Pressmeddelanden

Metsitystuki on käytännön ilmastotyö

Skriven den .

Hallitus päätti tänään, hallitusohjelman ja hallituksen alkuvuodesta pidetyn Vuosaaren ilmastokokouksen päätösten mukaisesti, väliaikaisesta metsitystuesta. Metsitystuella lisätään hiilensidontaa ja pyritään siten hillitsemään ilmastonmuutosta.

– Metsitys on hyvin konkreettinen toimenpide hiilen sitomiseksi ja hiilinielujen vahvistamiseksi, sanoo Thomas Blomqvist, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri. Tukea jota suunnataan joutomaille, on yksi askel hallituksen tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraalius Suomessa vuonna 2035.

Stöd till beskogning är praktiskt klimatarbete

Skriven den .

Regeringen beslöt i dag, enligt regeringsprogrammet och beslut gjorda på regeringens klimatmöte i Nordsjö tidigare i år, om ett temporärt stöd för beskogning för att öka kolbindningen och på så vis bekämpa klimatförändringen.

– Beskogning är en mycket konkret åtgärd för att binda kol och skapa så kallade kolsänkor, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Stödet som riktas till områden som inte annars nyttjas är ett steg på vägen för att uppnå regeringens mål om ett klimatneutralt Finland år 2035.

Henriksson och Blomqvist om sote-modellen: Ett viktigt steg i rätt riktning, men bred diskussion krävs

Skriven den .
Pressmeddelande 5.6.2020

Regeringen presenterade idag de centrala förslagen i den nya social- och hälsovårdsreformen. SFP:s ministrar Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist anser att det är viktigt att reformen nu kommit så här långt.

- Denna reform görs för att social- och hälsovården i vårt land skall bli ännu bättre och för att vi ska få en modell som bär oss långt in i framtiden. Vi gör det för att patienten ska få rätt vård i rätt tid, och för att trygga jämlikhet inom vården oberoende av var vi bor. Jag är speciellt glad att vi kunde hitta en särlösning för Nyland. Utan den hade de olika områdena blivit alltför olika till sin struktur och tanken på landskap med beslutsfattande relativt nära medborgarna hade inte förverkligats här. Nyland hade blivit orimligt stort - nu kan vi trygga att landskapen och beslutsfattandet finns närmare människan, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

En tilläggsbudget av sin tid

Skriven den .
Pressmeddelande 2.6.2020

Regeringen kom idag överens om en fjärde tilläggsbudget. Minister Thomas Blomqvist säger att tilläggsbudgeten inger framtidstro och är samtidigt ett steg i rätt riktning då det gäller att också ekonomiskt sett ta Finland ur coronakrisen.

- I tilläggsbudgeten har vi flera satsningar som bidrar till att minimera konsekvenserna av krisen och lägger grunden för en bättre framtid. Det paket vi nu inom regeringen kommit överens om stöder såväl kommuner, företagare som infrastruktur, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

- Det är bra att vi nu kunnat fatta beslut om att satsa på barn och unga, på utbildning, forskning och utveckling. De här är en viktig investering med tanke på framtiden, säger Thomas Blomqvist.

Koronakriisissä on huomioitava tasa-arvo

Skriven den .
Lehdistötiedote 8.5.2020

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist painottaa, että tasa-arvokysymykset on huomioitava koronakriisin käsittelyssä.

Helsinki Graduate School of Economicsin eilen julkaiseman raportin mukaan Kela-tuen tarve on kasvanut koronakriisin aikana. Tämä koskee sekä työttömyyskorvauksia että asumistukea. Kriisi on koetellut kaikkia aloja ja eri ryhmiä, mutta suurin kasvu on havaittu nuorten naisten keskuudessa, koska kriisi on iskenyt rajusti naisvaltaisiin palvelualoihin.

- Minulla on suuri ymmärrys aloilla vallitsevasta huolesta, Blomqvist sanoo. Koronakriisi vaikuttaa koko yhteiskuntaan, mutta meidän on samalla oltava tietoisia siitä, miten kriisi vaikuttaa eri ryhmiin niin kriisin aikana kuin elvytystoimenpiteiden kannalta. On tärkeää, että tasa-arvo otetaan huomioon koronakriisin hallinnassa, Blomqvist sanoo.

Jämställdhetsaspekten ska beaktas i coronakrisen

Skriven den .
Pressmeddelande 8.5.2020

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, understryker att jämställdhetsaspekten behöver beaktas i hanteringen av coronakrisen.

En FPA-rapport av Helsinki Graduate School of Economics som publicerades igår visar att behovet av FPA-stöd ökat under coronakrisen, såväl gällande arbetslöshetsersättning som bostadsstöd. Alla branscher och grupper drabbas, men den största ökningen syns bland unga kvinnor, eftersom krisen slagit hårt mot kvinnodominerade servicebranscher.

- Jag har stor förståelse för oron i de branscher som drabbas, säger Blomqvist. Hela samhället drabbas, men vi bör samtidigt vara medvetna om hur olika grupper påverkas, både under krisen och med tanke på återhämtningsåtgärderna. Det är viktigt att jämställdheten beaktas i skötseln av coronakrisen, säger Blomqvist.