Pressmeddelanden

Fler pappamånader behövs

Skriven den .
Pressmeddelande 15.11.2019

Enligt Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, är det avgörande att fler månader av familjeledigheten öronmärks för pappor för att vi ska uppnå ökad jämställdhet. I Finland använder pappor en betydligt mindre andel av familjeledigheten än i de flesta andra nordiska länder. I Finland tar pappor ut cirka 10 % av familjeledigheten, medan motsvarande siffra är 20 % i Norge och 30 % i Sverige och på Island.

- Erfarenheterna och statistiken visar tydligt att fler månader av familjeledigheten öronmärkta för pappan är avgörande för att uppnå ett mer jämställt samhälle och familjeliv, säger Blomqvist. Det leder också till att pappornas rätt till föräldraskap tryggas i högre grad. En jämnare fördelning av ledigheten stärker också jämställdheten i arbetslivet.

- Fler öronmärkta pappamånader är också viktigt för att ändra på strukturer och attityder, säger Blomqvist. Pappor som vill använda en längre familjeledighet stöter ännu idag på osynliga trösklar i samhället och på arbetsplatsen.

Blomqvist deltog i lanseringstillfället av Nordiska ministerrådets rapport ”State of Nordic Fathers” i Köpenhamn den 14 november. Regeringen har i regeringsprogrammet beslutat om att förnya familjeledigheterna så att mammor och pappor får lika många kvoterade månader. De inkomstrelaterade ledigheter som är kvoterade för pappor ska förlängas utan att den andel som för närvarande kan användas av mammorna förkortas.


Lehdistötiedote 15.11 2019 

Blomqvist: Tarvitaan lisää isyyskuukausia 

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mukaan on ratkaisevaa, että isälle korvamerkitään lisää kuukausia perhevapaista jotta tasa-arvo paranee. Suomessa isät käyttävät huomattavasti vähemmän perhevapaata kuin muualla Pohjoismaissa. Suomessa isien osuus perhevapaista on n. 10 % kun vastaava luku Norjassa on 20% ja Ruotsissa ja Islannissa 30%.

- Kokemukset ja tilastot osoittavat selkeästi, että useampi korvamerkitty kuukausi isille on ratkaisevaa jotta yhteiskunta ja perhe-elämä olisi tasa-arvoisempi, Blomqvist sanoo. Tämä turvaisi myös isien oikeutta venhemmuuteen. Tasapuolisempi jako vanhempien välillä vahvistaa myös tasa-arvoa työelämässä.

- Useampi korvamerkitty isyyskuukausi on myös tärkeää rakenteiden ja asenteiden muuttamiseksi, Blomqvist sanoo. Isät jotka haluavat käyttää pidempää perhevapaata kohtaavat nykypäivänä näkymättömiä esteitä yhteiskunnassa ja työpaikoilla.

Blomqvist osallistui Pohjoismaisen ministerineuvoston ”State of Nordic Fathers” raportin julkistamistilaisuuteen Kööpenhaminassa 14 marraskuuta. Hallitus on hallitusohjelmassa päättänyt uudistaa perhevapaita niin, että äidit ja isät saavat yhtä monta korvamerkittyä kuukautta. Isille merkittyjä ansiosidonnaisia perhevapaita pidennetään ilman että äidille tällä hetkellä osoitettu osuus lyhenee.