Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Inlägg i debatten om huvudklass 31 Kommunikationsministeriets förvaltningssområde i regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten 2019

Arvoisa puhemies, värderade talman!
Som vi alla vet har vi en ganska stor reparationsskuld i vårt trafiknät. Den uppgår nu till 2,5 miljarder euro, och den här skulden har uppstått under många års tid för att vi helt enkelt inte här i riksdagen — och inte flera regeringar efter varandra — har lyckats avsätta tillräckliga medel för att sköta den här saken.

I den trafikpolitiska redogörelsen som riksdagen godkände under förra valperioden slogs det fast att vi ska satsa på att förbättra befintlig infrastruktur innan vi börjar bygga nytt, och det tycker jag fortfarande är klokt. Jag tycker att vi ska satsa på de vägar och järnvägar som vi alla vet att är i dåligt skick. Sedan när vi har satt dem i skick kan vi fundera på att bygga nytt. Till exempel behöver kustbanan grundförbättras och banans kapacitet ökas med dubbla spår. Om man ska bygga nya tågbanor tycker jag att man borde bygga österut från Helsingfors längs kusten, Borgå och Lovisa och så vidare.

Arvoisa puhemies!
Hanko—Hyvinkää-rata on Etelä-Suomen ainoa merkittävä tavaraliikenteen rata, jota ei ole sähköistetty, vaikka sähköistämistä on suunniteltu ja jopa luvattu jo vuodesta 1985. Liikenneviraston sähköistämissuunnitelma radalle ehti vanheta vuonna 2016, mutta Liikennevirasto käynnisti 2017 työn radan sähköistämissuunnitelman päivittämisestä. Kun tämä suunnitelmatyö nyt on käynnistetty, tulisi varmistaa, että suunnitelma nyt myös johtaa sitten tähän Hanko—Hyvinkää-radan sähköistykseen. Tämän rataosuuden sähköistys tehostaisi rahtikuljetuksia rautateillä ja parantaisi liikenneturvallisuutta. Se vähentäisi myös päästöjä maanteillä, kun rahtia siirtyisi maanteiltä rautateille. Hangon satama kasvaa, ja se toimii tietysti Länsi-Uudenmaan talouskasvun veturina, mutta se on myös ihan kansallisella tasolla todella tärkeä vientisatama, vienti- ja tuontisatama. Ja voimme todeta, että myös Suomelle vaikeiden liikenteen päästöjen vähentämisen tavoitteiden saavuttaminen helpottuu, jos Hanko—Hyvinkää-radan sähköistys tehdään.

Värderade talman!
Det finns många vägar i vårt utbredda land som behöver förbättras. I Nyland hittar jag två livligt trafikerade vägar — och säkert också flera — men jag nämner två: riksväg 25 och stamväg 51. Där rör sig en stor mängd trafik, också tung trafik. De är av stor betydelse för näringslivet och godstrafiken som rör sig utanför huvudstadsregionen, i synnerhet västerut. Trafiksäkerheten på båda vägarna, kanske i synnerhet på riksväg 25, är dålig och behöver förbättras med det snaraste.

Arvoisa puhemies!
Liikenneyhteydet ovat usein ratkaisevassa asemassa, kun ihmiset valitsevat asuinpaikkansa ja yritykset arvioivat, minne heidän kannattaisi toimipaikkansa sijoittaa. Toimivat liikenne- ja viestintäyhteydet ovat edellytys yhteiskunnan ja sen alueiden kehitykselle. Myös alempi tieverkko on tärkeä. Sen kunto ratkaisee, miten etenkin metsäteollisuuden, maatalousyrittäjien ja elintarviketeollisuuden raaka-aineiden logistiikkaketjut tehtaisiin ja jalostamoihin toimivat.

Tal i plenum 19.12.2018