Pressmeddelanden

Regeringens massiva stödpaket är både välkommet och nödvändigt

Skriven den .
Pressmeddelande 20.3.2020

- För att dämpa de negativa ekonomiska följdverkningar som coronaviruset orsakar, har vi i dag i regeringen fattat ett viktigt beslut om ett aldrig tidigare skådat stödpaket. Regeringens beslut innebär en satsning på 15 miljarder euro och tillsammans med andra statliga åtgärder från Finlands Bank, Finnvera och Finansinspektionen stiger det statliga stödpaketet till ungefär 50 miljarder, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

I paketet ingår konkreta åtgärder som hjälper alla företagsformer och åtgärder som tar sikte på att förhindra att företag går i konkurs och åtgärder med vilka vi bekämpar en massarbetslöshet.

Jämställdhetsarbetet fortsätter

Skriven den .
Pressmeddelande 19.3.2020

Idag uppmärksammar vi Minna Canth, och det arbete som gjorts under många årtionden för att stärka jämställdheten i vårt land. Under de exceptionella omständigheter som nu råder, blir det extra tydligt hur viktigt det jobb är som görs inom de kvinnodominerade branscherna för att trygga samhällets grundfunktioner.

- Nu spelar många traditionellt kvinnodominerade yrkesgrupper – såsom vården, småbarnspedagogiken, utbildningen och servicebranschen – en avgörande roll, och bär ett stort ansvar för vårt samhälles välbefinnande, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Jag är djupt tacksam och känner respekt inför den yrkeskunnighet och stresstålighet som de anställda, oberoende av kön, inom de här sektorerna nu visar prov på. De tryggar var och en finländares vardag och hälsa.

De nordiska gränshindren ska bort

Skriven den .
Pressmeddelande 13.3.2020

Riksdagen diskuterade under torsdagen nordiska gränshinder. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, konstaterade i sitt inledningsanförande att de nordiska länderna redan mycket länge, alltsedan början av 1950-talet arbetat för att underlätta praktiskt samarbete och samröre mellan invånarna. I snart sjuttio år, har det för nordiska medborgare varit möjligt att röra sig mellan länderna utan pass. De nordiska länderna har varit föregångare.

”Nu står vi inför nya utmaningar och fortfarande finns det flera saker som vi kunde göra bättre. De gränshinder vi har i dag är inte längre konkreta hinder vid gränserna, utan en lång rad omständigheter som försvårar vardagen för medborgarna och företagen,” säger minister Blomqvist.

Faktorer som hindrar ett mera fördjupat samarbete gäller t.ex. skillnader i byggnadsbestämmelser, erkännandet av yrkesbehörighet, begränsningar i utbudet av TV-tjänster eller möjligheten att nyttja digitala tjänster.

Antakaa Raaseporin sairaalan jatkaa!

Skriven den .
Lehdistötiedote 3.3.2020

Keskustelu Raaseporin sairaalan tulevaisuudesta käy kuumana. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) käsittelee asiaa ja tulee keväällä antamaan lausuntonsa, joka perustuu Raaseporin sairaalan toimintamallia käsittelevän työryhmän loppuraporttiin. Silloin päätetään jos sairaala voi tulevaisuudessa tarjota yhteispäivystystä vai ei. Lakkautettu yhteispäivystys Raaseporin sairaalassa tarkoittaisi, että anestesiaa vaativat leikkaukset lopetettaisiin.

- Olen vilpittömästi huolissani Länsi-Uudenmaan väestön yhtäläisestä oikeudesta terveydenhuoltoon ja heidän potilasturvallisuudestaan. Jos Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus päättää luopua laajasta päivystyksestä, he heikentävät alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa Länsi-Uudellamaalla.Tätä ei voida hyväksyä, ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

Låt Raseborgs sjukhus fortsätta!

Skriven den .
Pressmeddelande 3.3.2020

Diskussionen om Raseborgs sjukhus osäkra framtid går het. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har frågan på sin agenda och kommer i vår att ge sitt utlåtande om en arbetsgrupps slutrapport om verksamhetsmodellen för sjukvården på Raseborgs sjukhus. Då avgörs om sjukhuset i framtiden kan fortsätta med samjour eller inte. En slopad samjour vid Raseborgs sjukhus skulle betyda att operationer under anestesi skulle upphöra.

- Jag är uppriktigt oroad för den västnyländska befolkningens rätt till jämlik vård och deras patientsäkerhet i framtiden. Ifall Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse väljer att slopa vår omfattande jour kommer de att försvaga den regionala och sociala jämlikheten i Västnyland. Det är helt oacceptabelt, säger minister Thomas Blomqvist.

Ett viktigt steg mot en jämställd familjeledighet

Skriven den .
Pressmeddelande 5.2.2020

Enligt den planerade familjeledighetsmodellen som presenterades i dag ökar det sammanlagda antalet dagpenningsdagar. Båda föräldrarna får en lika stor kvot, 164 dagar, varav den ena föräldern kan ge den andra 69 dagar ur den egna kvoten.

Enligt jämställdhetsminister Thomas Blomqvist är reformen av familjeledigheterna ett viktigt steg framåt. Reformen framskrider med fokus på familjers och barns välmående och att jämställdheten i arbetslivet främjas.

– Uppdateringen av familjeledigheterna behövs. Den medför ökad flexibilitet, vilket underlättar familjernas vardag samtidigt som den beaktar olika slags familjekonstellationer. Jag är också övertygad om att reformen i långa loppet också stöder sysselsättningen, säger Blomqvist.