Pressmeddelanden

En tilläggsbudget av sin tid

Skriven den .
Pressmeddelande 2.6.2020

Regeringen kom idag överens om en fjärde tilläggsbudget. Minister Thomas Blomqvist säger att tilläggsbudgeten inger framtidstro och är samtidigt ett steg i rätt riktning då det gäller att också ekonomiskt sett ta Finland ur coronakrisen.

- I tilläggsbudgeten har vi flera satsningar som bidrar till att minimera konsekvenserna av krisen och lägger grunden för en bättre framtid. Det paket vi nu inom regeringen kommit överens om stöder såväl kommuner, företagare som infrastruktur, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

- Det är bra att vi nu kunnat fatta beslut om att satsa på barn och unga, på utbildning, forskning och utveckling. De här är en viktig investering med tanke på framtiden, säger Thomas Blomqvist.

Kommunernas ekonomi drabbas hårt av krisen då skatteintäkterna, såväl från löneinkomster som från samfundsbeskattningen, minskat samtidigt som kommunernas utgifter för bland annat social- och hälsovård ökat.

- Jag är nöjd över att vi kommit överens om att kommunerna i första hand kompenseras för verkliga bortfallna skatteintäkter. Det här ger en mera rättvis fördelning, säger minister Blomqvist.

I tilläggsbudgeten finns stora satsningar för att stöda företagen. Bland annat ett kostnadsstöd införs för att minska risken för att i övrigt livskraftiga företag hotas av konkurs.

- Det är företagen som garanterar intäkter till det här landet och skapar arbetsplatser. Därför är det viktigt att ge dem förutsättningar att klara sig och vara framgångsrika och att de på lite längre sikt skall vara väl rustade då den internationella marknaden kommer i gång.

Regeringen föreslår satsningar på vägar och spårvägar såväl i form av nya projekt som på ett förbättrat vägunderhåll.

- De här satsningarna har en konkret och stor betydelse för företagarna, för invånarnas trivsel och för miljön. Jag är nöjd med att anslaget för basväghållningen höjs med 30 miljoner euro. En del av det här kommer också kusttrakterna till godo. Ur en nyländsk synvinkel är det positivt att undergången under riksväg 25 i Läpp i Karis nu kan förverkligas och att det satsas på ett bättre underhåll av järnvägen mellan Lovisa och Lahtis, säger minister Blomqvist.Lehdistötiedote 2.6.2020

Oman aikansa lisätalousarvio

Hallitus päätti tänään neljännestä lisätalousarviosta. Ministeri Thomas Blomqvistin mukaan lisätalousarvio antaa tulevaisuudenuskoa ja on samalla askel oikeaan suuntaan kun Suomea viedään taloudellisesti ulos koronakriisistä.
- Lisätalousarviossa on useita panostuksia, jotka edesauttavat minimoimaan kriisin seurauksia ja luovat pohjan paremmalle tulevaisuudelle. Paketti, josta hallitus on päättänyt tukee sekä kuntia, yrittäjiä että infrastruktuuria, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

- On hyvä, että panostamme nyt lapsiin ja nuoriin, koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen. Se on tärkeä investointi tulevaisuutta ajatellen, Thomas Blomqvist sanoo.

Kuntien talous kärsii voimakkaasti kriisistä, kun verotulot sekä palkkatuloista että yhteisöverotuksesta vähenevät samaan aikaan kun kuntien kustannukset esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista kasvavat.

- Olen tyytyväinen päätöksestä, että kuntia ensisijaisesti hyvitetään todellisten verotulojen menetyksestä. Tämän antaa oikeudenmukaisemman jakauman, ministeri Blomqvist sanoo.

Lisätalousarviossa on isoja panostuksia yritysten tukemiseen. Esimerkiksi kustannustuki otetaan käyttöön minimoidakseen riskiä siitä, että muuten hyvinvoivia yrityksiä uhkaa konkurssi.

- Yritykset takaavat tuloja tähän maahan ja luovat työpaikkoja. Siksi on tärkeää, että heille luodaan menestyksen edellytyksiä. Pitkällä aikavälillä heidän on oltava hyvin varustautuneita kun kansainväliset markkinat lähtevät käyntiin.

Hallitus esittää tie- ja raidepanostuksia sekä uusien projektien muodossa että teiden ylläpidon parantamiseen.

- Näillä panostuksilla on konkreettinen ja tärkeä vaikutus yrittäjille, asukkaiden viihtyvyydelle ja ympäristölle. Olen tyytyväinen siihen, että määrärahaa perustienpidolle korotetaan 30 mijoonalla eurolla. Rannikkoseutu hyötyy myös tästä. Uudenmaan näkökulmasta on positiivista, että valtatie 25:n alikulku Lepin alueella Karjaalla nyt voidaan toteuttaa ja Loviisan ja Lahden välisen rautatieosuuden ylläpitoon panostetaan enemmän, ministeri Blomqvist sanoo.