Tal

Inlägg i debatten i plenum om social- och hälsovårdsreformen

Skriven den .
Inlägg i plenum 18.11.2015

Fru talman! Det är bra att den här reformen har tagit ett steg framåt, men ännu finns det en hel del frågor. Jag skulle här fokusera på den svenskspråkiga servicen. Också när man går in för valfrihet, vilket är bra, så måste det här beaktas, så att det säkert finns serviceproducenter som kan ge svenskspråkig service. Det här ansvaret ligger nu på de här självstyrande områdena.

Interpellation om konsekvenserna av regeringens trafikpolitiska mål

Skriven den .
Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Thomas Blomqvist 17.11.2015

Värderade talman,

För att spara 15 miljoner euro minskar regeringen upphandlingen av trafiktjänster som lämnar många orter helt utan tågförbindelse. Staten har under två tidigare valperioder satsat närmare 1 miljard euro på banavsnittet Seinäjoki-Uleåborg – nu dras tågturer in på det avsnittet. Det här är exempel på vad som händer inom spårtrafiken. Det kan inte vara klok politik.

En politiker måste vänja sig vid att få arga brev av sina väljare – det måste man tåla som beslutsfattare. Det är ändå inte många gånger som jag under mina snart nio år i riksdagen har fått så många arga brev på eposten som nyheten gick ut att Y-tåget mellan Helsingfors och Karis läggs ned.

Muntliga fråga under riksdagens frågetimme 12.11

Skriven den .
Riksdagens muntliga frågestund 12.11
Muntlig fråga om kompensation till svinköttsproducenterna med anledning av EU:s sanktioner mot Ryssland

Herr talman! Det importförbud som Ryssland infört som svar på EU:s sanktioner mot landet slår hårt mot lantbrukssektorn. Därför har EU-parlamentet anslagit 500 miljoner för att lindra de här effekterna.

Partidagstal 6.6.2015

Skriven den .
Ordförande, bästa partidag

Enligt republiken Finlands grundlag är finska och svenska landets nationalspråk. Det svenska språket har alltså en stark konstitutionell ställning. När Finland förklarade sig självständigt 1917 stadfästes språkens likaberättigande tack vare svenskans djupa rötter i vår historia. Regeringen Sipilä konstaterar i sitt program att man ska respektera landets två nationalspråk i enlighet med grundlagen. Det är förstås bra, men det räcker inte.

Regeringsprogrammet

Skriven den .
Tal i debatten om regeringsprogrammet 2.6.2015

Värderade fru talman! Jag vill börja med att konstatera att regeringsprogrammet innehåller flera bra skrivningar, målsättningar och åtgärder. Inte minst satsningarna på företagare och företagsamhet är bra, likaså målsättningen att minska onödig reglering och överflödig byråkrati. Också analysen av den ekonomiska situationen vi befinner oss i är bra och flera av åtgärderna som tar sikte på att balansera statsekonomin kan understödas. 

Skolsvenskan

Skriven den .
Inlägg i debatten i plenum 5.3.2015 om förslaget till att göra svenskan frivillig i skolan

Arvoisa herra puhemies, ärade talman!

Jag vill till först rikta ett tack till kulturutskottet som gett ett bra betänkande som grund för den här debatten. Betänkandet lyfter upp hur viktigt det är att vi studerar språk i största allmänhet, att studier i ett språk hjälper till när vi ska lära oss andra och att forskningsresultat visar att ju flera språk man studerar, desto lätttare blir det att lära sig flera nya. Globalt sett är det till och med vanligare med två- och flerspråkighet än enspråkighet.

Gruppanförande i remissdebatten

Skriven den .
Gruppanförande i remissdebatten 24.2.2015 angående Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Värderade herr talman!

Det är bra att riksdagen kan föra en grundlig debatt om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. Som det konstateras i statsrådets redogörelse är säkerhetsläget i Irak fortsatt svårt. Radikalislamistiska terroristorganisationen Isil behärskar omfattande territorier i Irak. Kort kan man säga att Isil är ett hot mot alla. Det här kan vi inte heller i vårt land blunda för. Finland ska ta sitt ansvar och vara med och tackla problemet. Regeringen har för ett år sedan fattat ett principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av terrorism. Fokus i bekämpningen ligger på det förebyggande arbetet. För att motverka radikalisering och extremism behövs en politik som förebygger utslagning och diskriminering.