Pressmeddelanden

Blomqvist: Enträget lobbande kan löna sig

Skriven den .
Riksdagsledamot Thomas Blomqvist känner sig nöjd med de 2,6 miljoner som man tilldelat Hangö-Hyvinge banan i Finansutskottets budgetförhandlingar.

- Elektrifieringen av Hangö-Hyvinge banan är något vi jobbat för länge och att man nu valt att tilldela 2,6 miljoner till projektet visar på att enträget lobbande verkligen kan ge resultat.

Blomqvist: Låt inte kompetenta taxichaufförer falla emellan!

Skriven den .
För tillfället bereds en ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare. I utkastet föreslås bl.a. att körtillståndets övre åldersgräns på 70 år slopas. Enlig lagförslaget skulle det istället beviljas två år i sänder ifall personen fyllt 68 år och uppfyller kraven på hälsomässiga förutsättningar.

Blomqvist: Satsningar på infrastruktur är satsningar på tillväxt

Skriven den .
Pressmeddelande 27.9.2013

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) lämnade idag in sex budgetmotioner till riksdagen, varav fyra rör satsningar på infrastruktur.  Blomqvist motionerar om ett ökat anslag på 10 miljoner för Riksväg 25 och sammanlagt 6,1 miljoner för basvägnätet i Nyland som innehåller allt från beläggning av vägar till byggande av lättrafikleder.

Blomqvist: Gör värderingen av vattenområden mer skälig!

Skriven den .
I ett skriftligt spörsmål till regeringen efterlyser riksdagsledamot Thomas Blomqvist att värderingen av vattenområden i samband med arvs- och gåvobeskattningen blir mer skälig. Blomqvist frågar vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att vattenområdenas olika särdrag bättre än tidigare tas i beaktande vid värderingen.

Blomqvist: Lokalt fångad fisk som foder vid fiskodlingar!

Skriven den .
Fisk från Östersjön, som inte duger för konsumtion, borde få användas som foder i fiskodling. Så säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist, som i ett skriftligt spörsmål till regeringen efterlyser åtgärder för detta.

I Finland odlas årligen cirka 8-10 miljoner kilogram livsmedelsfisk. Tack vare den inhemska fiskodlingen kan konsumenterna handla närproducerad fisk, och förädlingsindustrin samt handeln kan förses med inhemska råvaror. På lokal nivå har fiskodlingarna en betydande sysselsättande effekt och är av märkbar ekonomisk betydelse.