Pressmeddelanden

Blomqvist: Bönderna med i röjningsarbetet efter stormar!

Skriven den .

Stormarna som drog in över vårt land efter julen 2011 visade hur sårbart vårt eldistributionsnät är. I januari öppnade Arbets- och näringsministeriet en kanal på sin webbplats där de ber medborgarna komma med idéer om hur eldistributionen kunde förbättras.

Blomqvist ställde spörsmål om reformen av de nyländska arbets- och näringsbyråerna

Skriven den .

I ett spörsmål till regeringen lyfter riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) upp den omstrukturering av de nyländska arbets- och näringsbyråerna som är att vänta. Reformen har sin grund i riktlinjer som Arbets- och näringsministeriet dragit upp gällande utvecklingen av arbets- och näringsbyråerna i landet. I praktiken torde omorganiseringen innebära att utbudet av tjänster koncentreras allt mer till webben, medan antalet byråer minskar. Blomqvist bad därför att få höra hur regeringen ämnar se till att den faktiska tillgången till service inte minskar i samband med reformen.

Blomqvist: Basväghållningen avgörande för bygderna!

Skriven den .

Under den gångna veckan har riksdagen diskuterat regeringens proposition till statsbudget för år 2012. I remissdebatten lyfte riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) upp vikten av att hålla den existerande infrastrukturen i skick.

Pressmeddelande om Sjundeå

Skriven den .

Riksdagsledamöterna Christina Gestrin och Thomas Blomqvist:

Sjundeå kommunfullmäktige beslöt ordna en folkomröstning om en eventuell samgång med Lojo uttryckligen för att politikerna ville höra kommuninvånarna. Valresultatet visar att en klar majoritet av Sjundeåborna inte vill att Sjundeå sammanslås med Lojo.

Blomqvist: Nylands Brigad är en viktig del av det finländska försvaret!

Skriven den .

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) är oroad över Sannfinländarnas inställning till Nylands Brigad. Sannfinländarnas nyinvalde riksdagsledamot, Jussi Niinistö, har uttalat sig om partiets försvarspolitiska åsikter. Till Yles TV- nyheter säger han att partiet inte vill minska på garnisonernas antal, men om någon garnison måste dras in, står Nylands Brigad högst på nedskärningslistan. Enligt Niinistö finns det vare sig militär- eller regionpolitiska grunder för brigadens existens, utan enbart språkpolitiska orsaker.