Pressmeddelanden

SFP:s ministrar: Regeringen tar ansvar för Finland

Skriven den .
Pressmeddelande 8.4.2020

Regeringen har idag fattat beslut om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren, samt om den andra tilläggsbudgeten som fokuserar på den rådande corona-pandemin. SFP:s ministrar justitieminister Anna-Maja Henriksson och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ser en tilläggsbudget och en budgetram som är exceptionella och strävar till att rädda företagen och välfärdsstaten samt stödja Finland på en väg ur krisen.

- Regeringen ser allvarligt på den rådande situationen. Den andra tilläggsbudgeten kommer därför bland annat att rikta kraftiga satsningar till företagen. Via denna tilläggsbudget satsar vi på att lindra de effekter coronaviruset har på landets ekonomi och finländarnas hälsa. Bland annat kommer en tilläggssatsning på 150 miljoner som möjliggör ett stöd på högst 2000 euro per ensamföretagare. Det är nödvändigt att vi gör allt för att rädda finländska företag och arbetsplatser, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Regeringen föreslår ett tilläggsanslag på 600 miljoner för införskaffning av skyddsmasker, redskap och läkemedel via Försörjningsberedskapscentralen.

- Vi vill naturligtvis säkerställa att medborgarna skyddas tillräckligt och att samhället kan fungera under krisen, samt att sjuk- och hälsovårdspersonalen kan känna sig trygga. Varje dag de går till jobbet är livsviktig. Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder. Vi vet inte med säkerhet när och hur denna kris kommer att ta slut, men vi måste försäkra oss om att alla får vård i fall de blir sjuka och att det finns tillräckligt med utrustning. De beslut vi nu fattar gör vi med de fakta vi har i dagens läge, säger Henriksson.

Regeringen föreslår tilläggsmedel för behandlingen av brottmål och verkställningen av straff. Då polisen tidigare fått tilläggsanslag förväntas även rättsväsendets arbetsmängd öka till följd av att flera brott löses.

- Mängden brottmål har ökat och det är viktigt att behandlingstiderna inte drar ut. Speciellt åklagarna har varit mycket pressade. Detta behov svarar regeringen på nu. Med dessa beslut kan vi säkra en smidigt fungerande rättsstat och stärka medborgarnas rättsskydd, säger Henriksson.

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ser oroat på arbetsmarknadssituationen speciellt gällande ungdomarna.

- Satsningarna på utbildning och ungdomsverksamhet är av stor vikt särskilt under rådande kris. Vi måste som samhälle se till att den unga generationen inte tar smällen på arbetsmarknaden - att vi förebygger utanförskap och att det finns framtidstro, säger Blomqvist.

Kommunernas ekonomi har under senare år försämrats och coronakrisen har försatt kommunerna i allt sämre situation. I tilläggsbudgeten föreslås nu som första åtgärd 547 miljoner euro för att tillfälligt kompensera för kommunernas bortfall av skatteintäkter.

- Bortfall av skatteintäkter och ökade hälsovårdskostnader på grund av coronapandemin belastar för tillfället kommunernas redan ansträngda ekonomi. För att underlätta kommunernas ekonomiska börda har regeringen i denna tilläggsbudget beslutat att i första skedet kompensera för tillfälligt uteblivna skatteintäkter. I den tredje tilläggsbudgeten för år 2020 utökas stödet till kommunerna med ytterligare minst en miljard euro, säger Henriksson.

För att garantera Finlands självförsörjning krävs en hel del åtgärder. Den inhemska matproduktionen och fiskenäringen behöver stöd.

- Det är viktigt att vi kan gå in och stöda den inhemska matproduktionen med ett tillfälligt extra företagarstöd på 30 miljoner och 10 miljoner till fiskerinäringen. Betydelsen av en tillräckligt hög självförsörjningsgrad har blivit klar för alla under den senaste tiden, säger minister Thomas Blomqvist.


Intervjuförfrågningar:
Niklas Mannfolk, minister Henrikssons specialmedarbetare, 050 306 3990
Anders Portin, minister Blomqvists specialmedarbetare, 040 586 6179

Tilläggsinformation:
Camilla Mäkinen, finanspolitisk specialmedarbetare, 050 462 8276Lehdistötiedote 8.4.2020

RKP:n ministerit: Hallitus kantaa vastuuta Suomesta

Hallitus on tänään päättänyt julkisen talouden suunnitelman kehyksistä sekä korona-pandemiaan keskittyvästä toisesta lisätalousarviosta. RKP:n ministerit oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist pitävät lisätalousarviota ja kehystä poikkeuksellisina. Niillä pyritään pelastamaan yritykset ja hyvinvointivaltio sekä tukemaan Suomea matkalla ulos kriisistä.

