Pressmeddelanden

Konkurrenskraften avgör industrins framtid

Skriven den .
-Förbättrandet av den finländska industrins konkurrenskraft måste vara en prioritet i efterdyningarna av den senaste tidens nedläggningsbeslut som gjorts inom skogsindustrin, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Satsningar för att avhjälpa de akuta lokala problemen på grund av omställningen är viktiga, men med tanke på framtiden är det viktigaste att industrins konkurrenskraft är i skick för att vi ska kunna konkurrera internationellt. 

– Det är endast så vi kan försvara de existerande arbetsplatserna och skapa nya arbetsplatser, konstaterar Blomqvist med anledning av den senaste tidens nedläggningsbeslut som gjorts inom skogsindustrin.

– Det är näringslivet som skapar de nödvändiga arbetsplatserna. Statsmaktens roll är att skapa ett gott investeringsklimat och se till att nya innovationer och investeringar kan etableras och utvecklas i stället för de som upphör. Då ett stort företag överväger var de skall hålla kvar sin produktionskapacitet och var de skall göra nya investeringar är det många faktorer som inverkar. Finland har flera fördelar som ett tryggt och öppet samhälle, en god utbildningsnivå och en rätt väl fungerande infrastruktur. Regeringen arbetar med flera olika frågor som siktar mot att ytterligare förbättra läget. Satsningar har gjorts på trafikleder och i beslut om energipolitik eller skattepolitik är det alltid viktigt att beakta den internationella spelplanen, fortsätter Blomqvist.

– Satsningar på forskning- och utveckling har en stor betydelse för vår långsiktiga konkurrenskraft, men inverkar också på kort sikt eftersom det visar vår vilja att vara i framkanten gällande innovations- och utvecklingsarbete. Regeringens beslut från tidigare om att sänka industrins elskatter var ett viktigt beslut, men det är viktigt att vi fortsätter signalera att Finland är ett bra land att investera i, exempelvis genom vilka signaler vi ger industrin i form av förutsebara skattebeslut , säger minister Blomqvist.

– De viktigaste frågorna vi har på bordet i den pågående halvtidsrian gäller att fortsatt arbeta för en hållbar ekonomisk politik, konkurrenskraft och företagsvänlighet så att vi kan attrahera nya och ersättande investeringar och på det sättet förbättra sysselsättningen, avslutar Blomqvist.


---


Kilpailukyky ratkaisee teollisuuden tulevaisuuden

– Suomen teollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen on ensisijaisen tärkeätä metsäteollisuuden viimeaikaisten lakkauttamispäätösten valossa, sanoo Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

– Panokset rakennemuutoksen akuuttien ongelmien lieventämiseksi ovat tärkeitä, mutta tulevaisuutta ajatellen kaikista oleellisinta on huolehtia teollisuuden kilpailukyvystä, jotta voimme pärjätä kansainvälisesti. Vain täten voimme puolustaa olemassa olevia työpaikkoja ja luoda uusia, toteaa Blomqvist.

– Elinkeinoelämä synnyttää tarvittavat työpaikat. Valtiovallan rooli on luoda suotuisa investointi-ilmasto ja huolehtia siitä, että uusia innovaatioita ja investointeja perustetaan ja kehitetään lakkautettujen tilalle. Monet seikat vaikuttavat ison yrityksen harkintaan siitä, missä heidän kannattaa ylläpitää olemassa olevaa tuotantokapasiteettia, ja mihin tehdä uusia investointeja. Suomella on toimintaympäristönä monta hyvää puolta, kuten turvallinen ja avoin yhteiskunta, hyvä koulutustaso ja melko hyvin toimiva infrastruktuuri. Monet hallituksen työpöydällä olevista kysymyksistä tähtäävät tilanteen parantamiseksi edelleen. Liikenneväyliin ja energiapolitiikkaan tai veropolitiikkaan liittyvissä päätöksissä on aina tärkeätä huomioida, että toimimme myös kansainvälisellä pelikentällä, Blomqvist jatkaa.

– Tutkimukseen ja kehittämiseen tehdyillä panostuksilla on suuri merkitys pitkäaikaisen kilpailukykymme kannalta, mutta ne vaikuttavat myös lyhyellä tähtäimellä, kun osoitamme tahtomme olla kärkimaita innovaatioissa ja kehittämisessä. Hallituksen aikaisempi päätös teollisuuden sähköveroista oli tärkeä, mutta on edelleen tärkeätä, että liputamme Suomen olevan hyvä maa investoida myös esimerkiksi johdonmukaisten veropäätösten vuoksi, sanoo ministeri Blomqvist.

– Puoliväliriihen tärkeimmät kysymykset liittyvät siihen, että jatkamme ponnistuksia kestävän talouspolitiikan, kilpailukyvyn ja yritysmyönteisyyden parantamiseksi, jotta voimme vetää puoleemme sekä uusia että korvaavia investointeja ja siten parantaa työllisyyttä, Blomqvist päättää.