Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Sociala Medier

Regeringen publicerade i dag en överenskommelse på 300 miljoner euro för att stöda det inhemska jordbruket. Stödpaketet är ytterst viktigt. Det är en akut åtgärd för att göra det möjligt för de finländska jordbrukarna att producera inhemsk mat, trots att jordbruket står mitt i en ...svår kostnadskris. Stödpaketet är viktigt, inte bara för odlarna och jordbruket, utan för vår självförsörjning och beredskap i ett läge där Rysslands anfallskrig i Ukraina starkt rubbar världsmarknaden på lantbruksprodukter.

Beslutet innebär bland annat att vi under detta år temporärt höjer vissa nationella stöd med ca 150 miljoner euro och ökar lantbrukets energiåterbäring temporärt med 45 miljoner euro. Det här är åtgärder som inverkar rätt snabbt och bidrar till att förbättra likviditeten hos jordbrukarna.

Image for shared link
Thomas Blomqvist: Viktiga beslut för landets självförsörjning - sfp.fi

Regeringen publicerade i dag en överenskommelse på 300 miljoner euro för att stöda det inhemska jordbruket.

sfp.fi

Arbetet mot sexuella trakasserier och trakasserier av olika slag kräver mångsidiga åtgärder, och inte minst en attitydförändring. Det är viktigt att man ingriper i alla former av trakasserier, och att åtgärder har effekt. Särskilt personer i ledarskapsställning, men också alla som ...bevittnar trakasserier, har här en stor roll.

Sexuella trakasserier kan aldrig accepteras. Det är ett alltför vanligt och utbrett fenomen i alla delar av samhället. På individplan är varje fall ett för mycket, och på samhällsnivå handlar det om ett betydande jämställdhetsproblem.

Image for shared link
Blomqvist: Arbetet mot sexuella trakasserier kräver en attitydförändring - sfp.fi

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, understryker vikten av att alla fall av sexuella trakasserier tas på allvar...

sfp.fi

Då det stormar på det politiska världshavet framträder få saker så tydligt som vikten av samarbete. I dag firar vi Nordens dag. I år har det gått 60 år sedan de nordiska länderna undertecknade Helsingforsavtalet, den juridiska ramen för det officiella nordiska samarbetet.

I dag ...är det nordiska samarbetet en naturlig och självklar del av vår vardag och vår identitet. Den nordiska gemenskapen är vår viktigaste referensram. Vi samarbetar brett inom olika områden och på olika nivåer, officiellt och inofficiellt, innanför och utanför Nordiska ministerrådets ramar.

Det nordiska samarbetet anses som så självklart att alla dagar på sätt och vis är nordiska dagar. Men de två senaste åren har visat att inget kan tas för givet. Läs min insändare i dagens HBL 👇

Image for shared link
Insändare: I Norden är vi starkare ju mer vi samarbetar

De senaste dryga två åren har vi levt i en tid av osäkerhet. Coronapandemin kom och ruskade om våra rutiner och tvingade oss att anpassa vår...

www.hbl.fi

Idag firar vi Nordens dag. I en osäker värld framhävs betydelsen av samarbete. Vårt nordiska samarbete är oerhört viktigt och mer relevant än kanske någonsin. Samarbete och enighet är det bästa svaret vi kan ge Putins Ryssland. I det här sammanhanget betonas förutom vårt nordiska ...samarbete, även samarbetet med EU, Storbritannien, USA och övriga likasinnade.

Suomen viime vuoden Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskaudella keskityimme koronapandemiasta oppimiseen, ja yhtenä keskeisenä tavoitteena oli pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen huoltovarmuuden ja varautumisen alalla. Yhdessä voimme parantaa yhteiskuntiemme resilienssiä ja varautua paremmin erilaisiin kriiseihin. Meidän tulee jatkaa yhteistyömme kehittämistä ja vahvistamista. Pohjoismaissa olemme vahvempia mitä enemmän teemme yhteistyötä.

