hehtaaria vesialueita. Ympäristöministeriön asetuksella suojellaan tämän lisäksi 2 300 hehtaaria.

– Metsästystä sallimalla huolehditaan siitä, ettei vieraslajien tai vahingollisten lajien määrä kasva liian isoksi. Täten metsästyksellä on suuri rooli myös luontoarvoja ajatellen, tähdentää ministeri Blomqvist. Perustettavilla alueilla huomioidaan mahdollisuudet muun muassa valkohäntäpeuran, villisian, minkin ja supin metsästykseen.

Esimerkiksi valkohäntäpeurakanta on kasvanut hyvin voimakkaasti Etelä-Suomessa muun muassa heikentäen liikenneturvallisuutta monin paikoin. Liian suurella villisika-, minkki- ja supikanalla on taas hyvin kielteinen vaikutus esimerkiksi metsäkanalintujen kannalta.

Metsäkauriita on jatkossa mahdollista metsästää mm Inkoon Stormossenin alueella, Kirkkonummella sijaitsevalla Finnträsketin alueella, Raaseporissa sijaitsevalla Långån alueella sekä Tammisaaren rannikon luonnonsuojelualueella.

Hirvieläinten ajo olisi pääsääntöisesti sallittava alueilla jolla metsästys on kielletty ja ajoalueita saa jatkossakin laskea mukaan metsästysalueen kokoon. Erityisesti Uudenmaan pirstaleisilla mailla tämä kysymys on merkityksellinen.