Pressmeddelanden

Blomqvist: Satsningar på infrastruktur är satsningar på tillväxt

Skriven den .
Pressmeddelande 27.9.2013

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) lämnade idag in sex budgetmotioner till riksdagen, varav fyra rör satsningar på infrastruktur.  Blomqvist motionerar om ett ökat anslag på 10 miljoner för Riksväg 25 och sammanlagt 6,1 miljoner för basvägnätet i Nyland som innehåller allt från beläggning av vägar till byggande av lättrafikleder.

Blomqvist: Gör värderingen av vattenområden mer skälig!

Skriven den .
I ett skriftligt spörsmål till regeringen efterlyser riksdagsledamot Thomas Blomqvist att värderingen av vattenområden i samband med arvs- och gåvobeskattningen blir mer skälig. Blomqvist frågar vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att vattenområdenas olika särdrag bättre än tidigare tas i beaktande vid värderingen.

Blomqvist: Lokalt fångad fisk som foder vid fiskodlingar!

Skriven den .
Fisk från Östersjön, som inte duger för konsumtion, borde få användas som foder i fiskodling. Så säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist, som i ett skriftligt spörsmål till regeringen efterlyser åtgärder för detta.

I Finland odlas årligen cirka 8-10 miljoner kilogram livsmedelsfisk. Tack vare den inhemska fiskodlingen kan konsumenterna handla närproducerad fisk, och förädlingsindustrin samt handeln kan förses med inhemska råvaror. På lokal nivå har fiskodlingarna en betydande sysselsättande effekt och är av märkbar ekonomisk betydelse.

Blomqvist: Beakta det nyländska skogsbruket i landskapsplanen!

Skriven den .

I sitt öppningsanförande på seminariet om skogsbruk i metropolområdet betonade riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) vikten av att trygga verksamhetsförutsättningarna för ett aktivt skogsbruk i Nyland. Blomqvist underströk att skogsbruket fortfarande är en mycket betydelsefull näring, och att det är viktigt att vi sköter om våra ekonomiskogar för att kunna garantera en effektiv produktion.

Budgetmotioner om riksväg 25, leder för lättrafik och landsbygdsrådgivningen

Skriven den .

Ett genomgående tema för riksdagsledamot Thomas Blomqvists (SFP) motioner är vikten av tillräckliga satsningar på vårt vägnät. Ett fungerande nätverk av vägar underlättar människors vardag och är en grundläggande förutsättning för ett aktivt näringsliv. Vägnätets skick har även en stor betydelse för trafiksäkerheten.

Blomqvist, Gästgivars, Nauclér och Östman: Viktigt att stöda våra svenskspråkiga företagare!

Skriven den .

I tre skriftliga spörsmål till regeringen lyfter kristdemokraternas Peter Östman och svenska riksdagsgruppens Thomas Blomqvist, Lars Gästgivars och Elisabeth Nauclér upp de svenskspråkiga företagarnas verksamhetsförutsättningar. I sina spörsmål tar riksdagsledamöterna fasta på den bristfälliga svenskspråkiga kommunikationen eller verksamheten inom tullen, Finpro och Finlands standardiseringsförbund (SFS).