Image for shared link
Blomqvist: Samarbete gör oss starkare i Norden - sfp.fi

Den 23 mars firar vi Nordens dag. På den här dagen, för 60 år sedan, undertecknades Helsingforsavtalet, vilket är den juridiska ramen för det...

sfp.fi

Demokratia on hyökkäyksen kohteena Euroopassa. Ukrainalaiset käyvät kovaa kamppailua maansa ja henkensä puolesta. Vapautensa ja demokratiansa puolesta. He käyvät kamppailua, jota heidän ei ikinä olisi pitänyt joutua käymään. Venäjän hyökkäys on perusteeton ja laiton. Puolustamaton ...teko. Suomi, kuten koko läntinen maailma ja useimmat maat maailmassa, tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen.

Tärkeintä juuri nyt on tukea Ukrainaa ja ukrainalaisia. Humanitaarisen avun lisäksi, Suomi on myös antanut materiaaliapua, mukaan lukien aseellista apua. Suomi tukee tietenkin Ukrainaa myös osana Euroopan unionia. Tässä yhteydessä on huomionarvoista, miten päättäväisesti ja yhtenevästi EU on toiminut tukiessaan Ukrainaa eri tavoin. Esimerkiksi ennennäkemättömän laajat pakotteet Venäjää vastaan, ja Ukrainalle Euroopan rauhanrahaston kautta annettava tuki, joka käsittää myös aseellista materiaalia, kertovat tilanteen poikkeuksellisuudesta ja vakavuudesta.

Venäjän hyökkäys on aiheuttanut humanitaarisen tragedian. Kirjoittaessani tätä (14.3.) yli kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainan sotaa; lukiessasi tätä luku on varmasti huomattavan korkeampi. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n johtajan mukaan Euroopassa on nopeimmin kehittyvä pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Samalla siviilien tilanne sota-alueilla käy yhä sietämättömämmäksi. Venäjän sotatoimet ovat kohdistuneet myös siviilikohteisiin, ja humanitaarinen tilanne maassa on äärimmäisen huolestuttava.

Auttamisen halu on kova. Suomalaiset, kuten hyvin monet muutkin, haluavat auttaa ukrainalaisia hädän keskellä. Ukrainasta pakenevien auttamiseksi EU otti ensimmäistä kertaa käyttöön tilapäisen suojelun direktiivin. Tämä tarkoittaa, että ukrainalaisille voidaan nopeasti tarjota suojaa, ja heillä on pääsy esimerkiksi terveydenhuollon palveluihin ja mahdollisuus tehdä töitä. Tämäkin on merkki vahvasta solidaarisuudesta.

On selvää, että sodalla tulee olemaan pitkäaikaiset seuraukset. Kaikkia vaikutuksia on mahdotonta tässä vaiheessa tietää. Tilanne on vaikeasti ennakoitava ja jatkunee jännitteisenä. Suomella on hyvä valmius vastata erilaisiin tilanteisiin. Huoltovarmuutemme on hyvällä tasolla, samoin sotilaallinen puolustuskykymme. Samalla meidän on jatkuvasti parannettava valmiuttamme, ja tämän myös teemme. Meidän on esimerkiksi ryhdyttävä lisätoimiin energian saatavuuden ja elintarviketuotannon turvaamiseksi.

Sodan seurauksena tuntemamme maailma on murroksessa. Turvallisuusympäristömme on muuttunut rajusti, ja meidän on reagoitava siihen. Venäjän pyrkimykset luoda etupiirejä Eurooppaan eivät ole hyväksyttäviä. Suomessa meidän on nyt huolellisesti ja yhdessä arvioitava turvallisuuspoliittinen linjauksemme. On arvokasta, että tästä vallitsee laaja yksimielisyys. Natojäsenyyttä on ehdottomasti harkittava vakavasti. Olen jo pitkään ollut sitä mieltä, että Natojäsenyyden hyödyt ovat haittoja suuremmat. Tärkeintä tässä tilanteessa on, että keskustelemme ja löydämme yhdessä parhaan ja mahdollisimman laajaa kannatusta nauttivan turvallisuuspoliittisen ratkaisun Suomelle.

Kun Putin hyökkäsi Ukrainaa vastaan, hän hyökkäsi koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan, mutta myös kansainvälistä oikeutta ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä vastaan. Hyökkäys loukkaa kansainvälisen yhteisön peruspilareita ja on siten uhka maailmanrauhalle. Meidän on puolustettava periaatteitamme. Epävarmassa maailmantilanteessa yhteistyömme Pohjoismaiden, EU:n, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja muiden saman mielisten maiden kanssa korostuu. Yhtenäisyys on paras vastaus Putinin Venäjälle.