- Hallitus ottaa tämän kriisin hyvin vakavasti. Toinen lisätalousarvio tulee siksi muun muassa kohdistamaan voimakkaita toimenpiteitä yrityksiin. Panostamme tässä lisätalousarviossa koronaviruksen taloudellisten ja terveydellisten vaikutusten lieventämiseen. Esitämme muun muassa 150 miljoonan euron lisäpanostusta, joka mahdollistaa yksinyrittäjäkohtaisen korkeintaan 2 000 euron tuen. On välttämätöntä tehdä kaikki mahdollinen suomalaisten yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi, RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Hallitus esittää 600 miljoonan euron lisämäärärahaa suojavarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan Huoltovarmuuskeskuksen kautta.

- Haluamme tietysti varmistaa kansalaisten riittävän suojaamisen ja yhteiskunnan toimimisen kriisin aikana. Myös sairaala- ja terveydenhuoltohenkilökunnan on voitava tuntea olevansa turvassa. Heidän jokainen työpäivänsä on elintärkeä. Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia. Emme tiedä varmuudella milloin ja miten tämä kriisi päättyy, mutta voimme varmistua siitä, että kaikille sairastuneille riittää hoitoa ja välineitä. Nyt tehdyt päätökset tehdään käsillä olevaan faktaan pohjautuen, Henriksson sanoo.

Hallitus osoittaa lisämäärärahaa rikosasioiden käsittelyyn ja rangaistusten täytäntöönpanoon. Poliisien saamien lisämäärärahojen ansiosta oikeuslaitosten työmäärän odotetaan lisääntyvän sen seurauksena, että useampia rikoksia ratkaistaan.

- Rikosasioiden määrät ovat kasvaneet ja on tärkeää, että käsittelyajat eivät veny liian pitkiksi. Erityisesti syyttäjät ovat olleet kovan paineen alla ja hallitus vastaa nyt tähän tarpeeseen. Voimme näillä päätöksillä turvata oikeusvaltion sujuvan toiminnan ja vahvistaa kansalaisten oikeusturvaa, Henriksson sanoo.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on huolissaan erityisesti nuorten työmarkkinatilanteesta.

- Panostukset koulutukseen ja nuorisotoimintaan ovat elintärkeitä etenkin käsillä olevan kriisin aikana. Meidän on yhteiskuntana varmistettava, että nuori sukupolvi ei joudu alakynteen työmarkkinoilla - että ennalta ehkäisemme syrjäytyneisyyttä ja että usko tulevaisuuteen säilyy, Blomqvist sanoo.

Kuntien talous on viimeisten vuosien aikana heikentynyt ja korona-kriisi on heikentänyt kuntien tilannetta entisestään. Lisätalousarviossa hallitus esittää ensimmäisenä toimenpiteenä 547 miljoonan euron lisärahoitusta kompensoimaan väliaikaisesti kuntien verotulojen menetyksiä.

- Verotulojen menetykset ja korona-pandemian seurauksena kasvaneet terveydenhuollon kustannukset kuormittavat tällä hetkellä kuntien valmiiksi kiristynyttä taloutta. Kuntien tilanteen helpottamiseksi hallitus on tässä talousarviossa päättänyt ensi vaiheessa kompensoida kunnille aiheutuneet tilapäiset veromenetykset. Vuoden 2020 kolmannessa lisätalousarviossa kunnille myönnettävää tukea lisätään yhteensä vähintään miljardi euroa, Henriksson sanoo.

Suomen omavaraisuuden varmistamiseksi tarvitaan suuri määrä toimenpiteitä. Kotimainen ruuantuotanto ja kalatalous tarvitsevat tukea.

- On tärkeää, että voimme tukea kotimaista ruuantuotantoa väliaikaisella 30 miljoonan euron ylimääräisellä yritystuella ja kalataloutta 10 miljoonalla eurolla. Riittävän suuren omavaraisuusasteen merkitys on tullut selväksi viime aikoina, ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

Haastattelupyynnöt:
Niklas Mannfolk, ministeri Henrikssonin erityisavustaja, 050 306 3990
Anders Portin, ministeri Blomqvistin erityisavustaja, 040 586 6179

Lisätietoja:
Camilla Mäkinen, talouspoliittinen erityisavustaja, 050 462 8276