Kolumni julkaistu Etelä-Uusimaa lehdessä 17.3.2022

https://issuu.com/etela/docs/eun221703/6

Image for shared link
Taistelu sotaa vastaan

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist kirjoittaa kolumnissaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen seurauksista.

etela.com

Vi måste trygga vår inhemska matproduktion och självförsörjningsgrad. Lantbruket befinner sig i en djup lönsamhetskris, och utan åtgärder finns en stor risk att flera lantbruksproducenter måste sluta sin verksamhet. Förutom den personliga kris det här skulle medföra för de berörda ...inom branschen, handlar det också om att trygga vår livsmedelsförsörjning. Därför är det paket som nu bereds av enorm betydelse.

Kotimaisen ruoantuotannon ja huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitaan pitkäaikaisia ratkaisuja. Maataloussektori oli jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan erittäin haastavassa tilanteessa. On tärkeää, että jatkamme työtä kotimaisen ruoantuotantomme turvaamiseksi kaikissa tilanteissa, myös pitkällä tähtäimellä.

Image for shared link
Blomqvist: Stödpaket för lantbrukssektorn är nödvändigt - sfp.fi

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över regeringens beslut om att bereda ett stödpaket på 300...

sfp.fi

"Naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ihmisoikeuskysymys, jonka torjumiseen on sitouduttu monilla kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla. Suomi on sitoutunut muun muassa ns. Istanbulin sopimuksena tunnetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen toimeenpanoon. Sopimus tuli voimaan Suomessa... vuonna 2015.

Sopimus velvoittaa sen ratifioineita maita toimimaan pitkäjänteisesti ja koordinoidusti naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuolistuneen väkivallan vähentämiseksi. Sopimus velvoittaa Suomea toimimaan myös sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi yhteiskunnan eri sektoreilla. Naisiin kohdistuva väkivalta on sopimuksessa määritelty naisiin kohdistuvaksi rakenteelliseksi syrjinnäksi.

Sopimuksen voimaantulo on vauhdittanut Suomessa työtä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja tuonut ilmiön aiempaa laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun."

"Våldet mot kvinnor är en global människorättsfråga, och vi har förbundit oss till att bekämpa det genom flera internationella människorättskonventioner. Finland har bland annat förbundit sig till genomförandet av den konvention av Europarådet som kallas Istanbulkonventionen. Konventionen trädde i kraft i Finland år 2015.

Konventionen förpliktar de länder som ratificerat konventionen att vidta långsiktiga och samordnade åtgärder för att minska våldet mot kvinnor och könsrelaterat våld. Enligt konventionen ska Finland främja jämställdheten också inom samhällets samtliga sektorer. I konventionen definieras våld mot kvinnor som en form av strukturell diskriminering av kvinnor.

Efter att konventionen trädde i kraft har arbetet för att förebygga våld mot kvinnor och familjevåld tagit fart och lyfts fram mera än tidigare i samhällsdebatter."

https://stm.fi/-/istanbulin-sopimus-velvoittaa-toimimaan-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-torjumiseksi-ja-sukupuolten-tasa-arvon-edistamiseksi?languageId=fi_FI

https://stm.fi/-/istanbulin-sopimus-velvoittaa-toimimaan-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-torjumiseksi-ja-sukupuolten-tasa-arvon-edistamiseksi?languageId=sv_SE

Image for shared link
Istanbulin sopimus velvoittaa toimimaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi - Sosiaali- ja terveysministeriö

Elämme epävarmoja aikoja maailmaa ravistelevien kriisien keskellä. Jo muutaman vuoden olemme pakon edessä etsineet uusia toimintatapoja ...

stm.fi

Krig och konflikter har ofta särskilt negativa effekter på kvinnor och flickor. Det är oerhört viktigt att vi nu stöder ukrainska kvinnor och flickor i deras svåra situation, påminner minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, om i dag.

🐞🐞🐞
...
Sota ja konfliktit vaikuttavat usein erityisen negatiivisesti naisten ja tyttöjen elämään. Nyt on erittäin tärkeää, että tuemme ukrainalaisia naisia ja tyttöjä heidän vaikeassa tilanteessaan, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

#kvinnodagen #naistenpäivä